Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-06-13

Lubaczów: Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów

Numer ogłoszenia: 163415 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Lubaczów , ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, tel. 016 6321972, 6321201, faks 016 6329004. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Opaka na odcinku 3434 mb;
Zadanie nr 2. Przebudowa drogi leśnej w lesnictwie Werchrata na odcinku 5360 mb;
Zadanie nr 3. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Werchrata na odcinku 5660 mb;
Zadanie nr 4. Przebudowa drogi lesnej w leśnictwie Budomierz na odcinku 4943 mb.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zadanie nr 1. roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego;
  Zadanie nr 2. roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego;
  Zadanie nr 3. roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego;
  roboty polegajace polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych Zadanie nr 4. zamówieniem podstawowym do wysokości 20% zamówienia podstawowego;

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 25 000.00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)
Zadanie nr 2 - 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Zadanie nr 3 - 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Zadanie nr 4 - 60 000.00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 robót budowlanych o podobnym zakresie o wartości brutto 1 000 000,00 PLN, dla każdego zadania oddzielnie.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, w tym co najmniej:
   Dla zadania nr 1.
   1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt.
   2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt.
   3. rozścielacz do kamienia 3,5 m - 1 szt.
   4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 3,5 m. - 1 szt.
   5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt,
   6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt.
   Dla zadania nr 2.
   1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt.
   2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt.
   3. rozścielacz do kamienia 3,5 m - 1 szt.
   4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 3,5 m. - 1 szt.
   5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt,
   6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt.
   Dla zadania nr 3.
   1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt.
   2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt.
   3. rozścielacz do kamienia 3,5 m - 1 szt.
   4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 3,5 m. - 1 szt.
   5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt,
   6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt.
   Dla zadania nr 4.
   1. walec samojezdny 10 t stalowy - 1 szt.
   2. walec samojezdny 12 t stalowy - 1 szt.
   3. rozścielacz do kamienia 5 m - 1 szt.
   4. rozścielacz do masy mineralno-bitumicznej 5 m. - 1 szt.
   5. koparka o poj. 0.40 m3 - 1 szt,
   6. Samochody o ładowności powyżej 10 t - 5 szt.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie - dla każdego zadania oddzielnie.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 1 000.000,00 PLN, dla każdego zadania oddzielnie.
   Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 1 000.000,00 PLN.
   W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje średni kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli e dniu wszczęcia postępowania kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed wszczęciem postępowania.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Do SIWZ dołaczono załacznik nr 3c), Wzór karty gwarancyjnej, który będzie podpisany przez Wykonawcę przy końcowym odbiorze robót.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.lasy.gov.pl/lubaczow

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 (sekreatariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Opaka w km 0+000-1+344 oraz 0+000-2+090.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa
  I. odcinek- PPO km 0 + 000 krawędź drogi gminnej -KPO km 1 + 344 skrzyżownie dróg leśnych
  II. odcinek- PPO km 0 + 000 krawędź drogi leśnej (km1+344) -KPO km 2 + 090 skrzyżownie dróg leśnych
  Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi leśnej
  I. Odcinek
  Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 - km 0+100
  - 5cm warstwa ścieralna z masy min-asfaltowej dla KR 1 - 2
  - 2cm warstwa profilująca z masy min-asfaltowej
  - l5cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63
  -5cm profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 20/63
  Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 - km 1+344
  - 5cm warstwa ścieralna z masy min-asfaltowej dla KR 1 - 2
  - 2cm warstwa profilująca z masy min-asfaltowej
  - l5cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63
  -5cm profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 20/63
  II. Odcinek
  Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 - km 2+090
  - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
  - 20cm warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego
  - l5cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20/63
  z zaklinowaniem

  4.5 Rowy
  W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje roboty ziemne - rowy
  4.6 Zjazdy
  Roboty będą polegać na przebudowie części przelotowych z rur fi 60 i wykonaniu nawierzchni
  Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Werchrata w km 0+000 - 5+360.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. LOKALIZACJA
  Zakres przebudowy przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:
  PPO km 0+000 - skrzyżowanie z drogą powiatową Narol-Werchrata
  KPO km 5+360 - z dr. Leśna
  2. Trasa
  Opis techniczny
  Początek trasy przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w km 0+000.
  Koniec trasy zlokalizowany w km 5+360
  3. Nawierzchnia
  Konstrukcję przyjęto wg obliczeń następującą:
  W km 0+000- do km 2+100
  20 cm - podbudowa w-w dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego
  mechanicznie
  3 cm - w-wa profilująca z masy min-asfaltowej
  5 cm -w-wa ścieralna z masy min-asfaltowej
  W km od 2+100- 5+360
  3 cm -w-wa profilująca z masy min-asfaltowej
  5 cm - w-wa ścieralna z masy min-asfaltowej
  10 cm - warstwa odcinająca z piasku
  24 cm - podbudowa w-w dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego
  mechanicznie
  10 cm - warstwa górna z tłucznia
  Opis techniczny
  4. Mijanki - 7 sztuk
  5. Pobocza ziemne ustalono w zależności od usytuowania rowu i kształtują się od 1.5 .Powierzchnię pobocza należy wyprofilować nadając jej spadek 6% w stronę rowu.
  6. Zjazdy zbiorcze zaprojektowano o szerokości 6,0 m i pobocza ziemne min. 2x
  10. Przepusty się przebudowę 3 przepustów,

  Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Werchrata w km 0+000 - 5+660.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Trasa
  Opis techniczny
  Początek trasy przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w km 0+000.
  Koniec trasy zlokalizowany w km 5+660
  Punkty główne trasy zostały zastabilizowane w terenie za pomocą bolców stalowych
  i dowiązane do elementów stałych terenu.
  2. Przekrój podłużny
  Przebieg niwelety drogi w przekroju podłużnym dostosowano:
  1. Na odcinku wykorzystania istniejącej drogi - do poziomu istniejącej
  nawierzchni uwzględniając wymagane wzmocnienie oraz uwarunkowania
  warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
  usytuowanie.
  3.. Przekrój normalny
  W przekroju poprzecznym zaprojektowano:
  - na odcinkach prostych pochylenie daszkowe jezdni w wysokości i = 2,0%
  - na łukach poziomych pochylenie jednostronne o i = 2,0 % określonych w profilu
  podłużnym
  Kształtowanie pochylenia poprzecznego na rampie drogowej należy wykonać
  zgodnie z profilem podłużnym.
  Szczegółowy opis robót podany jest w tabeli profilowania, przekrojach poprzecznych
  oraz normalnych.
  4. Nawierzchnia
  Konstrukcję przyjęto wg obliczeń następującą:
  W km od 0+000- 5+660
  10 cm - warstwa odcinająca
  24 cm - podbudowa w-w dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego
  mechanicznie
  10 cm - warstwa górna z tłucznia
  3 cm -w-wa profilująca z masy min-asfaltowej
  5 cm - w-wa scieralna z masy min-asfaltowej
  5. Mijanki 8 szt
  6. Pobocza
  Pobocza ziemne ustalono w zależności od usytuowania rowu i kształtują się od 1.5
  .Powierzchnię pobocza należy wyprofilować nadając jej spadek 6% w stronę rowu.
  7..Zjazdy zbiorcze zaprojektowano o szerokości 6,0 m i pobocza ziemne min. 2x
  0,75m, :
  8.. Odwodnienie - wykonanie rowów,
  Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Budomierz w km 0+920 - 5+863.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Trasa
  Odcinek w km 0+920 - 5+863
  2. KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
  wyrównanie i profilowanie tłuczniem ist. nawierzchni
  20 cm - podbudowa w-wa dolna kruszywa łamanego wg. SST-04.04.02
  10 cm - podbudowa w-wa górna kruszywa łamanego wg. SST-04.04.02
  profilowanie masą min-asfaltową0/12,8 wg SST D-05.03.05 dla KR1-2(Sr.3.0 cm)
  5 cm - w-wa ścieralna z masy min-asfaltowej 0/12,8 wg SST D-05.03.05 dla
  Zjazdy - 7 szt.
  4. Pobocza
  Powierzchnię pobocza należy wyprofilować nadając jej spadek 6% w stronę rowu.
  5. Rów
  Istniejące rowy należy odmulić na całej długości projektowanego odcinka
  Skarpą rowów należy nadać pochylenie 1 : 1,5. 1:1
  6. Skrzyżowania
  W km 5+863 znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej a po str. P z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej,
  7. .Przepusty
  Km 2+100, km 3+100,km 4+150,km 5+000,km 5+450,
  Szczegółowy zakres robót przedstawiono w części rysunkowej, w przedmiarze robót.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z LUBACZOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Lubaczowie » więcej : Roboty w zakresie nawierzchni dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU