eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warta › Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu pn. Przystań kajakowa Warta

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-01-14

Warta: Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu pn. Przystań kajakowa Warta
Numer ogłoszenia: 17475 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Warta , ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 043 8294001, faks 043 8294506.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gimwarta.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu pn. Przystań kajakowa Warta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu pn. Przystań kajakowa Warta. Charakterystyka i zakres prac inwestycyjnych: Na ww. przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: 1 Budowa nabrzeża do cumowania; 2 Tablice informacyjne; 3 Budowa zjazdu z drogi; 4 Adaptacja starorzecza poprzez wykonanie toru wodnego dla kajaków; 5 Budowa placu manewrowego pełniącego funkcję parkingu. Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w Gminie Warta (km 504,0 brzeg lewy - rejon mostu drogi Warta - Łódź). W ramach projektu planuje się wykonanie nabrzeży miejsc do wyciągania sprzętu na końcu starorzecza biegnącego od lewego brzegu istniejącego koryta rzeki, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz drogi krajowej Warta - Łódź. Nabrzeża (z miejscami do wyciągania sprzętu pływającego) wykonane mają być z grodzi tworzywowych z oczepem drewnianym, na końcu starorzecza, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego. Między nabrzeżami planuje się wykonanie naturalnych slipów do wyciągania kajaków na brzeg, ukształtowanych z nachyleniem 1:5 i nawiezionych piaskiem rzecznym. Zadanie obejmuje także wykonanie toru wodnego dla kajaków, tj. połączenie istniejącego starorzecza z korytem rzeki Warty. Parametry drogi technicznej kształtują się następująco: - warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego, - podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubości 3 cm, - podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - stabilizacja gruntu cementem grubości 15 cm o Rm= 2,5 MPa. Na Tereni przystani zostaną umieszczone dwie tablice zawierające informacje na temat obszaru NATURA 2000. Szczegółowy opis robót zawierają: załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorysy nakładcze i przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja techniczna. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dotyczą zwiększenia zakresu robót objętych zamówieniem. Roboty nieprzewidziane.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 45.24.40.00 - Wodne roboty budowlane 45.24.60.00 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 45.24.20.00 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 45.24.33.00 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej 45.24.36.00 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium w wysokości 12000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie, wykonali należycie min. 1 robotę polegającą na umocnieniu skarp brzegowych rzek lub kanałów i na faszynowaniu skarp o wartości min. 300.000,00 zł. brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu o którym mowa w pkt 15.1.1 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje w szczególności minimum następującym sprzętem: koparka na podwoziu kołowym - 1 szt. koparka na podwoziu gąsienicowym - 1 szt. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu o którym mowa w pkt 15.1.2 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności Wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje min. 1 osobą, uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu o którym mowa w pkt 15.1.3 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 300.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentu o którym mowa w pkt 15.1.5 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta, parafowany wzór umowy, kosztorys ofertowy, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 1 wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 2 szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia, 3 działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można był przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy). W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gimwarta.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie II.3: Ochrona przyrody.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.