eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Projekt i budowa światłowodowej linii telekomunikacyjnej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-06-11

Lublin: Projekt i budowa światłowodowej linii telekomunikacyjnej
Numer ogłoszenia: 164806 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie , ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5354606, faks 081 5354313.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwp.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i budowa światłowodowej linii telekomunikacyjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompletnej infrastruktury światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną i urzadzeniami aktywnymi łaczącej n/w obiekty Policji na terenie miasta Lublin tj. KWP w Lublinie ul. Grenadierów 3 i KWP w Lublinie ul. Tyszowiecka 1..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.16.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł - słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a) oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotowego zamówienia; b) wykaże się, wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej - polegającej na wybudowaniu sieci /infrastruktury teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł - z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a)wykaże się, dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usług projektowych oraz za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. wykaże się dysponowaniem: - osoby odpowiedzialnej za sporządzenie projektu, posiadającej uprawnienia projektowe w specjalności telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, - osoby - kierownika budowy, odpowiedzialnej za wykonanie robót budowlanych, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. b) oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a)oświadczy, iż spełnia warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na realizację przedmiotowego zamówienia; b)dołączy informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 400 000,00 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Druk Oferta - zał. nr 1 do SIWZ; Formularz Dane o Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ; Dowód wpłaty wadium. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z paragrafem 12 projektu umowy, stanowiacej zał. nr 8 do SIWZ - cytat: § 12 ZMIANY UMOWY 1.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu zakończenia zadania w stosunku do treści umowy w sytuacji gdy zachodzą między innymi następujące okoliczności mające wpływ na termin zakończenia zadania: a)jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania, b)z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, c)zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowanych zmianą regulacji prawnych, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, mających wpływ na termin zakończenia prac, d)zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych spowodowanych zmianą regulacji prawnych, możliwością zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej. 2.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji między innymi, a)zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty nie wykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysu wykonawczego. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 będzie podpisany przez osoby wymienione w § 2 i zaakceptowany przez Strony - Protokół robót niewykonanych - z załączonym kosztorysem robót niewykonanych. 3.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji gdy nastąpiła zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy lub osób będących przedstawicielami Stron. 4.Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 1 - 3 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień podpisanych przez Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kwp.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 LUBLIN - pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2010 godzina 10:30, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 LUBLIN - pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.