eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Dolny › Rozbiórka budynku Willi Promień w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 2

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-08-12

Kazimierz Dolny: Rozbiórka budynku Willi Promień w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 2
Numer ogłoszenia: 160165 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazimierz Dolny , ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, tel. 0818810212 w. 28, faks 081 8810213.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzdolny.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku Willi Promień w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbiórka budynku Willa Promień zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 2 (działka nr ewid. 1221) w Kazimierzu Dolnym o wymiarach zewnętrznych ok. 18 m x 11m, powierzchnia zabudowy 213,38 m2, kubatura 1642,10 m3. Willa Promień jest budynkiem wolnostojącym, posiadającym parter, poddasze użytkowe oraz piwnice. Od strony zachodniej zlokalizowana jest dobudówka parterowa, przykryta dachem płaskim. Obok dobudówki znajdują się schody żelbetowe zewnętrzne, które służą za wejście na poddasze budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: rozbiórka dachu drewnianego dwuspadowego z dwiema jaskółkami, krytego dachówką ceramiczną, od strony zachodniej posiadającego naczółek; więźba dachowa - dwuspadowa płatwiowo - kleszczowa; rozbiórka drewnianych stropów poddasza, parteru i piwnicy, ocieplonych warstwą polepy; rozbiórka ścian wykonanych z kamienia wa-piennego, osadzonych na kamiennych fundamentach o szerokości ścian; rozbiórka kamiennych sklepień kolebkowych i krzyżowych nad piwnicą, wspartych na murach podłużnych i porzecznych; rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej rozbiórka wewnętrznych instalacji budynku, tj. c.o., elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna; wywóz materiału z rozbiórki oraz jego utylizacja; zasypanie wykopu oraz wyrównanie terenu poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem z warstwowym zagęszczeniem, wierzchnia warstwa 20 cm zasypana gruntem rodzimym. Uporządkowanie terenu, a w przypadku zniszczenia ogrodzenia jego odtworzenie. Usunięcie dwóch drzew owocowych znajdujących się obok budynku. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie zabytkowej figurki przed jakimkolwiek zniszczeniem i zabezpieczeniem istniejącej sosny przed uszkodzeniem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty. 2. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wy-maga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek. 3. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wy-konaniu zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może zażądać: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlano-konstrukcyjne, posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz udzieli informacji o pod-stawie do dysponowania jej osobą. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać się, w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu za-mówienia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty, że dysponuje: co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; legitymującą się posiadaniem zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego o przynależności do tej Izby. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. 2.W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 s.i.w.z. Wykonawca składający ofertę musi dodatkowa załączyć: a)wypełniony druk Oferta - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty, b)Pełnomocnictwo do popisania oferty (jeżeli dotyczy). c)Zakres (części) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do oferty. W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złoży oświadczenia o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. d)Kosztorys uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru robót w formie papierowej zgodnie z zasadami określonym w § 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w dodatku nr 8 do s.i.w.z. - wzór ogólnych warunków umowy . Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót rozbiórkowych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) odmiennej od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; w tym odkrytych w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych obiektów archeologicznych i architektonicznych; 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) wystąpienia istotnych wad dokumentacji skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia. c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące nie-możliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem, w szczególności na skutek prowadzonych na terenie zabytku badań archeologicznych i badań architektonicznych i ich wyników, 5) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do za-kończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1) konieczność zrealizowania robót rozbiórkowych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, wynikłych na skutek dokonania po-prawek i uzupełnień w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w s.i.w.z. np. osób z uprawnieniami; 2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi s.i.w.z., a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na za-proponowaną osobę); 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z s.i.w.z; 4) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji) na terenie prowadzonych robót; 5) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego (tzw. rażąca strata); 6) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z s.i.w.z. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny pok. 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.