eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-06-13

Lubaczów: Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów
Numer ogłoszenia: 163415 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Lubaczów , ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, tel. 016 6321972, 6321201, faks 016 6329004.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.lasy.gov.pl/lubaczow

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Opaka na odcinku 3434 mb; Zadanie nr 2. Przebudowa drogi leśnej w lesnictwie Werchrata na odcinku 5360 mb; Zadanie nr 3. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Werchrata na odcinku 5660 mb; Zadanie nr 4. Przebudowa drogi lesnej w leśnictwie Budomierz na odcinku 4943 mb.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zadanie nr 1. roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego; Zadanie nr 2. roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego; Zadanie nr 3. roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego; roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych Zadanie nr 4. zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego;

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 25 000.00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) Zadanie nr 2 - 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) Zadanie nr 3 - 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) Zadanie nr 4 - 60 000.00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 robót budowlanych o podobnym zakresie o wartości brutto 1 000 000,00 PLN, dla każdego zadania oddzielnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, w tym co najmniej: Dla zadania nr 1. 1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt. 2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt. 3. rozścielacz do kamienia 3,5 m - 1 szt. 4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 3,5 m. - 1 szt. 5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt, 6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt. Dla zadania nr 2. 1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt. 2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt. 3. rozścielacz do kamienia 3,5 m - 1 szt. 4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 3,5 m. - 1 szt. 5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt, 6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt. Dla zadania nr 3. 1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt. 2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt. 3. rozścielacz do kamienia 3,5 m - 1 szt. 4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 3,5 m. - 1 szt. 5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt, 6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt. Dla zadania nr 4. 1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt. 2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt. 3. rozścielacz do kamienia 5 m - 1 szt. 4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 5 m. - 1 szt. 5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt, 6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie - dla każdego zadania oddzielnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 1 000.000,00 PLN, dla każdego zadania oddzielnie. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 1 000.000,00 PLN. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje średni kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli e dniu wszczęcia postępowania kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do SIWZ dołaczono załacznik nr 3c), Wzór karty gwarancyjnej, który będzie podpisany przez Wykonawcę przy końcowym odbiorze robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.lasy.gov.pl/lubaczow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 (sekreatariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Opaka w km 0+000-1+344 oraz 0+000-2+090.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa I. odcinek- PPO km 0 + 000 krawędź drogi gminnej -KPO km 1 + 344 skrzyżownie dróg leśnych II. odcinek- PPO km 0 + 000 krawędź drogi leśnej (km1+344) -KPO km 2 + 090 skrzyżownie dróg leśnych Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi leśnej I. Odcinek Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 - km 0+100 - 5cm warstwa ścieralna z masy min-asfaltowej dla KR 1 - 2 - 2cm warstwa profilująca z masy min-asfaltowej - l5cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63 -5cm profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 20/63 Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 - km 1+344 - 5cm warstwa ścieralna z masy min-asfaltowej dla KR 1 - 2 - 2cm warstwa profilująca z masy min-asfaltowej - l5cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63 -5cm profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 20/63 II. Odcinek Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 - km 2+090 - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm - 20cm warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego - l5cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63 z zaklinowaniem 4.5 Rowy W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje roboty ziemne - rowy 4.6 Zjazdy Roboty będą polegać na przebudowie części przelotowych z rur fi 60 i wykonaniu nawierzchni Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Werchrata w km 0+000 - 5+360.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. LOKALIZACJA Zakres przebudowy przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji: PPO km 0+000 - skrzyżowanie z drogą powiatową Narol-Werchrata KPO km 5+360 - z dr. Leśna 2. Trasa Opis techniczny Początek trasy przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w km 0+000. Koniec trasy zlokalizowany w km 5+360 3. Nawierzchnia Konstrukcję przyjęto wg obliczeń następującą: W km 0+000- do km 2+100 20 cm - podbudowa w-w dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 3 cm - w-wa profilująca z masy min-asfaltowej 5 cm -w-wa ścieralna z masy min-asfaltowej W km od 2+100- 5+360 3 cm -w-wa profilująca z masy min-asfaltowej 5 cm - w-wa ścieralna z masy min-asfaltowej 10 cm - warstwa odcinająca z piasku 24 cm - podbudowa w-w dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm - warstwa górna z tłucznia Opis techniczny 4. Mijanki - 7 sztuk 5. Pobocza ziemne ustalono w zależności od usytuowania rowu i kształtują się od 1.5 .Powierzchnię pobocza należy wyprofilować nadając jej spadek 6% w stronę rowu. 6. Zjazdy zbiorcze zaprojektowano o szerokości 6,0 m i pobocza ziemne min. 2x 10. Przepusty się przebudowę 3 przepustów, Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Werchrata w km 0+000 - 5+660.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Trasa Opis techniczny Początek trasy przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w km 0+000. Koniec trasy zlokalizowany w km 5+660 Punkty główne trasy zostały zastabilizowane w terenie za pomocą bolców stalowych i dowiązane do elementów stałych terenu. 2. Przekrój podłużny Przebieg niwelety drogi w przekroju podłużnym dostosowano: 1. Na odcinku wykorzystania istniejącej drogi - do poziomu istniejącej nawierzchni uwzględniając wymagane wzmocnienie oraz uwarunkowania warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 3.. Przekrój normalny W przekroju poprzecznym zaprojektowano: - na odcinkach prostych pochylenie daszkowe jezdni w wysokości i = 2,0% - na łukach poziomych pochylenie jednostronne o i = 2,0 % określonych w profilu podłużnym Kształtowanie pochylenia poprzecznego na rampie drogowej należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym. Szczegółowy opis robót podany jest w tabeli profilowania, przekrojach poprzecznych oraz normalnych. 4. Nawierzchnia Konstrukcję przyjęto wg obliczeń następującą: W km od 0+000- 5+660 10 cm - warstwa odcinająca 24 cm - podbudowa w-w dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm - warstwa górna z tłucznia 3 cm -w-wa profilująca z masy min-asfaltowej 5 cm - w-wa scieralna z masy min-asfaltowej 5. Mijanki 8 szt 6. Pobocza Pobocza ziemne ustalono w zależności od usytuowania rowu i kształtują się od 1.5 .Powierzchnię pobocza należy wyprofilować nadając jej spadek 6% w stronę rowu. 7..Zjazdy zbiorcze zaprojektowano o szerokości 6,0 m i pobocza ziemne min. 2x 0,75m, : 8.. Odwodnienie - wykonanie rowów, Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Budomierz w km 0+920 - 5+863.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Trasa Odcinek w km 0+920 - 5+863 2. KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI wyrównanie i profilowanie tłuczniem ist. nawierzchni 20 cm - podbudowa w-wa dolna kruszywa łamanego wg. SST-04.04.02 10 cm - podbudowa w-wa górna kruszywa łamanego wg. SST-04.04.02 profilowanie masą min-asfaltową0/12,8 wg SST D-05.03.05 dla KR1-2(Sr.3.0 cm) 5 cm - w-wa ścieralna z masy min-asfaltowej 0/12,8 wg SST D-05.03.05 dla Zjazdy - 7 szt. 4. Pobocza Powierzchnię pobocza należy wyprofilować nadając jej spadek 6% w stronę rowu. 5. Rów Istniejące rowy należy odmulić na całej długości projektowanego odcinka Skarpą rowów należy nadać pochylenie 1 : 1,5. 1:1 6. Skrzyżowania W km 5+863 znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej a po str. P z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej, 7. .Przepusty Km 2+100, km 3+100,km 4+150,km 5+000,km 5+450, Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.