eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyniewo Duże › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-05-25

Dobrzyniewo Duże: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
Numer ogłoszenia: 174180 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125944 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, tel. 85 7428155, faks 85 7197147.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): główny przedmiot 45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego przedmiot dodatkowy: 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45312311-0 - Instalowanie oświetlenia Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, - nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę 508 szt. istniejących opraw oświetleniowych - Oprawy o mocy 70W- 376 szt. - Oprawy o mocy 100W- 129 szt. - Oprawy o mocy 150W- 3 szt. Wyniesienie układów pomiarowo rozdzielczych oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne 49 szt. 3. Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym (koszty wyłączeń ponosi Wykonawca). 4. Zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). 5. Wykonanie robót demontażowych : - Zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. - Zdemontowane pozostałe materiały wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 6. Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 7. Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). 8. Odbiór wykonanych robót modernizacyjnych pod względem technicznym przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. 9. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 10. Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 11. Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności: - wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, - wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, - wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, - pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. 12. Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego w ramach modernizacji oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego: - awarie całych ciągów - 1 dni - pojedyncze awarie - 8 dni 13. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże: 13.1. Parametry użytkowe: - korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej, - klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia - współczynnik IK - 10 lub wyższy, - odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy. - oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach, lub poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni - oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych. - klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - układ zapłonowy oprawy musi być demontowany z oprawy bez użycia narzędzi - oprawy oświetlenia drogowego muszą być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy. - średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych, potwierdzona w karcie katalogowej produktu, powinna być na poziomie minimum 22.000 godzin świecenia dla uszkodzeń nie większych niż 20%, 13.2. Zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym: - źródło 70 W - co najmniej 6.600 Lm, - źródło 100 W - co najmniej 10.700 Lm, - źródło 150 W - co najmniej 18.000 Lm, - źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta. 13.3 Parametry techniczne: - stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego, - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz. 14. Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawców w swojej ofercie gwarancji co najmniej na niżej wymieniony okres: - gwarancja na wykonane roboty budowlane - min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane materiały a w szczególności oprawy oświetleniowe- min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane źródła światła - min. 24 miesiące 15. Zamawiający wykonał obliczenia fotometryczne dla określonego typu opraw. Ze względu na to, że w załączniku nr 10A wskazany został typ oprawy dla której zostały wykonane obliczenia fotometryczne, Zamawiające dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca składający ofertę z wykorzystaniem opraw innych niż w skazane w załączniku nr 10A w swojej ofercie musi wykazać spełnienie niżej wymienionych warunków. 15.1. Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć: - karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła, - próbki proponowanych przez Wykonawcę opraw oświetleniowych, po jednej oprawie dla każdej proponowanej mocy tj. 70W, 100W, 150W 15.2. Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i zgodne z normą PN-EN 13201 do oferty należy załączyć obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi w załączniku nr 10A do SIWZ przykładowymi obliczeniami. Obliczenia muszą potwierdzać, że proponowane oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w obliczeniach przykładowych z załącznika nr 10A. Obliczenia muszą być wykonane zgodnie z obliczeniami przykładowymi tzn. maja zawierać wszystkie parametry jakie zawierają obliczenia przykładowe i mają być wykonane na podstawie tych samych danych tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnie, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd. 15.3. Dla potwierdzenia, że obliczenia zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca do swojej oferty dołączy dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń ( np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wyłącznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji inwestycji, przekazania wybranych opraw oświetleniowych do badania w jednostce badawczej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia parametrów technicznych zawartych w ofercie wykonawcy. 17. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty, zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 645154,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 442234,20

  • Oferta z najniższą ceną: 442234,20 / Oferta z najwyższą ceną: 618690,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.