eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Margonin › Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi - II etap.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-29

Margonin: Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi - II etap.
Numer ogłoszenia: 168703 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105128 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, woj. wielkopolskie, tel. 067 2846068, faks (067) 284 72 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi - II etap..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 1,531 km i szerokości jezdni 6m. Zadanie obejmuje: - wycinkę drzew kolidujących z układem drogowym wraz z ich załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład, - rozbiórkę konstrukcji nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kruszywa, Roboty ziemne obejmujące wykonanie wykopów w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i źródlane należy odprowadzić rowami poza teren robót. Należy wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm w zakresie 10033 m2. Nawierzchnię należy wykonać z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) AC 11 S gr. 4 cm - 9466 m2, Zadanie obejmuje obustronne pobocza z mieszanki gliniasto - żwirowej (mieszanka optymalna). Na skrzyżowaniu dróg gminnych zaprojektowano małe rondo przejezdne o średnicy wyspy centralnej równej 8,0 m i pasie ruchu o szerokości 5,0m. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę odcinka sieci telekomunikacyjnej w rejonie projektowanego skrzyżowania typu rondo przejezdne, zabezpieczenie wytrzymałościowe dla kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną RHDPEdw 110 a także zabezpieczenie wytrzymałościowe sieci wodociągowej. Ponadto przewidziano wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu obejmujące: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, oświetlenie dróg czy też wykonanie elementów ulic w postaci oporników betonowych , oporników kamiennych, krawężników trapezowych betonowych, ław z oporem z betonu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-budowlanej , SST oraz pomocniczo w przedmiarze robót. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania gdy nie leży to w interesie publicznym w szczególności uchylenia przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń itd..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1326541,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1009068,77

  • Oferta z najniższą ceną: 1009068,77 / Oferta z najwyższą ceną: 1034408,29

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.