eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › dostawa i montaż mebli

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-03-20

POZYCJA 17738

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: dostawa i montaż mebli Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., do kontaktów: Elżbieta Wiaderna - tel. 032 39 27 205, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3927372, 3927202, fax 032 3927376, e-mail: ktw@gtl.com.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.gtl.com.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: zamawiający sektorowy; Inne:zarządzanie lotniskiem. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż mebli. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno. Główne miejsce realizacji dostawy : Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice - Oddział w Pyrzowicach Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90 Pyrzowice. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli drewnianych, metalowych przeznaczonych dla Straży Granicznej i Służby Celnej. Meble drewniane - m.in. szafy ubraniowe, regały, biurka, stoły, taborety, łóżka, szafki przyłóżkowe, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła biurowe, kontenery podbiurkowe. Meble pozostałe - m.in. karnisze, firany, obrazy, lampki nocne. Meble metalowe - m.in.szafy metalowe, szafa porządkowa metalowa wentylowana, szafka szatniowa wentylowana. 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Formularz oferty - wypełniony i podpisany. Formularz oferta szczegółowa - wypełniony i podpisany. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 36.10.00.00 - Meble Kod CPV wg słownika 2008: 39.10.00.00 - Meble Oryginalny kod CPV: 36.12.10.00 - Meble biurowe Kod CPV wg słownika 2008: 39.13.00.00 - Meble biurowe Oryginalny kod CPV: 36.12.11.00 - Metalowe meble biurowe Kod CPV wg słownika 2008: 39.13.00.00 - Meble biurowe Oryginalny kod CPV: 36.12.12.00 - Drewniane meble biurowe Kod CPV wg słownika 2008: 39.13.00.00 - Meble biurowe Oryginalny kod CPV: 36.14.00.00 - Różne meble i wyposażenie Kod CPV wg słownika 2008: 39.15.00.00 - Różne meble i wyposażenie 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć przewyższa wartość 60.000 Euro. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 21

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych; 3. udzielą gwarancji: - minimum 24 miesiące na meble drewniane, - minimum 12 miesięcy na meble metalowe, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy prawo zamówień publicznych Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 7. Każdy z wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wszystkich wykonawców wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gtl.com.pl. Opłata: Warunki i sposób płatności: 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2007 godzina 09:30. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.04.2007, godzina 10:00, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90, Pyrzowice.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.03.2007. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: MEBLE DREWNIANE. 1) Krótki opis: Meble drewniane - m.in. szafy ubraniowe, regały, biurka, stoły, taborety, łóżka, szafki przyłóżkowe, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła biurowe, kontenery podbiurkowe. Meble pozostałe - m.in. karnisze, firany, obrazy, lampki nocne. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.12.12.00, 36.14.00.00. 3) Wielkość lub zakres: Meble biurowe drewniane, wyposażenie pokoi dla osób, którym odmówiono wjazdu na teren RP lub osób, które starają się o azyl lub deportowanych w standardzie hotelowym. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 21 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: MEBLE METALOWE. 1) Krótki opis: Meble metalowe - m.in. szafy metalowe, szafa porządkowa metalowa wentylowana, szafka szatniowa wentylowana. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.12.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Meble biurowe metalowe. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 42 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.