eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cz這pa › Cz這paDostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Cz這pa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cz這pa.

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetargu



Og這szenie z dnia 2015-11-20

Cz這pa: Cz這pa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Cz這pa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cz這pa.
Numer og這szenia: 170357 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:

V zam闚ienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakup闚 (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Cz這pa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Cz這pa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Cz這pa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Cz這pa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cz這pa..

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z p騧n. zm.) dla potrzeb Gminy Cz這pa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cz這pa, tj. 1. Dom Kultury w Cz這pie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Cz這pa 2. Szko豉 Podstawowa w Cz這pie, Pl. Zwyci瘰twa 6, 78-630 Cz這pa 3. Przedszkole Publiczne Cz這pa, ul. Przedszkolna 1, 78-630 Cz這pa 4. Publiczne Gimnazjum w Cz這pie, Pl. Zwyci瘰twa 6, 78-630 Cz這pa 5. Polsko - Niemieckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Osiedlowa 9, 78-630 Cz這pa Ca趾owite szacunkowe zu篡cie energii [MWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 679,724 MWh. Niniejsze zam闚ienie nie obejmuje us逝g dystrybucji energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zam闚ienia obj皻ego niniejszym post瘼owaniem okre郵a szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia (za陰cznik nr 1 do siwz) zawieraj帷y lokalizacje oraz opis punkt闚 poboru energii elektrycznej oraz projekt umowy (za陰cznik nr 6 do siwz) wraz z za. nr 1 (wykaz punkt闚 poboru energii Zamawiaj帷ego obj皻ych umow) i nr 2 (pe軟omocnictwo), stanowi帷e integraln cz窷 niniejszej specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia..

II.1.5)

  przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj帷ych

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 09.00.00.00 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne 廝鏚豉 energii 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, s這neczna i j康rowa .

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca posiada aktualnie obowi您uj帷 koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca przed這篡 w ofercie o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca przed這篡 w ofercie o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca przed這篡 w ofercie o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca przed這篡 w ofercie o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczeg鏊no軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt鏎ej b璠zie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy, w okoliczno軼iach zwi您anych z: a) rezygnacj przez Zamawiaj帷ego z punkt闚 poboru energii elektrycznej wymienionych w Za陰czniku nr 1 do Umowy w przypadku przekazania, sprzeda篡, wynajmu obiektu innemu w豉軼icielowi oraz w przypadku zamkni璚ia lub likwidacji punktu poboru energii; b) ze zwi瘯szeniem przez Zamawiaj帷ego ilo軼i punkt闚 poboru energii, o kt鏎ych mowa w Za陰czniku nr 1 do Umowy, w wielko軼i nie wi瘯szej ni 20%. Rozliczenie dodatkowych punkt闚 poboru energii b璠zie si odbywa odpowiednio do pierwotnej cz窷ci zam闚ienia i wed逝g tej samej stawki rozliczeniowej. Zwi瘯szenie ilo軼i punkt闚 poboru energii elektrycznej jest mo磧iwe jedynie w obr瑿ie grup taryfowych, kt鏎e zosta造 uj皻e w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy; c) ze zmian stawek podatku VAT zwi您anych z przedmiotem zam闚ienia, zmian wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: bip.czlopa.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Urz康 Miasta i Gminy Cz這pa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cz這pa.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urz康 Miasta i Gminy w Cz這pie, ul. Strzelecka 2, 78 - 630 Cz這pa.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.