eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szastarka › REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-08-14

Szastarka: REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE.
Numer ogłoszenia: 162931 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145161 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szastarka, , 23-225 Szastarka, woj. lubelskie, tel. 015 8714104, faks 015 8714130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: INSTYTUCJA KULTURY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót remontu dachu, kominów, instalacji odgromowej, remont świetlicy,wyposażenie sceny. Zakres prac obejmuje ETAP I zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 25.09.2013 r. A.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 1.Roboty rozbiórkowe- rozebranie rynien z blachy-47,7m,rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.-13,26m2,rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uzytku-384,43m2, 2.Remont i uzupełnienie konstrukcji dachu-wzmocnienie krokwi prze nabicie jednostronne desek grub.32mm-48,24m,nadbitki poprzecz.drewna z tarcicy nasyconej-1,44m3,dołączenie elementów konstrukcji dachu-koniec krokwi-48,24szt. 3.Pokrycie dachu blachodachówką z izolacją z folii -izol.p.wilgoc i p.wodne z folii polietylen.461,23m2,pokrycie blachą dachówko podobną-kolor brąz-461,25 m2,pokrycie -gąsiory-25,29m,blachy okapowe 137,93m,wiatrownice boczne 21,23m,rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki śr.150mm-50,59m,rury spustowe z PCW śr.110mm-23,45m,okładziny typu siding z elem.winylowych-podsufitki-41,38m, 4.Roboty remontowo-modernizacyjne-remont kominów, przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych1,38m3,uzupełn.zbrojonych czapek kominowych z c.klinkierowej-3,51m2,ściankidzialowe z c.pełnej lub dziurawki gr.1,2 cegły-0,67m2, 5.Instalacja odgromowa-wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika do 120 mm2 w ciągu pionowym30,01m,pierwszy pomiar insytal.odgr.-0,67 B.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ1.Roboty rozbiórkowe- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku-23,50m, Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.nie nadających się do użytku-6,53 m2,rozbranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku-189,34m2, 2.Remont i uzupełnienie konstrukcji dachu- wzmocnienie krokwi przez nadbicie jednostronnie desek gr.32 mm-23,76m,nadbitki przekr.poprzecz.drewna do 180m2, z tarcicy nasyconej-0,71 m3,dołączenie elementów konstrukcyjnych dachu-koniec krokwi-23,76 szt. 3.Pokrycie dachu blachodachówką z izolacją z foli - izol.p.wilgociowe i p.wodne z folii -227,17m2,pokrycie dachów blachą dachówkopodobną-kolor brąz-227,18m2,gąsiory-12,46m,blachy okapowe-67,94m,wiatrownice boczne-10,46m,rynny dachowe z PCW na uszczelki półokrągłe śr.150mm-24,92m,rury spustowe z PCW okrągłe śr.110mm-11,55m,podsufitka typu siding-20,38m2, 4. Roboty remontowo-modernizacyjne - remont kominów - przemurowanie z cegieł klinkierowych-0,68m3,ścianki działowe pełne z cegieł pelnych lub dziurawek gr.1/2 cegły-0,33m2, 5. Instalacja odgromowa- wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekr.do 120mm2-33,97m,wym.przewodów instalacji uziemiającej odgromowej z linki o przekr.do 120mm2-14,78m,pierwszy pomiar instal.odgrom. C.REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY I SCENY.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 1.Remont świetlicy - rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołow-60,42 m2,rozebranie podłog ślepych-60,42m2,rozebranie legarów-149,98m,wykucie z murów drewnianych progu-1m,podkłady z ubitych mat.sypkich pod podlogi i posadzki-3,02m3,izolacje z folii polietylenowej układane na sucho jednowarstwowe-60,42m2,izolacje poziome p.dźwiekowe z plyt styropian.gr.15 cm układane na wierzchu konstrukcji na sucho-1-warstwowo-60,42m2,izol.poziome p.dzw.z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 1-w-wo-dylatacja obwodowa posadzki ze styropianu EPS-70 gr.2 cm szer.8 cm-2,69m2,w-wy wyrównawcze z zapr. Cement.pod posadzki zatarte na ostro gr.20mm,posadzka uzupełnienie na progu drzwi na scenę -60,85m2,w-wy wyrówn.z zaprawy cement.pod posadzki-zmiana gr.o 10 mm(pogrubienie o 60 mm-60,85m2,posadzki cement.-dopłata za zbrojenie siatka metal.zgrzewana z prętów stal-60,42m2,posadzki płytkowe z kamieni sztucznych płytki 30 cm x 30 cm układane na klej metoda zwykła-60,42m2,cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokolik 10 cm układane na klej z przycinaniem płytek metoda zwykła-28,15m,zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej,przycięcie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych od dołu-szt.1,schody drewniane,prostobieznez podstopnicami o stopniuach dłg.1,1m stopni -5 szt.próg drewniany z deski o gr.45 mm-0,43 m2, lakierowanie schodów drewnianych i progu -3,03 m2, 2.Wyposażenie sceny- dostarczenie i montaz wyposażenia sceny,szczegółowy zakres wdłg.załacznika nr.1 do przedmiaru robót. 3.Zał. Nr.1 KURTYNA GŁÓWNA szerokość 840cm wysokość 400cm paldament 30cm Proponowany materiał plusz kurtynowy 370g m atest trudnopalności unijny wyznaczanie zapalności wg PN EN ISO 6940 1998 PN91 P04824 Dżwiękochłonność miejscowa okotarowania łącznie przy powierzchni 260m2 14db dla 500m - Drapowanie .Obciążenie dolne kieszeniowe 0.63kg mb Zakos łączący 20cmObciążenie pionowe części zamykającej 1.7kg strona wzniosu pionowego 9cm Torowisko prowadzące.Ugięcie odcinkowe torowiska 4mm mb przy obciążeniu max 174N m - Wózki czterołożyskowe lub rnoważne,cichobieżne, powłoka łożysk poliamidowa. Lina napędowa 5mm poliamidowa nierozciągliwa w powłoce bawełnianej, atest. Mechanizm napędowy - sterowanie radiowe 310Mhz Q zasięg 100m, sterowanie ręczne. Pobór mocy 200VA. Klasa ochrony IP53 KURTYNA HORYZONTALNA,szerokość 750cm, wysokość 530cm opis jak kurtyna główna napęd ręczny korbowy. KULISY szerokość 130cm, wysokość 530cm 6szt. mechanizm obrotowy PALDAMENTY,szerokość 840cm wysokość lOOcm, 3szt. wysokość stopniowana w tył sceny co 30cm w dół. OŚWIE TLENIE SCENICZNE,Most frontowy,TVS STUDIO 800 8szt.IC4doświetlacz dichroniczny 3szt. Most horyzontalny,PAR 56 12szt.Grona frontowe widowni,SPOT 500W 2x4szt. Dla całości stopnie mocy EDX4DMX - 7szt. sterownik główny oświetlenie LC1224. ETAP I I - zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 10.09.2014 r. A.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA GMINNEGTO CENTRUM KULTURY 1.Docieplenie budynku- płytami styropianowymi gr.10 cm. metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki-269,39m2,docieplenie ścian zewn.w-wą siatki-parter-114,40m2,docieplenie ościeży-stryop.gr.2 cm metodą lekką-mokrą j.w.-13,44m2,montaż listew startowych do podlozy cegły-38,13m,ochrona narozników wypukłych na styropianie z dod.wzmocnieniem jedna w-wa siatki-209,28m, rusztowanie ramowe elew.-272,72m2,uzup.tunków zewn.cementowych kat.III o podłozach z cegły,pustaków gazo- i pianobet.-15,31m2,dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -tynki gładkie-gzyms-15,31m2,obróbki blacharskie z blachy powlekanej -podokienniki-11,67m2,rozebranie obróbek blacharskich podokienników-12,37m2,dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad z pretów prostych- 9,32m2,demontaż przeróbka i ponowny montaż krat średnio ozdobnych-9,32m2,dwukrotne malowanie farba olejną pow.,etal.pełnych szpachlowanie-12,78m2,okna-PCV-2,33m2,wyprawa elew.cienkowarstwowa z tynku min. Gr.2mm z Got.mieszanki wyk,ręcznie -236,95m2,cokół-tynki zewn.szlachetnecykl.wyk.ręcznie-40,50m2,opaska kapilarna-wykon.koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat.III-IV gł.20 cm-15,44m2,profilowaniei zageszczenie podłoża pod w-wy konstrukc.6,93m2, j.w. lecz -23,11 m2, w-wa odcinająca zagęszczenie ręczne-6cm gr.po zagęszczeniu-23,11m2,j.w.lecz 3 cm-23,11m2, podsypka piaskowa z zagęszczeniem -23,11m2,nawierzchnia zkostki brukowej betonowej-6 cm na podsypce piaskowej-23,11m2,obrzeża betonowe o wy,20cmx6 cm.-46,23m, B.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.Docieplenie budynku płytami styropianowymi gr.10 cm. metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki-132,68 m2,docieplenie ścian zewn.w-wą siatki-parter-56,35 m2,docieplenie ościeży-stryop.gr.2 cm metodą lekką-mokrą jw. 6,62 m2,montaż listew startowych do podlozy cegły-18,78 m,ochrona narozników wypukłych na styropianie z dod.wzmocnieniem jedna w-wa siatki-103,08 m, rusztowanie ramowe elew.- 134,32 m2,uzup.tunków zewn.cementowych kat.III o podłozach z cegły,pustaków gazo- i pianobet.- 7,54 m2,dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -tynki gładkie-gzyms-7,54 m2,obróbki blacharskie z blachy powlekanej -podokienniki- 5,74 m2,rozebranie obróbek blacharskich podokienników- 6,09 m2,dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad z pretów prostych- 4,59 m2,demontaż przeróbka i ponowny montaż krat średnio ozdobnych-4,59 m2,dwukrotne malowanie farba olejną pow.,etal.pełnych szpachlowanie-6,29 m2,okna-PCV- 1,14 m2,wyprawa elew.cienkowarstwowa z tynku min. Gr.2mm z Got.mieszanki wyk,ręcznie - 116,70 m2,cokół-tynki zewn.szlachetnecykl.wyk.ręcznie- 19,94 m2,opaska kapilarna-wykon.koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat.III-IV gł.20 cm-3,41 m2,profilowaniei zageszczenie podłoża pod w-wy konstrukc.3,41 m2, j.w. lecz -11,38 m2, w-wa odcinająca zagęszczenie ręczne-6cm gr.po zagęszczeniu- 11,38 m2,j.w.lecz 3 cm-11,38 m2, podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 11,38 m2,nawierzchnia zkostki brukowej betonowej-6 cm na podsypce piaskowej- 11,38 m2,obrzeża betonowe o wy,20cmx6 cm.-22,77 m, Inne wymagania, które należy wykonać - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dołączyć na dzień końcowego odbioru robót -dokumentację po wykonaniu robót wraz z atestami, certyfikatami itp. wbudowanych materiałów budowlanych, protokoły robót zanikowych, badań itp. - dołączyć do I i II etapu robót, -przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego,po zakończeniu całości robót, - zaleca się, żeby Wykonawcy obejrzeli obiekt w terenie, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego, - z należytą starannością, - terminowo. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówin publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie materiały, towary określone w opisie do niniejszego zamówienia, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych w opisywanym ogłoszeniu, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót, inwentaryzacji, rysunkach -(załączniki do ogłoszenia o zamówieniu) stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia zamieszczonego na platformie licytacji elektronicznej. Podstawą do określenia kosztorysu ofertowego jest ww dokumentacja oraz przedmiary robót, które stanowią materiały pomocnicze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe 45.26.11.00 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pan Zbigniew Rachwał Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 312446,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 293777,90

  • Oferta z najniższą ceną: 293777,90 / Oferta z najwyższą ceną: 354446,52

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.