eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Usługa- dozór i ochrona mienia Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Polarna 1 w LegnicyOgłoszenie z dnia 2010-06-21

Legnica: Usługa- dozór i ochrona mienia Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy
Numer ogłoszenia: 175214 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 7 , ul. Polarna 1, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7238811, faks 076 8545638.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.so7leg.cba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa- dozór i ochrona mienia Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres usługi obejmuje : a - dozór budynków szkoły b - dozór boisk szkolnych i terenu niezabudowanego c - obowiązkowy obchód całego terenu po jego zamknięciu d - kompleksowa ochrona obiektu: przed kradzieżą, włamaniem, pożarem, zalaniem, dewastacją - natychmiastowe reagowanie na występujące zagrożenia e - wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników szkoły i przedstawicieli firm oraz osób dzierżawiących pomieszczenia szkoły na podstawie zawartych umów f - prowadzenie rejestru osób wchodzących i wychodzących z obiektu po zakończeniu zajęć dydaktycznych g - udzielanie stosownych informacji, kierowanie petentów do odpowiednich biur i pomieszczeń h - wykonywanie obchodów zewnętrznych chronionych obiektów przy przejmowaniu i zdawaniu dyżurów i - po godzinach zamknięcia szkoły, wykonuje patrole 1x na godzinę po korytarzach, wszystkich dostępnych pomieszczeniach, sprawdza klatki schodowe i zabezpieczenie wszystkich otworów wyjściowych oraz okien. W trakcie patrolu rejestruje wszystkie zjawiska odbiegające od normalności dnia codziennego, które w jego ocenie nie powinny mieć miejsca. Analizuje je i na tej podstawie podejmuje decyzje o poinformowaniu kierownika jednostki. j - dozór obiektów obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od - 1700 - 700 , w soboty, niedziele i święta - całodobowo. k- dozorujący winni mieć identyfikator. Zgodnie z załączonym -Regulaminem dozoru..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy Pzp i § 1 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. /w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane/ koncesje na usługi ochroniarskie. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców -Rozdział 2 siwz b) załączonej koncesji na usługi ochroniarskie, Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zamówienia tj. dozór obiektu w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni 5000 m2 każde - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców-Rozdział 2 siwz b) wykazu wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających,że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz + dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wg załączonego druku Rozdziału Nr 1. 2. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w 100 % siłami własnymi - wg załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. 4.Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy - wg Formularza oferty - Rozdział Nr 1. 5. Oświadczenie, iż Wykonawca zapoznał się z zamówieniem i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń - wg Formularza oferty - Rozdział Nr 1. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 7. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków określonych w pkt. 13 niniejszej instrukcji polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg załącznika nr 5 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp7leg.cba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 7 , ul. Polarna 1 , pokój nr 59 - sekretariat szkoły..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2019 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 , ul. Polarna 1 , pokój nr 59 - sekretariat szkoły..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z LEGNICY

więcej: przetargi w Legnicy »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.