eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NADOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-01-15

Wysokie Mazowieckie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 17327 - 2009; data zamieszczenia: 15.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Miejskie Nr 1 , ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 275 08 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dokonywana przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ według określonych godzin i terminów dostaw. Artykuły spożywcze będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 13oo dnia poprzedzającego dostawę w/g cen określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone przez Polskie Normy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15.20.00.00 - Ryby przetworzone i konserwowane 15.30.00.00 - Owoce, warzywa i podobne produkty 15.40.00.00 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 15.50.00.00 - Produkty mleczarskie 15.60.00.00 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 15.80.00.00 - Różne produkty spożywcze 15.90.00.00 - Napoje, tytoń i produkty podobne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena- 100% Cena zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów. Cena oferty brutto powinna pokrywać wszystkie zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego, wynikające z zamówienia a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny (umożliwiający identyfikację osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, dokument powinien być złożony w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie o zatwierdzeniu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 61 w związku z art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wysokiemazowieckie.pl/PrzedszNr1/glowna.htm.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Miejskie nr1 ul. Armii Krajowej 3 18-200 Wysokie Mazowieckie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2009 godzina 12:00, miejsce: Przedszkole Miejskie nr1 ul. Armii Krajowej 3 18-200 Wysokie Mazowieckie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.