Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2012-08-08

Myślenice: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice

Numer ogłoszenia: 171355 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice , Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300, faks 012 6392305. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. ,Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice jest usługa polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) w skali 1:2000 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o powierzchni 897,5 ha wsi Trzemeśnia oraz 867,1 ha Poręba odpowiedni dla Częś1)ci I oraz dla Części II zamówienia (w zależności od części zamówienia przyjętej do wykonania przez wykonawcę) w gminie Myślenice w granicach administracyjnych wsi Poręba i wsi Trzemeśnia, zgodnie z uchwałą 134/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz uchwałą 133/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz wykonanie w terminach przewidzianych przepisami prawa, wszelkich czynności formalno-prawnych oraz technicznych niezbędnych dla prawidłowej procedury planistycznej koniecznej dla opracowania MPZP.

2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt. powyżej wchodzą następujące części:

1) Część zamówienia nr 1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Poręba

2) Część zamówienia nr 2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Trzemeśnia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień;

   Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Posiadania wiedzy i doświadczenia
   - w szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdej z Części zamówienia osobno, które obowiązują.
   Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie:
   a.Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
   b.Wykazu wykonanych/wykonywanych usług, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
   c.dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane / są wykonywane należycie
   Ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby dla każdej przyjętej do realizacji Części zamówienia osobno, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wchodzące w skład Zespołu Projektantów:

   a)urbanista - Główny Projektant, posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej;
   b)urbanista posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej;

   Zamawiający wymaga, aby Główny Projektant wykonał (lub kierował pracami zespołu) minimum dwa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które weszły w życie.

   c)architekt posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej;
   d)specjalista od kształtowania krajobrazu;
   e)specjalista od infrastruktury;
   f)specjalista od komunikacji;
   g)specjalista z zakresu wykonywania prognozy skutków finansowych

   Zamawiający wymaga aby każdy z Członków Zespołu Projektantów, wymienionych w lit. c)-f) wykonał (lub brał udział w opracowaniu zespołowym) minimum dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które obowiązują.

   Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie:
   a.Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
   b.Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji.
   Ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby dla każdej przyjętej do realizacji Części zamówienia osobno, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wchodzące w skład Zespołu Projektantów:

   a)urbanista - Główny Projektant, posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej;
   b)urbanista posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej;

   Zamawiający wymaga, aby Główny Projektant wykonał (lub kierował pracami zespołu) minimum dwa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które weszły w życie.

   c)architekt posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej;
   d)specjalista od kształtowania krajobrazu;
   e)specjalista od infrastruktury;
   f)specjalista od komunikacji;
   g)specjalista z zakresu wykonywania prognozy skutków finansowych

   Zamawiający wymaga aby każdy z Członków Zespołu Projektantów, wymienionych w lit. c)-f) wykonał (lub brał udział w opracowaniu zespołowym) minimum dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które obowiązują.

   Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie:
   a.Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
   b.Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji.
   Ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej
   Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9 32-400 Myślenice - pok. 54.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9 32-400 Myślenice - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Poręba.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice jest usługa polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) w skali 1:2000 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o powierzchni 897,5 ha wsi Trzemeśnia oraz 867,1 ha Poręba odpowiedni dla Częś1)ci I oraz dla Części II zamówienia (w zależności od części zamówienia przyjętej do wykonania przez wykonawcę) w gminie Myślenice w granicach administracyjnych wsi Poręba i wsi Trzemeśnia, zgodnie z uchwałą 134/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz uchwałą 133/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz wykonanie w terminach przewidzianych przepisami prawa, wszelkich czynności formalno-prawnych oraz technicznych niezbędnych dla prawidłowej procedury planistycznej koniecznej dla opracowania MPZP.

  2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt. powyżej wchodzą następujące części:
  1) Część zamówienia nr 1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Poręba

  Przedmiot zamówienia dla każdej z przyjętej do realizacji Części zamówienia obejmuje wykonanie usługi w IV etapach:
  1) Etap I - opracowanie projektu planu
  A - Koncepcja do wstępnego uzgodnienia z Burmistrzem
  B - Projekt planu
  2) Etap II - opiniowanie i uzgadnianie projektu planu
  3) Etap III- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz przekazanie do uzgodnienia
  4) Etap IV - czynności po uchwaleniu planu

  4. Przedmiot zamówienia musi być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami szczegółowymi..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Trzemeśnia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice jest usługa polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) w skali 1:2000 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o powierzchni 897,5 ha wsi Trzemeśnia oraz 867,1 ha Poręba odpowiedni dla Częś1)ci I oraz dla Części II zamówienia (w zależności od części zamówienia przyjętej do wykonania przez wykonawcę) w gminie Myślenice w granicach administracyjnych wsi Poręba i wsi Trzemeśnia, zgodnie z uchwałą 134/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz uchwałą 133/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz wykonanie w terminach przewidzianych przepisami prawa, wszelkich czynności formalno-prawnych oraz technicznych niezbędnych dla prawidłowej procedury planistycznej koniecznej dla opracowania MPZP.

  2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt. powyżej wchodzą następujące części:


  2) Część zamówienia nr 2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Trzemeśnia

  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną z wybranych części albo na obie części zamówienia łącznie.

  3. Przedmiot zamówienia dla każdej z przyjętej do realizacji Części zamówienia obejmuje wykonanie usługi w IV etapach:
  1) Etap I - opracowanie projektu planu
  A - Koncepcja do wstępnego uzgodnienia z Burmistrzem
  B - Projekt planu
  2) Etap II - opiniowanie i uzgadnianie projektu planu
  3) Etap III- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz przekazanie do uzgodnienia
  4) Etap IV - czynności po uchwaleniu planu

  4. Przedmiot zamówienia musi być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami szczegółowymi..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z MYŚLENIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Myślenicach » więcej : Usługi planowania przestrzennego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU