Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2009-06-02

Toruń: remont szkoły

Numer ogłoszenia: 176662 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 31, ul. Dziewulskiego 41b, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6485128, faks 056 6500619.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONCESJI


II.1.1) Nazwa nadana koncesji przez zamawiającego: remont szkoły.


II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu koncesji: Część 1: Remont łazienek, sal lekcyjnych i holu CPV 45000000-7
Przedmiotem realizacji jest wykonanie kompleksowego remontu węzłów sanitarnych (męskiego i damskiego, oraz malowania sal lekcyjnych 5, 6 i łazienek chłopców i dziewcząt na parterze w seg. B ZS nr 31 w Toruniu.
Zadanie 1: obejmuje następujący zakres prac:
1. Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka istniejących kabin WC
- rozbiórka istniejącej okładziny ściennej z płytek
- skucie tynków
- wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej
- zmycie i zeskrobanie starych farb
- demontaż przewodów instalacji wod - kan i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
wraz z armaturą i osprzętem
- mycie sufitów i ścian
- wywóz materiałów z rozbiórki
2. Roboty montażowe:
- montaż przewodów instalacji wod - kan i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z armaturą i osprzętem
- wykonanie tynków kat. II
- ułożenie płytek ściennych i posadzkowych, oraz montaż kabin systemowych
- roboty malarskie
- ułożenie paneli podłogowych
- roboty elektryczne - wymiana lamp.


II.1.3) Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się innym podmiotom: nie powierzy się.II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI UDZIAŁU • Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • specyfikacja zamówienia.


 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • specyfikacja zamówienia.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:

 • najniższa cena.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:


IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 • Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szkola31.torun.pl.
 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 31
  87-100 Toruń
  ul. Dziewulskiego 41B
  pok. 17.


IV.3.2) Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 • Miejsce: siedziba zamawiającego pok. 14 (sekretariat).

 • Data: 02.07.2009, godzina 10:00.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TORUNIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Toruniu » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU