eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Obsługa bankowa

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-29

Rawicz: Obsługa bankowa
Numer ogłoszenia: 177294 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. , ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, tel. (065) 546 70 64, faks (065) 546 70 64.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., w następujących pakietach: PAKIET NR 1 - Obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w okresie 2 lat od daty podpisania umowy, polegająca na 1. prowadzeniu rachunku bieżącego i pomocniczego - konto funduszu świadczeń sojalnych, - konto do rozliczania środków w ramach dotacji oraz dodatkowych kont do obsługi innych inwestycji (otwierane w razie potrzeby) oraz lokat terminowych, - konto do rozliczeń walutowych, 2. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.500.000,00 złotycg (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) PAKIET NR 2 - Obsługa bankowa w okresie 2 lat od daty podpisania umowy, polegająca na prowadzeniu rachunku bieżącego i pomocniczego - konto funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 72, poz. 665 z późn.zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających. Wykonawca musi również potwierdzić posiadanie statusu banku krajowego. Ocena ww. warunków, na podstawie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale III SIWZ, będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na dzień otwarcia ofert oddziałem, placówką bankową na terenie miasta Rawicza - warunek dotyczy wyłącznie Pakietu nr 2. Ocena ww. warunków, na podstawie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale III SIWZ, będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada współczynnik wypłacalności obliczony zgodnie z metodą NBP nie niższy niż 10% oraz dodatni wynik finansowy. Ocena ww. warunków, na podstawie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale III SIWZ, będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie statusu banku krajowego. 2.oświadczenie o posiadaniu oddziału, placówki banku na terenie miasta Rawicza, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz - dotyczy wyłącznie Pakietu nr 2. 3. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające , że Wykonawca posiada współczynnik wypłacalności obliczony zgodnie z metodą NBP nie niższy niż 10%, dodatni wynik finansowy. 4. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej siwz 5. formularz ofertowy, stanowiący zał. nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do formularza ofertowego należy załączyć formularz cenowy przedstawiający dokładną kalkulację oferty. 6. umowa nie wykraczającą swoją treścią poza zapisy niniejszej SIWZ, 7. pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których umocowanie prawne nie wynika wprost z właściwego rejestru.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę treści umowy, w trybie i zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach: zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego, zmiany cen przedmiotu umowy jeżeli jest korzystna dla Zamawiającego, zmiany terminu umowy, jeżeli konieczność taka wynika z okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub jest skutkiem siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrawicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, budynek administracji, I piętro, pokój nr 109 (Dział Logistyki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, budynek administracji, I piętro, Sekretariat, w budynku administracji (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.