Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-06-21

Tarnów: ROZGRANICZENIE DZIAŁEK ORAZ POMIAR KONTROLNY POŁOŻENIA BUDYNKU

Numer ogłoszenia: 172369 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Geodezji i Nieruchomości , ul. Nowa 3, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6882762, faks 014 6882771. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZGRANICZENIE DZIAŁEK ORAZ POMIAR KONTROLNY POŁOŻENIA BUDYNKU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu 2 zadań:
Zadanie nr 1
Rozgraniczenie geodezyjne działek nr 18/6 i 18/5 obr. 172 stanowiących własność osób fizycznych z działką nr 142/22 obr. 172 stanowiącą własność Gminy Miasta Tarnowa. Wykonawca zobowiązany jest wykonać rozgraniczenie wraz ze wznowieniem i trwałą stabilizacją 3 znaków granicznych.
Zadanie nr 2
Wykonanie pomiaru kontrolnego położenia budynku w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanego na działkach o nr: 45/1, 45/2 w obrębie 308 w Tarnowie oraz pomiaru kontrolnego ogrodzeń tych działek, a także analiza poprawności położenia obu budynków w zabudowie bliźniaczej na mapie, względem granicy pomiędzy działkami 45/1 i 45/2, na podstawie przeprowadzonych pomiarów kontrolnych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na zadanie 1,
20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na zadanie 2.
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt III.4.1.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt III.4.1.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt III.4.1.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W przypadku składania ofert na zadanie nr 1 Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, co najmniej w zakresie wynikającym z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im kwalifikacjami zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zostały wydane. Wymaga się, aby osoba ta posiadała doświadczenie w zakresie wykonywania rozgraniczeń geodezyjnych - ilość wykonanych rozgraniczeń geodezyjnych, które osoba wykonała minimum 1.
   W przypadku składania ofert na zadanie nr 2 Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, co najmniej w zakresie wynikającym z art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im kwalifikacjami zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zostały wydane. Wymaga się, aby osoba ta posiadała doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów kontrolnych - ilość wykonanych pomiarów kontrolnych, które osoba wykonała minimum 1.
   Ze względu na możliwość złożenia oferty na kilka zadań, nie dopuszcza się dublowania osób na poszczególne zadania.
   Jeżeli Wykonawca w przetargu (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków z innymi podmiotami) polega na zasobie innego podmiotu - osobie/ach zdolnej/ych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tą/tymi osobą/ami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano wyżej, na okres korzystania z tej osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia.
   Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia i dokumentu - pkt III.4.1.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt III.4.1.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


W przypadku, gdy Wykonawca w przetargu (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków z innymi podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów - osobie zdolnej do wykonania zamówienia, w takiej sytuacji obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby z uprawnieniami jak wskazano wyżej, na okres korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, przedkłada on dokumenty i oświadczenia określone w pkt III.4.1 oraz dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów z przedłożonych w ofercie dokumentów, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie. Upoważnienia złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Upoważnienia/ pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zamawiający dopuszcza zmiany osób uczestniczących przy wykonywaniu umowy, które są w niej wymienione - w trakcie realizacji umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę taką wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą nie gorsze niż wymagane postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy, zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełnienia tego warunku przez proponowanego Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy dotyczących:
3.1. zmiany sposobu i zakresu wykonania zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawnych powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,
3.2. zmiany terminu wykonania zamówienia, gdy zmiana terminu jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na niemożność dochowania terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
4. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o okolicznościach stanowiących podstawę do dokonania zmiany w umowie.
5. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3, pok. 219, tel. 14/688-27-69..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
2. Uszczegółowienie pkt II.2 ogłoszenia - dot. wymaganego terminu realizacji:
- wymagany termin realizacji zadania nr 1 upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r.
- wymagany termin realizacji zadania nr 2 wynosi: 21 dni od dnia zawarcia umowy,.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rozgraniczenie geodezyjne działek nr 18/6 i 18/5 obr. 172 stanowiących własność osób fizycznychz działką nr 142/22 obr. 172 stanowiącą własność Gminy Miasta Tarnowa. Wykonawca zobowiązany jest wykonać rozgraniczenie wraz ze wznowieniem i trwałą stabilizacją 3 znaków granicznych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pomiaru kontrolnego położenia budynku w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanego na działkach o nr: 45/1, 45/2 w obrębie 308 w Tarnowie oraz pomiaru kontrolnego ogrodzeń tych działek, a także analiza poprawności położenia obydwóch budynków w zabudowie bliźniaczej na mapie, względem granicy pomiędzy działkami 45/1 i 45/2, na podstawie przeprowadzonych pomiarów kontrolnych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TARNOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tarnowie » więcej : Usługi w zakresie nieruchomości »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU