eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-05-12

Augustów: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów
Numer ogłoszenia: 158364 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86092 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 087 6433056, 6433771, faks 087 6432903.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na terenie Gminy Augustów. - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę 574 szt. istniejących opraw oświetleniowych oraz dowieszenie 39 nowych opraw w zakresie istniejącej sieci oświetlenia ulicznego: - Oprawy o mocy 50W- 137 szt - Oprawy o mocy 70W- 276 szt. - Oprawy o mocy 100W- 144 szt. - Oprawy o mocy 150W- 56 szt. - Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym (koszty wyłączeń ponosi Wykonawca). - Zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). - Wykonanie robót demontażowych : - Zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. - Zdemontowane pozostałe materiały będące własnością UG wykonawca przekaże do utylizacji - Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. - Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). - Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. - Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. - Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawców w swojej ofercie gwarancji co najmniej na niżej wymieniony okres: - gwarancja na wykonane roboty budowlane - min. 5 lat - gwarancja na zastosowane materiały a w szczególności oprawy oświetleniowe- min 5 lat - gwarancja na zastosowane źródła światła - min. 5 lat - W zakresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności oświetlenia ulicznego bez względu na przyczynę awarii, w okresie 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót. W zakresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany również określić przyczynę wystąpienia awarii oświetlenia ulicznego przed jej usunięciem. Gwarancja będzie polegało między innymi na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów oświetlenia a w szczególności, opraw oświetleniowe, źródła światłą, zabezpieczenia opraw tj. wkładek topikowych, zabezpieczeń obwodów oświetleniowych itp. - Czas przywrócenia sprawności systemu oświetlenia ulicznego po pisemnym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego na podany w protokole odbioru nr faksu: - awarie całych ciągów świetlnych - 24 godziny - awaria pojedynczych opraw oświetleniowych - 5 dni - Ponad to awarie związane z zadziałaniem oświetlenia ulicznego w ciągu dnia będą zgłaszane Wykonawcy telefonicznie i faksem z terminem wyłączenia oświetlenia do 2 godzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 463244,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 515123,00

  • Oferta z najniższą ceną: 433000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 613770,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.