eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prostki › Realizacja zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-06-16

Prostki: Realizacja zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki
Numer ogłoszenia: 167005 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117045 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. ()87) 611 20 12, faks (087) 611 20 79.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Tytuł i zakres zamówienia: Realizację projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki Kody CPV: Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowy przedmiot: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków oraz wykonanie sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Lipińskie Małe, Ostrykół, Prostki, Bogusze w zakresie określonym w dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez biuro projektowe PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85C Zadanie inwestycyjne pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA RPWM.06.01.02-28-010/10-00 Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki nr projektu WND-RPWM.06.01.02-28-010/10, w ramach działania 6.1: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, priorytetu 6: Środowisko przyrodnicze, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 przewiduje następujące rodzaje robót: 1. Roboty konstrukcyjne 1.1. Fundamenty przepompowni 2. Roboty instalacyjno sanitarne 2.1. Rurociągi 2.2. Instalacje wodne 2.3. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 2.4. Roboty sanitarne 2.5. Roboty izolacyjne 3. Roboty instalacji elektrycznych 3.1. Zasilenie elektryczne przepompowni ścieków 4. Odtworzenie nawierzchni drogowych 4.1. Roboty przygotowawcze 4.2. Podbudowy 4.3. Nawierzchnie 4.4. Roboty wykończeniowe 4.5. Elementy dróg Przedmiot zamówienia: Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: przedmiary robót, rysunki i opisy całego przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ.: Przedmiary robót Lipińskie - Prostki - załącznik nr 7 Przedmiary robót Bogusze - załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna Lipińskie - Prostki - załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna Bogusze - załącznik nr10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11 Sieć kanalizacyjna a) Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - rura PCW Dz 200 mm - 7265,0 m b) Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej - rura PCW Dz 160 mm - 834,0 m c) Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej - rura PE Dz 110 mm - 1522,0 m - rura PE Dz 90 mm - 3842,0 m - rura PE Dz 40 mm - 161,0 m d) Przepompownie ścieków główne - 6 szt. e) Przepompownie ścieków przydomowe - 2 szt. Sieć wodociągowa a) Długość sieci wodociągowej - rura PCW Dz 160 mm - 4722,0 m - rura PCW Dz110 mm - 3424,0 m - rura PCW Dz 90 mm - 3146,0 m b) przyłącza wodociągowe o średnicy wewnętrznej: - rura PE Dz 40 mm - 2069,5 m - rura PE Dz 50 mm - 42,0 m - rura PE Dz 63 mm - 1961,0 m - st. oc. 25 mm - 269,0 m - st. oc.20 mm - 40,0 m Uwagi końcowe: 1. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu robót i płatności przed podpisaniem umowy. 2. W Harmonogramie robót i płatności Wykonawca zobowiązany będzie: a. Podać kolejność wykonania robót z podaniem terminu i czasu ich realizacji b. Uwzględnić harmonogram składania wniosków o płatność uzgodniony przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA RPWM.06.01.02-28-010/10-00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7973615,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4404399,59

  • Oferta z najniższą ceną: 4404399,59 / Oferta z najwyższą ceną: 6400000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.