Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-01-15

Wysokie Mazowieckie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Numer ogłoszenia: 17327 - 2009; data zamieszczenia: 15.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Miejskie Nr 1 , ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 275 08 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dokonywana przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ według określonych godzin i terminów dostaw.
Artykuły spożywcze będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 13oo dnia poprzedzającego dostawę w/g cen określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty.
Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone przez Polskie Normy..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15.00.00.00 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15.20.00.00 - Ryby przetworzone i konserwowane
15.30.00.00 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15.40.00.00 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15.50.00.00 - Produkty mleczarskie
15.60.00.00 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15.80.00.00 - Różne produkty spożywcze
15.90.00.00 - Napoje, tytoń i produkty podobne
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena- 100%
    Cena zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów.

    Cena oferty brutto powinna pokrywać wszystkie zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego, wynikające z zamówienia a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny (umożliwiający identyfikację osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, dokument powinien być złożony w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
    2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
    3. Zaświadczenie o zatwierdzeniu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 61 w związku z art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225)..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Miejskie nr1
ul. Armii Krajowej 3
18-200 Wysokie Mazowieckie.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2009 godzina 12:00, miejsce: Przedszkole Miejskie nr1
ul. Armii Krajowej 3
18-200 Wysokie Mazowieckie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI WYSOKIE MAZOWIECKIE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi WYSOKIE MAZOWIECKIE »
więcej : Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU