eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Remont drogi - ul. Spokojna we Wronkach o nawierzchni z kostki granitowej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-06-14

Wronki: Remont drogi - ul. Spokojna we Wronkach o nawierzchni z kostki granitowej
Numer ogłoszenia: 164999 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy , ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2545300, faks 067 2545328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wronki.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi - ul. Spokojna we Wronkach o nawierzchni z kostki granitowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Spokojnej we Wronkach (jezdnia i chodnik) o łącznej powierzchni 959,00 m2 . Przedmiotowa droga jest o nawierzchni asfaltowej a chodnik z płytek betonowych. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej szarej surowo ciętej 8-11 cm, ściek z kostki kamiennej granitowej czarnej surowo ciętej 8-11 cm na podbudowie z kruszyw łamanych gr. 20 cm oraz chodnika z kostki kamiennej granitowej szarej gr. 8/11(cztery strony łupane, dwa cięte) i płyt kamiennych granitowych szarych płomieniowanych 50/50/6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Kostka na chodnikach ma być kostką granitową szarą, płomieniowaną, ciętą z górną powierzchnią płomieniowaną i bokami surowo łupanymi, o wymiarach 8/11cm i wysokości 8 cm. Kostka na jezdni ma być kostką granitową szarą surowo łupaną. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został a załączniku do SIWZ, tj. w przedmiarze robót, Projekcie budowlano-drogowym i STWiOR..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Każdy dokument wadialny powinien zostać wystawiony na beneficjenta: Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wronkach Nr rachunku: 96 8961 0002 0000 0000 0752 0003 z dopiskiem Wadium dot. TI.271.26.2011. 6. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znajdować się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29 czerwca 2011 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego (zaleca się wpłatę wadium najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Do oferty należy załączyć również kserokopię tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 10. Zamawiający będzie zwracał wadium zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 1 ustawy) wadium może być wniesione przez dowolny podmiot.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie nawierzchni placów, chodników lub jezdni z kostki kamiennej lub betonowej (pozbruk) o wartości jednej roboty minimum 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu robót budowlanych złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z załącznikami. Wskazane jest aby dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, listy polecające) zawierały co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca realizował roboty, których dokumenty dotyczą, b. wskazanie Zamawiającego, c. przedmiot / rodzaj wykonanych robót, d. wartość wykonanych robót, e. opinię stwierdzającą, że roboty wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały one prawidłowo ukończone lub opinię równoważną, f. identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej. Konieczne jest, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca ponadto przedkłada: 1) Formularz oferty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ). Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego - zgodne w zakresie przedmiotu robót. Kosztorys musi ponadto zawierać dane wyjściowe do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, zastosowane narzuty m.in. koszty pośrednie i zysk, ceny sprzętu). W kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia wszystkich pozycji zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót oraz wynikających z opracowanej dokumentacji i wizji lokalnej dokonanej na placu przyszłej budowy. Wycenione winny być wszystkie elementy. Zamawiający w zakresie zmian obmiaru dopuszcza jedynie takie zmiany, które nie wpływają na całościowy obmiar wycenianej pozycji np. szt. 1 - kpl. 1, próba 1 - szt. 1, 100m2 4 - 400 m2. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do dokonywania zmian w przekazanych przedmiarach robót (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. W kosztorysie ofertowym należy podać wartość robót w zł netto i wartość robót w zł brutto, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji i zasad wiedzy technicznej, 6) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 7) wykonania robót zamiennych, 8) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było wcześniej przewidzieć 9) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, 10) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, 11) wynagrodzenia, które może ulec zmianie w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez odpowiedni organ - jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian, przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy), 2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzialnych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa. 8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 umowy w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowi: 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych przez Wykonawcę do sporządzenia pierwotnego kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę do oferty, 2) projekt zamienny, w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminów wykonania robót budowlanych i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 10. Dokonanie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wronki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, pokój nr 6 - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.