Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-30

Mikołów: Remont elewacji budynku 12/14 cz. I

Numer ogłoszenia: 174624 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Mikołowie , ul. Wyszyńskiego 12/14, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 032 2262705, faks 032 2262705. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku 12/14 cz. I.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Elewacja frontowa - czyszczenie i miejscowe uzupełnianie tynków o łącznej powierzchni 1100m2 oraz roboty towarzyszące.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP w zakresie realizacji robót takiego samego rodzaju w dalszych częściach obiektu przy ul. Wyszyńskiego 12/14.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych)
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14 maja 2013r. do godz. 14:20).
Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
w pieniądzu,
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
w gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych,
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek zamawiającego (np. przelewem) na konto podane w punkcie I SIWZ z adnotacją: Wadium - nr sprawy: Prez.913-13 15 R. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli środki z wpłaty wadium powiększą odpowiednio saldo rachunku zamawiającego przed upływem terminu wniesienia wadium tj.: najpóźniej dnia 14 maja 2013r. o godz. 14:20.
Wadium wniesione w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 14 maja 2013r. do godz. 14:20) w siedzibie zamawiającego, adres jak w pkt. I SIWZ w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Mikołowie (pokój nr 41). Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.
Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.
Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
   2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
   3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
   4. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
   ustawy PZP, Wykonawca złoży oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej albo,
   jeżeli należy do grupy kapitałowej, złoży oświadczenie z wyszczególnieniem podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia (umowy), w którego skład wchodziło czyszczenie elewacji metodą ciśnieniową i renowacja elewacji o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto z jednej umowy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:
   A. posiadającymi - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. takimi, które są aktualnie wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach:
   a) konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej jedna osoba),
   b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (co najmniej jedna osoba),
   albo inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane projektowe w tych specjalnościach,
   B. dyplomowanym konserwatorem zabytków ze specjalnością w zakresie konserwacji i restauracji kamieni i detali architektonicznych (nadzór nad czyszczeniem, odtwarzaniem i konserwacją elementów zdobniczych, kamiennych i tynków elewacji frontowych)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku,III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoneSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Przewiduje się możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści załączonego wzoru umowy i w stosunku do treści złożonej oferty w następujących sytuacjach:
1. Wystąpienia potrzeby zmian ważnych z punktu widzenia interesu Zamawiającego - dotyczących sposobu wykonania umowy, albo zmiany jej zakresu i terminów wykonania;
2. Wystąpienia potrzeby zmian, które trudno było przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia lub zawierania umowy, w tym w szczególności określonych w art. 67 ust. 5 PZP.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mikolow.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14 w pokoju nr 41 (II piętro), w dniach urzędowania Sądu, w godz. od 08:00 do godz. 14:30, na pisemny wniosek wykonawcy..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 14:20, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14 w pokoju nr 41 (II piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z MIKOŁOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Mikołowie » więcej : Roboty remontowe i renowacyjne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU