eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Studium wykonalności dla projektowania, budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNGOgłoszenie z dnia 2017-03-20

Nr: NP/2017/02/0049/PR

Przedmiot zamówienia: Studium wykonalności dla projektowania, budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNG

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2017-03-20

Data wygaśnięcia: 2017-04-19

CPV: -

Osoba kontaktowa: Jarosław Kalisz (ZA) jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl 22 220 18 33

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Studium wykonalności dla projektowania, budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNG
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści ogłoszenia lub SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
5. Instrukcja Udzielania Zamówień Współfinansowanych jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/instrukcja-udzielania-zamowien-wspolfinansowanych/.
6. Przedmiotem Zamówienia jest studium wykonalności pn. ,,Projektowanie, budowa, właścicielstwo i eksploatacja innowacyjnych bunkierek LNG z opcją świadczenia usług generacji energii elektrycznej na potrzeby portów, z wykorzystaniem niskoemisyjnego generatora energii elektrycznej oraz silników dual/triple fuel", numer postępowania NP/2017/02/0049/PR.
7. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
8. Numer i nazwa kodu CPV przedmiotu Zamówienia:
71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
9. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
13. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w Postępowaniu oraz umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
14. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 12 powyżej.
15. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Dodatkowe informacje : I. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w szczególności nie składając wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw,
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) Wykonawców:
a) będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
b) będących spółką jawną, spółką partnerską, spółka komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
c) będących podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
5) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
6) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
7) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane, lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane,
8) Wykonawców, którzy w okresie trzech lat przed wszczęciem Postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
9) Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie Zamówienia a Wykonawcą (na podstawie poniższej tabeli), polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie Zamówienia:
Aleksander Zawisza
Paweł Jakubowski
Adam Bryszewski
Barbara Kluj
Justyna Wójcik
Katarzyna Dąbrowska
Monika Kałdonek
Dominika Klassek
Jarosław Kalisz
Anna Horosiewicz
Marek Elert

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.

II. ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub ogłoszeniu o Zamówieniu,
2) złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu,
3) Wykonawca w terminie trzech dni od przesłania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki, o której mowa w Rozdziale VII ust. 7 pkt 3), przy czym brak sprzeciwu Wykonawcy na dokonanie poprawienia ww. omyłki poczytuje się za wyrażenie zgody na jej dokonanie,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia niepublicznego, a Wykonawca będąc uprzednio wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie nie wykazał, że cena zawarta w ofercie jest realna albo nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
7) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 7 SIWZ
2. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy:
3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej pięć zamówień, każde o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) zł netto, w tym:
a) co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu prac analitycznych, koncepcyjnych, strategii biznesowych, studiów wykonalności lub prac projektowych bezpośrednio związanych z tematyką bunkrowania LNG w rejonie Morza Bałtyckiego lub Północnego lub Norweskiego lub innych w ramach SECA;
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu studium wykonalności lub koncepcji projektu o charakterze innowacyjnym, tj. studium wykonalności lub koncepcji projektu pilotażowego lub demonstracyjnego, który nie musiał zakończyć się wybudowaniem lub wdrożeniem na skalę komercyjno-przemysłową.
c) co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu studium wykonalności lub koncepcji projektu o charakterze komercyjnym.
Przez projekty o charakterze komercyjnym rozumie się projekty z obszaru przemysłu morskiego lub stoczniowego, energetyki lub gazownictwa, które w swoich rozwiązaniach oparte są na technologiach powszechnie stosowanych na rynku w wyżej wymienionych sektorach. Powyższe opracowania powinny pochodzić z obszaru przemysłu morskiego lub stoczniowego, energetyki (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odpadów) lub gazownictwa oraz zawierać i analizować aspekty techniczne, prawne, administracyjne, ekonomiczne i środowiskowe projektów, których dotyczą.

UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej.

3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym:
a) Projektanci/Specjaliści techniczni posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia projektowego, w następujących branżach (Zamawiający wymaga co najmniej jednej osoby w każdej z wymienionych branż):
- morskiej/stoczniowej
- technologiczno-procesowej
- elektrycznej (uprawnienia budowlane projektowe branży elektrycznej bez ograniczeń),
- automatyki,
- energetyki ogólnej
b) Specjalista ochrony środowiska z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie ogólnej oceny oddziaływania jednostek morskich, instalacji morskich, energetycznych, gazowych lub procesowych na środowisko pod kątem emisji zanieczyszczeń, hałasu, sąsiedztwa i oddziaływania na obszary chronione oraz uwarunkowań środowiskowych w okresie budowy oraz eksploatacji powyższych instalacji,
c) Specjalista w dziedzinie analiz ekonomicznych oraz analiz CBA posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, polegające na opracowywaniu analiz ekonomicznych projektów z obszaru przemysłu morskiego/stoczniowego, energetyki, gazownictwa lub inżynierii procesowej,
d) Specjalista w dziedzinie analiz HAZID i HAZOP posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, polegające na opracowywaniu analiz ekonomicznych projektów z obszaru przemysłu morskiego/stoczniowego, energetyki, gazownictwa lub inżynierii procesowej,
e) Osoba posiadająca gruntowną wiedzę z zakresu polityki energetycznej UE, prawodawstwa morskiego i energetycznego oraz morskich i energetycznych regulacji prawnych w Unii Europejskiej, a także otoczenia regulacyjnego, prawodawstwa i regulacji krajowych w sektorze morskim i energetycznym.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji personelu, o którym mowa w lit. a) - lit. e) powyżej.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy.


II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), zawierający oświadczenie Wykonawcy, iż może ubiegać się o udzielenie Zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z treścią Rozdziału VIII ust. 1 pkt 1)-9) SIWZ,
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub innego dokumentu, z którego będą wynikać zasady reprezentacji Wykonawcy,
3) wypełniony formularz ,,Doświadczenie zawodowe" (zgodny z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ), potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ.
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie,
4) wypełniony Formularz ,,Potencjał kadrowy" (zgodny z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ), potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 ppkt 3.2) SIWZ,
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) - pkt 4) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Wykonawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia : patrz SIWZ
Termin składania ofert : 2017-04-19 11:30
Miejsce otwarcia ofert : Siedziba Zamawiającego
Termin otwarcia ofert : 2017-04-17 12:00
Miejsce otwarcia ofert : Siedziba Zamawiającego
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.