eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mońki › Modrnizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mońki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-07-23

Mońki: Modrnizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mońki
Numer ogłoszenia: 168827 - 2008; data zamieszczenia: 23.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 90145 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mońki, ul. Słowackiego, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 085 7162587, fax 085 7162587.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modrnizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mońki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mońki obejmuje : -wymianę opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe oprawy z sodowymi źródłami światła - 538 szt, -wymianę/montaż przewodów zasilających opraw typ YDY 2x2,5 - 2152 m, -wymianę/montaż zacisków prądowych Al/Cu dla wszystkich opraw, -wymiana/montaż zabezpieczeń dla opraw na zabezpieczenie typu BZO-01, -wymiana/montaż wysięgników jednoramiennych na linii napowietrznej - 538 szt długości 1/1,5 m i kącie nachylenia 15 stopni, -wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, -wykonanie dokumentacji powykonawczej: schematy jednokreskowe obwodów oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem numerów słupów na których zostały zamontowane oprawy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.31.61.10 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 248238 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 248238
  • Oferta z najniższą ceną: 248238 / oferta z najwyższą ceną: 341602
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.