Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-03-20


POZYCJA 17738


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: dostawa i montaż mebli
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., do kontaktów: Elżbieta Wiaderna - tel. 032 39 27 205, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3927372, 3927202, fax 032 3927376, e-mail: ktw@gtl.com.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.gtl.com.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: zamawiający sektorowy; Inne:zarządzanie lotniskiem.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż mebli.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy : Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice - Oddział w Pyrzowicach Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90 Pyrzowice.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli drewnianych, metalowych przeznaczonych dla Straży Granicznej i Służby Celnej.
Meble drewniane - m.in. szafy ubraniowe, regały, biurka, stoły, taborety, łóżka, szafki przyłóżkowe, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła biurowe, kontenery podbiurkowe.
Meble pozostałe - m.in. karnisze, firany, obrazy, lampki nocne.
Meble metalowe - m.in.szafy metalowe, szafa porządkowa metalowa wentylowana, szafka szatniowa wentylowana.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Formularz oferty - wypełniony i podpisany.
Formularz oferta szczegółowa - wypełniony i podpisany.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 36.10.00.00 - Meble

Kod CPV wg słownika 2008: 39.10.00.00 - Meble
Oryginalny kod CPV: 36.12.10.00 - Meble biurowe

Kod CPV wg słownika 2008: 39.13.00.00 - Meble biurowe
Oryginalny kod CPV: 36.12.11.00 - Metalowe meble biurowe

Kod CPV wg słownika 2008: 39.13.00.00 - Meble biurowe
Oryginalny kod CPV: 36.12.12.00 - Drewniane meble biurowe

Kod CPV wg słownika 2008: 39.13.00.00 - Meble biurowe
Oryginalny kod CPV: 36.14.00.00 - Różne meble i wyposażenie

Kod CPV wg słownika 2008: 39.15.00.00 - Różne meble i wyposażenie

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć przewyższa wartość 60.000 Euro. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 21

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych;
3. udzielą gwarancji:
- minimum 24 miesiące na meble drewniane,
- minimum 12 miesięcy na meble metalowe,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy prawo zamówień publicznych
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
7. Każdy z wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wszystkich wykonawców wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gtl.com.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2007 godzina 09:30.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.04.2007, godzina 10:00, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90, Pyrzowice.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.03.2007.
ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: MEBLE DREWNIANE.
1) Krótki opis: Meble drewniane - m.in. szafy ubraniowe, regały, biurka, stoły, taborety, łóżka, szafki przyłóżkowe, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła biurowe, kontenery podbiurkowe.
Meble pozostałe - m.in. karnisze, firany, obrazy, lampki nocne.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.12.12.00, 36.14.00.00.
3) Wielkość lub zakres: Meble biurowe drewniane, wyposażenie pokoi dla osób, którym odmówiono wjazdu na teren RP lub osób, które starają się o azyl lub deportowanych w standardzie hotelowym.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: MEBLE METALOWE.
1) Krótki opis: Meble metalowe - m.in. szafy metalowe, szafa porządkowa metalowa wentylowana, szafka szatniowa wentylowana.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.12.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Meble biurowe metalowe.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 42
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : Różne meble i wyposażenie »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU