Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-01-14

Warta: Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu pn. Przystań kajakowa Warta

Numer ogłoszenia: 17475 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Warta , ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 043 8294001, faks 043 8294506. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu pn. Przystań kajakowa Warta.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu pn. Przystań kajakowa Warta. Charakterystyka i zakres prac inwestycyjnych:
Na ww. przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:
1 Budowa nabrzeża do cumowania;
2 Tablice informacyjne;
3 Budowa zjazdu z drogi;
4 Adaptacja starorzecza poprzez wykonanie toru wodnego dla kajaków;
5 Budowa placu manewrowego pełniącego funkcję parkingu.

Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w Gminie Warta (km 504,0 brzeg lewy - rejon mostu drogi Warta - Łódź). W ramach projektu planuje się wykonanie nabrzeży miejsc do wyciągania sprzętu na końcu starorzecza biegnącego od lewego brzegu istniejącego koryta rzeki, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz drogi krajowej Warta - Łódź. Nabrzeża (z miejscami do wyciągania sprzętu pływającego) wykonane mają być z grodzi tworzywowych z oczepem drewnianym, na końcu starorzecza, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego. Między nabrzeżami planuje się wykonanie naturalnych slipów do wyciągania kajaków na brzeg, ukształtowanych z nachyleniem 1:5 i nawiezionych piaskiem rzecznym. Zadanie obejmuje także wykonanie toru wodnego dla kajaków, tj. połączenie istniejącego starorzecza z korytem rzeki Warty. Parametry drogi technicznej kształtują się następująco:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego,
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubości 3 cm,
- podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- stabilizacja gruntu cementem grubości 15 cm o Rm= 2,5 MPa.
Na Tereni przystani zostaną umieszczone dwie tablice zawierające informacje na temat obszaru NATURA 2000.
Szczegółowy opis robót zawierają: załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorysy nakładcze i przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja techniczna.
Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dotyczą zwiększenia zakresu robót objętych zamówieniem. Roboty nieprzewidziane.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.24.00.00 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45.24.40.00 - Wodne roboty budowlane
45.24.60.00 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45.24.20.00 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45.24.33.00 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45.24.36.00 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium w wysokości 12000,00 zł.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie, wykonali należycie min. 1 robotę polegającą na umocnieniu skarp brzegowych rzek lub kanałów i na faszynowaniu skarp o wartości min. 300.000,00 zł. brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu o którym mowa w pkt 15.1.1 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje w szczególności minimum następującym sprzętem: koparka na podwoziu kołowym - 1 szt. koparka na podwoziu gąsienicowym - 1 szt. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu o którym mowa w pkt 15.1.2 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności Wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje min. 1 osobą, uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu o którym mowa w pkt 15.1.3 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 300.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentu o którym mowa w pkt 15.1.5 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Oferta, parafowany wzór umowy, kosztorys ofertowy, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
1 wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
2 szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia,
3 działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.)
Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można był przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gimwarta.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, pok. nr 4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie II.3: Ochrona przyrody.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI WARTA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi WARTA »
więcej : Budowa obiektów inżynierii wodnej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU