eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Usługa przeglądów i napraw stałych urządzeń gaśniczych SUG w serwerowniach i archiwum w Oddziale Rembelszczyzna.Ogłoszenie z dnia 2017-06-07

Nr: NP/2017/06/0302/REM

Przedmiot zamówienia: Usługa przeglądów i napraw stałych urządzeń gaśniczych SUG w serwerowniach i archiwum w Oddziale Rembelszczyzna.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2017-06-07

Data wygaśnięcia: 2017-06-29

CPV:

Osoba kontaktowa: Bartłomiej Szumliński (ZA) bartlomiej.szumlinski@gaz-system.pl 22 189 06 06

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG) w następujących obiektach OGP Gaz-System S.A. Oddział Rembelszczyzna: a) SUG w archiwum w Rembelszczyźnie (budynek A), b) SUG w serwerowni w budynku A, c) SUG w serwerowni w budynku D, d) SUG w serwerowni w TJE Hołowczyce, e) SUG w serwerowni w TJE Wronów. Nieodłącznym elementem zamówienia jest również świadczenie usługi serwisu na wezwanie na wypadek awarii systemów objętych konserwacjami i przeglądami.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Spółki. 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Ogłoszenie opublikowano dnia 07.06.2017 r. 2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną, udokumentowanych protokołem. 3. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 1. 21.06.2017 godz. 09.00. Miejsce zbiórki: Portiernia - Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Hołowczyce, Klepaczew 45/46, 08-221 Sarnaki, woj. mazowieckie. 2. 21.06.2017 godz. 12.00. Miejsce zbiórki: Portiernia - Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Wronów, Końskowola 24-130, Wronów 92A, Gmina Końskowola, Powiat puławski, Województwo lubelskie. 3. 22.06.2017 godz. 09.00. Miejsce zbiórki: Portiernia -Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Rembelszczyzna, Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie. Osoba odpowiedzialna na wizje lokalna Pan Waldemar Stańczyk.
Warunki udziału w Projekcie : W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: a) potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na przeglądzie i/lub konserwacji i/lub naprawie stałych urządzeń gaśniczych, (1 zamówienie = przegląd i/lub konserwacja i/lub naprawa stałego urządzenia gaśniczego)
UWAGAI: W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2) lit. a) powyżej, może wykazać tylko jeden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. UWAGA II: W przypadku realizacji zamówienia przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby główny zakres prac przedmiotowego zamówienia wykonywany był przez tego z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który na etapie składania ofert wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 2) lit. a) powyżej. b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: minimum 2 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia, świadectwa, certyfikaty, bądź autoryzacje w zakresie instalowania, oprogramowania i konserwacji systemów Schrack - Seconet, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu/ przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie. 4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli żąda go Zamawiający. 5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych innych podmiotów INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) Wypełniony formularz ,,Wykaz wskaźników do kosztorysowania" (zgodny z treścią Załącznika nr 2b do SIWZ), 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy, zawartych w rejestrze. Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych wpisów. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Formularz ,,Doświadczenie zawodowe", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. a) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3a do SIWZ). UWAGA: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, datę wykonania i odbiorców. Ponadto do każdego zadania wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Dostawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 7) Formularz ,,Wykaz personelu", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. b) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3b do SIWZ) 8) Wykaz podwykonawców, zgodnie z treścią Załącznika nr 2a, jeśli Dostawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 9) Pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę. 3. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) - pkt 5) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty. 4. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej nie podlegają uzupełnieniu na etapie badania i oceny ofert. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego dokumentu. Pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone w formie określonej w wezwaniu, a zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą w oryginale. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : jsp.notice_form.sDeadlineRequirement.
Data realizacji zamówienia : 24 miesiace od podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Teren działania OGP GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05 - 126 Nieporęt, Rembelszczyzna
Termin składania ofert : 2017-06-29
Miejsce składania ofert : 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05 - 126 Nieporęt, Rembelszczyzna - Kancelaria Ogólna, 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: zamowienia.rembelszczyzna@gaz-system.pl 3) w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl Uwaga: Ofertę złożoną w formie elektronicznej zgodnie z pkt 2) powyżej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.