Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-29

Rawicz: Obsługa bankowa

Numer ogłoszenia: 177294 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. , ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, tel. (065) 546 70 64, faks (065) 546 70 64. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka prawa handlowego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., w następujących pakietach: PAKIET NR 1 - Obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w okresie 2 lat od daty podpisania umowy, polegająca na 1. prowadzeniu rachunku bieżącego i pomocniczego - konto funduszu świadczeń sojalnych, - konto do rozliczania środków w ramach dotacji oraz dodatkowych kont do obsługi innych
inwestycji (otwierane w razie potrzeby) oraz lokat terminowych, - konto do rozliczeń walutowych, 2. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.500.000,00 złotycg (słownie: jeden milion pięćset tysięcy
złotych) PAKIET NR 2 - Obsługa bankowa w okresie 2 lat od daty podpisania umowy, polegająca na prowadzeniu rachunku bieżącego i pomocniczego - konto funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do
   wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo
   bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 72, poz. 665 z późn.zm.) lub w oparciu o przepisy
   ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i
   bankach zrzeszających. Wykonawca musi również potwierdzić posiadanie statusu banku
   krajowego. Ocena ww. warunków, na podstawie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
   rozdziale III SIWZ, będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na dzień otwarcia ofert
   oddziałem, placówką bankową na terenie miasta Rawicza - warunek dotyczy wyłącznie Pakietu
   nr 2. Ocena ww. warunków, na podstawie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
   rozdziale III SIWZ, będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada współczynnik wypłacalności obliczony zgodnie z metodą NBP nie niższy niż 10% oraz dodatni wynik finansowy. Ocena ww.
   warunków, na podstawie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale III SIWZ,
   będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie statusu banku krajowego. 2.oświadczenie o posiadaniu oddziału, placówki banku na terenie miasta Rawicza, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz - dotyczy wyłącznie Pakietu nr 2. 3. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające , że Wykonawca posiada
współczynnik wypłacalności obliczony zgodnie z metodą NBP nie niższy niż 10%, dodatni wynik finansowy. 4. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej siwz 5. formularz ofertowy, stanowiący zał. nr 7 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do formularza ofertowego należy załączyć
formularz cenowy przedstawiający dokładną kalkulację oferty. 6. umowa nie wykraczającą swoją treścią
poza zapisy niniejszej SIWZ, 7. pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których umocowanie prawne nie
wynika wprost z właściwego rejestru.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Strony dopuszczają zmianę treści umowy, w trybie i zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w następujących przypadkach: zmiany stron umowy wynikających z następstwa
prawnego, zmiany cen przedmiotu umowy jeżeli jest korzystna dla Zamawiającego, zmiany terminu umowy,
jeżeli konieczność taka wynika z okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub jest skutkiem siły
wyższej


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrawicz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, budynek administracji, I piętro, pokój nr 109 (Dział Logistyki).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota
Roweckiego 6, budynek administracji, I piętro, Sekretariat, w budynku administracji (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z RAWICZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Rawiczu » więcej : (3) Usługi bankowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU