Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-03


POZYCJA 17037


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: projekty wykonawcze

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Oddział Regionalny - Wrocław - Wydział Realizacji Inwestycji, do kontaktów: - w sprawach technicznych - inż. Andrzej Eidtner
tel. fax (071) 717 -34 - 90
w sprawach proceduralnych - mgr Agata Demianiuk
tel. (071) 717-34-55, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3693492, e-mail: ioiw2@pkp.wroc.pl, ioiw2@pkp.wroc.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: projekty wykonawcze.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektów wykonawczych elektryfikacji linii kolejowej CE-59 na odcinku Międzylesie - Granica Państwa wraz z robotami towarzyszącymi.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: szlak Domaszków - Międzylesie - Granica Państwa.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Oryginalny kod CPV: 74.23.11.23 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei

Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.12.30 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
Oryginalny kod CPV: 74.23.11.23 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei

Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.12.30 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
Oryginalny kod CPV: 74.23.22.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Kompleksowe opracowanie projektów wykonawczych branży torowej, instalacji odwodnienia torów, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych związnych z torem kolejowym, srk, elektroenergetycznej i budowlanej na podstawie posiadanych projektów budowlanych.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 40 000 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ ( pkt1.9 Instrukcji dla Wykonawców) oraz art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
Cena - 90%
Termin realizacji - 10%
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.05.2006, cena - 40.00.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.05.2006 godzina 09:30.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.05.2006, godzina 10:00, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny we Wrocławiu
50-525 Wrocław ul. Joannitów 13
Wydział Realizacji Inwestycji
pokój nr 368.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 27.03.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wrocławiu » więcej : Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.