eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Budowa SRP Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiegoOgłoszenie z dnia 2017-06-07

Nr: NP/2017/06/0294/WRO

Przedmiot zamówienia: Budowa SRP Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Data publikacji: 2017-06-07

Data wygaśnięcia: 2017-06-28

CPV:

Osoba kontaktowa: Anna Karbowska (ZA) anna.karbowska@gaz-system.pl 71 335 33 42

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: ,,Budowa SRP Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego", numer postępowania: NP/2017/06/0294/WRO 2. Opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa jest elementem opisu przedmiotu zamówienia i stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/ 5. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. 6. Zadanie realizowane jest w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016 .1731 t.j.).
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia: a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale. 7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych. 4. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym/kodami konsolidacyjnymi: X-1-2-4 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE - STACJE GAZOWE, dla którego/których Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD). 5. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania określone są w SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki: Część 1 Nazwa części: Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania pn. Budowa SRP Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego Uprawnienia ustawowe do prowadzenia działalności Opis szczegółowy: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Wiedza i doświadczenie Opis szczegółowy: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych dla stacji gazowej (gaz ziemny) wysokiego ciśnienia o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto Brak podstaw do wykluczenia Opis szczegółowy: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego Zdolność finansowa Opis szczegółowy: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego Zdolność ekonomiczna Opis szczegółowy: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : jsp.notice_form.sDeadlineRequirement.
Data realizacji zamówienia : 15 miesięcy od daty zawarcia umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Obszar działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Termin składania ofert : 2017-06-28
Miejsce składania ofert : Oferty: w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Budynek E, Kancelaria
Termin otwarcia ofert : 2017-06-28
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.