eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie MyśleniceOgłoszenie z dnia 2012-08-08

Myślenice: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice
Numer ogłoszenia: 171355 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice , Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300, faks 012 6392305.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. ,Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice jest usługa polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) w skali 1:2000 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o powierzchni 897,5 ha wsi Trzemeśnia oraz 867,1 ha Poręba odpowiedni dla Częś1)ci I oraz dla Części II zamówienia (w zależności od części zamówienia przyjętej do wykonania przez wykonawcę) w gminie Myślenice w granicach administracyjnych wsi Poręba i wsi Trzemeśnia, zgodnie z uchwałą 134/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz uchwałą 133/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz wykonanie w terminach przewidzianych przepisami prawa, wszelkich czynności formalno-prawnych oraz technicznych niezbędnych dla prawidłowej procedury planistycznej koniecznej dla opracowania MPZP. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt. powyżej wchodzą następujące części: 1) Część zamówienia nr 1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Poręba 2) Część zamówienia nr 2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Trzemeśnia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień; Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdej z Części zamówienia osobno, które obowiązują. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie: a.Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ b.Wykazu wykonanych/wykonywanych usług, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. c.dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane / są wykonywane należycie Ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby dla każdej przyjętej do realizacji Części zamówienia osobno, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wchodzące w skład Zespołu Projektantów: a)urbanista - Główny Projektant, posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej; b)urbanista posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej; Zamawiający wymaga, aby Główny Projektant wykonał (lub kierował pracami zespołu) minimum dwa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które weszły w życie. c)architekt posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej; d)specjalista od kształtowania krajobrazu; e)specjalista od infrastruktury; f)specjalista od komunikacji; g)specjalista z zakresu wykonywania prognozy skutków finansowych Zamawiający wymaga aby każdy z Członków Zespołu Projektantów, wymienionych w lit. c)-f) wykonał (lub brał udział w opracowaniu zespołowym) minimum dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które obowiązują. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie: a.Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ b.Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji. Ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby dla każdej przyjętej do realizacji Części zamówienia osobno, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wchodzące w skład Zespołu Projektantów: a)urbanista - Główny Projektant, posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej; b)urbanista posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej; Zamawiający wymaga, aby Główny Projektant wykonał (lub kierował pracami zespołu) minimum dwa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które weszły w życie. c)architekt posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do właściwej Izby zawodowej; d)specjalista od kształtowania krajobrazu; e)specjalista od infrastruktury; f)specjalista od komunikacji; g)specjalista z zakresu wykonywania prognozy skutków finansowych Zamawiający wymaga aby każdy z Członków Zespołu Projektantów, wymienionych w lit. c)-f) wykonał (lub brał udział w opracowaniu zespołowym) minimum dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wiejski o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha i liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 osób dla każdego z planów, które obowiązują. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie: a.Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ b.Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji. Ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9 32-400 Myślenice - pok. 54.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9 32-400 Myślenice - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Poręba.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice jest usługa polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) w skali 1:2000 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o powierzchni 897,5 ha wsi Trzemeśnia oraz 867,1 ha Poręba odpowiedni dla Częś1)ci I oraz dla Części II zamówienia (w zależności od części zamówienia przyjętej do wykonania przez wykonawcę) w gminie Myślenice w granicach administracyjnych wsi Poręba i wsi Trzemeśnia, zgodnie z uchwałą 134/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz uchwałą 133/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz wykonanie w terminach przewidzianych przepisami prawa, wszelkich czynności formalno-prawnych oraz technicznych niezbędnych dla prawidłowej procedury planistycznej koniecznej dla opracowania MPZP. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt. powyżej wchodzą następujące części: 1) Część zamówienia nr 1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Poręba Przedmiot zamówienia dla każdej z przyjętej do realizacji Części zamówienia obejmuje wykonanie usługi w IV etapach: 1) Etap I - opracowanie projektu planu A - Koncepcja do wstępnego uzgodnienia z Burmistrzem B - Projekt planu 2) Etap II - opiniowanie i uzgadnianie projektu planu 3) Etap III- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz przekazanie do uzgodnienia 4) Etap IV - czynności po uchwaleniu planu 4. Przedmiot zamówienia musi być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami szczegółowymi..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Trzemeśnia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice jest usługa polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) w skali 1:2000 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o powierzchni 897,5 ha wsi Trzemeśnia oraz 867,1 ha Poręba odpowiedni dla Częś1)ci I oraz dla Części II zamówienia (w zależności od części zamówienia przyjętej do wykonania przez wykonawcę) w gminie Myślenice w granicach administracyjnych wsi Poręba i wsi Trzemeśnia, zgodnie z uchwałą 134/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz uchwałą 133/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz wykonanie w terminach przewidzianych przepisami prawa, wszelkich czynności formalno-prawnych oraz technicznych niezbędnych dla prawidłowej procedury planistycznej koniecznej dla opracowania MPZP. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt. powyżej wchodzą następujące części: 2) Część zamówienia nr 2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w Gminie Myślenice, w granicach administracyjnych wsi Trzemeśnia Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną z wybranych części albo na obie części zamówienia łącznie. 3. Przedmiot zamówienia dla każdej z przyjętej do realizacji Części zamówienia obejmuje wykonanie usługi w IV etapach: 1) Etap I - opracowanie projektu planu A - Koncepcja do wstępnego uzgodnienia z Burmistrzem B - Projekt planu 2) Etap II - opiniowanie i uzgadnianie projektu planu 3) Etap III- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz przekazanie do uzgodnienia 4) Etap IV - czynności po uchwaleniu planu 4. Przedmiot zamówienia musi być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami szczegółowymi..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.