eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechan闚 › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego prze/budowy ulica) zadanie 1ul. Lechonia, S這nimskiego, Gombrowicza, 疾romskiego, b) zadanie 2ul. Klonowa, Lipowa, 安ierkowa, Zacisze, c) zadanie 3ul. Morawskiej.

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2012-07-12

Ciechan闚: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego prze/budowy ulic: a) zadanie 1: ul. Lechonia, S這nimskiego, Gombrowicza, 疾romskiego, b) zadanie 2: ul. Klonowa, Lipowa, 安ierkowa, Zacisze, c) zadanie 3: ul. Morawskiej.
Numer og這szenia: 152373 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ciechan闚 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechan闚 , Plac Jana Paw豉 II 6, 06-400 Ciechan闚, woj. mazowieckie, tel. 23 6749200, faks 23 672 29 63.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.umciechanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego prze/budowy ulic: a) zadanie 1: ul. Lechonia, S這nimskiego, Gombrowicza, 疾romskiego, b) zadanie 2: ul. Klonowa, Lipowa, 安ierkowa, Zacisze, c) zadanie 3: ul. Morawskiej..

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego na prze/budow ulic wg zada: a) zadanie 1: ul. Lechonia, S這nimskiego, Gombrowicza, 疾romskiego, b) zadanie 2: ul. Klonowa, Lipowa, 安ierkowa, Zacisze, c) zadanie 3: ul. Morawskiej, w pe軟ym zakresie (wynikaj帷ym ze stanu istniej帷ego - warunk闚 terenowych oraz wytycznych szczeg馧owych zarz康cy lub w豉軼iciela uzbrojenia) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnie i decyzji (w tym pozwolenia na budow-przebudow) oraz zapewnieniem mo磧iwo軼i zaplanowania realizacji inwestycji oraz p騧niejszego poprawnego funkcjonowania zrealizowanych obiekt闚-urz康ze. Opracowanie nale篡 podzieli na zadania (w ramach zadania 1 nale篡 uwzgl璠ni modernizacj istniej帷ego utwardzonego odcinka ul. 疾romskiego) i bran瞠 wskazane w siwz W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca powinien zwr鏂i szczeg鏊n uwag na dok豉dny opis stosowanych materia堯w i technologii tj. wskazanie niezb璠nych parametr闚 technicznych oraz unikanie (niedopuszczalne poza indywidualnymi przypadkami, kt鏎e musz by wcze郾iej zatwierdzone przez Zamawiaj帷ego) wskazania znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, chyba 瞠 jest to uzasadnione specyfik przedmiotu zam闚ienia i nie mo積a opisa przedmiotu zam闚ienia(materia逝, technologii, sprz皻u) za pomoc dostatecznie dok豉dnych okre郵e, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy Lub r闚nowa積y. W takim przypadku Wykonawca obowi您any jest rozwin望 opis poprzez wskazanie cech r闚nowa積o軼i oraz podanie ich granicznych warto軼i jakie musza by bezwzgl璠nie spe軟ione. W przypadku bezzasadnego pos逝giwania si w dokumentacji projektowej nazwami w豉snymi Wykonawca ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 w tym finansow zwi您an z na這瞠niem korekt itp. do wysoko軼i faktycznie poniesionych szk鏚 przez Zamawiaj帷ego. Wymagane do dokumentacji uzgodnienia i opinie: a. uzgodnienia Wydzia逝 Inwestycji tut. UM Ciechan闚 tel. 23 674 92 13 i 23 674 92 78 dot. koncepcji i stosowania materia堯w r闚nowa積ych, b. uzgodnienia Wydzia逝 In篡nierii Miejskiej i Ochrony 字odowiska tut. UM Ciechan闚 tel. 23 674 93 06 i 23 674 92 85 dot. rozwi您ania sytuacyjnego oraz ewentualnego wyci璚ia drzew, c. uzgodnienia Zespo逝 ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Ciechanowie wraz z za陰cznikiem graficznym, d. uzgodnienie z Zak豉dem Wodoci庵闚 i Kanalizacji sp. z o.o. Ciechan闚, e. zaopiniowanie projektu organizacji ruchu przez Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Ciechanowie, f. inne w zale積o軼i od potrzeb. Wszystkie orygina造 uzgodnie oraz orygina造 wypis闚 z ewidencji grunt闚 winny znajdowa si w osobnej teczce. Projekty winny by opracowane w zakresie niezb璠nym do uzyskania uzgodnie z w豉軼icielami urz康ze oraz w stopniu szczeg馧owo軼i umo磧iwiaj帷ym wykonanie rob鏒. Projekty usuni璚ia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem in篡nieryjnym i zagospodarowaniem terenu: a. uzgodnienie rob鏒 bran穎wych z w豉軼icielami urz康ze, Urz璠em Miasta Ciechan闚 jw., b. uzgodnienie rozwi您ania zieleni z Wydzia貫m In篡nierii Miejskiej i Ochrony 字odowiska, c. opinia Zespo逝 ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Ciechanowie. Projekt sta貫j organizacji ruchu w cz窷ci opisowej winien zawiera: a. przedmiot opracowania, b. zakres opracowania, c. stan istniej帷y. Projekt sta貫j organizacji ruchu w cz窷ci rysunkowej winien zawiera: a. plan orientacyjny, b. plan sytuacyjny wykonany na podstawie w豉snej inwentaryzacji projektanta, w skali 1:500; nale篡 pokaza: - inwentaryzacj otoczenia w tym zjazdy, - istniej帷e i projektowane znaki drogowe pionowe i poziome, - istniej帷e i projektowane urz康zenia bezpiecze雟twa ruchu. Uzyskanie materia堯w do cel闚 projektowych, kt鏎e s niezb璠ne do projektowania (w tym mapy do cel闚 projektowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wycinek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki techniczne ZWiK Sp. z o.o., inne w zale積o軼i od potrzeb). Projekt powinien by opracowany zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami okre郵onymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), a w szczeg鏊no軼i z rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze郾ia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z p騧niejszymi zmianami) i Ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz innymi przepisami obowi您uj帷ymi odpowiednio w czasie opracowania. Kosztorys inwestorski winien by opracowany zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporz康zania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt闚 prac projektowych oraz planowanych koszt闚 rob鏒 budowlanych okre郵onych w programie funkcjonalno-u篡tkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389)..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych: nie.

II.1.5) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.00.00-0, 71.35.40.00-4, 71.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: tak, liczba cz窷ci: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 07.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Wykonanie minimum jednego zam闚ienia polegaj帷ego na zaprojektowaniu ulicy wraz z brakuj帷ym uzbrojeniem (np. kanalizacja sanitarna lub deszczowa, o鈍ietlenie uliczne) za kwot: a) zadanie 1 - 100.000,00 z, b) zadanie 2 - 80.000,00 z, c) zadanie 3 - 30.000,00 z,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Dysponuj osobami posiadaj帷ymi uprawnienia od min 3 lat (dla ka盥ej funkcji) w specjalno軼iach odpowiednich do zakresu wykonywanych rob鏒 oraz mog帷ymi wykaza si wykonaniem zada polegaj帷ych na opracowaniu: - min. 2 zada polegaj帷ych na zaprojektowaniu ulicy wraz z brakuj帷ym uzbrojeniem (np. kanalizacja sanitarna lub deszczowa, o鈍ietlenie uliczne, sie teletechniczna - odpowiednio w min jednej z poni窺zych bran) - Koordynator zespo逝 projektant闚, - min. 1 zadania polegaj帷ego na wykonaniu pomiar闚 i opracowaniu map d-c projektowych ulic - Geodeta, - min. 1 zadania polegaj帷ego na zaprojektowaniu ulicy - Projektant rob鏒 drogowych, - min. 1 zadania polegaj帷ego na zaprojektowaniu uzbrojenia ulicy w postaci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - Projektant rob鏒 sanitarnych, - min. 1 zadania polegaj帷ego na zaprojektowaniu uzbrojenia ulicy w postaci o鈍ietlenia ulicznego) - Projektant rob鏒 elektrycznych, - min. 1 zadania polegaj帷ego na zaprojektowaniu uzbrojenia ulicy w postaci sieci teletechnicznej - Projektant rob鏒 teletechnicznych, Zamawiaj帷y dopuszcza 陰czenie funkcji (w tym koordynatora zespo逝 projektant闚) pod warunkiem wykazania si niezb璠nymi uprawnieniami dla ka盥ej z 陰czonych bran.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, dostaw lub us逝g w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc闚, oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie
  • wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych dla wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do os鏏 fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

  Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty-dodatek nr 1 siwz 2) formularz cenowy - dokument wype軟iony i podpisany przez Wykonawc. Wz鏎 dokumentu stanowi dodatek nr 9 do siwz, za陰cznik do oferty nr 9, 3) podpisany wz鏎 umowy przez upowa積ionych przedstawicieli wykonawcy. Wz鏎 dokumentu stanowi dodatek nr 10 do siwz, za陰cznik do oferty nr 10 4) w przypadku je瞠li w wykazie os鏏 wykonawca wskaza osoby, kt鏎ymi b璠zie dysponowa - pisemne zobowi您anie do udost瘼nienia os鏏 zdolnych do wykonania zam闚ienia. Wz鏎 dokumentu stanowi dodatek nr 5 do siwz, za陰cznik do oferty nr 3a, 5) w przypadku je瞠li wykonawca polega b璠zie na zasobach innych podmiot闚 - pisemne zobowi您anie do udost瘼nienia zasob闚 wiedzy i do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia. Wz鏎 dokumentu stanowi dodatek nr 6 do siwz, za陰cznik do oferty nr 3b,

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zam闚ienie publiczne tylko dla wykonawc闚, u kt鏎ych ponad 50 % pracownik闚 stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

W uzasadnionych przypadkach maj帷ych istotny wp造w na realizacj umowy, a jednocze郾ie nie wp造waj帷ymi na pogorszenie jako軼i zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza (przy odpowiednim udokumentowaniu oraz za zgod obu stron) nast瘼uj帷 zmiany, tj.: 1) zmian osoby, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonaniu zam闚ienia w przypadku: 1) dzia豉nia si造 wy窺zej (niedyspozycyjno嗆 wywo豉na chorob lub innymi obowi您kami, zgon) maj帷e bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonania opracowania, 2) zerwanie stosunk闚 prawnych wywo豉ne brakiem w豉軼iwej wsp馧pracy os鏏 wykonuj帷ych zam闚ienie, 2) zmian terminu realizacji zam闚ienia w przypadku: a) dzia豉nia si造 wy窺zej (np. kl瘰ki 篡wio這we) maj帷e bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonania opracowania, b) wyst徙ienia okoliczno軼i, kt鏎ych strony nie by造 w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i, c) op騧nienia w uzyskaniu dokument闚 廝鏚這wych (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi瞝zi璚ia), tj. skr鏂enie czasu na realizacje zam闚ienia poni瞠j 60 dni, d) wad i brak闚 dokument闚 廝鏚這wych, 3) zmian warto軼i zam闚ienia w zakresie nadzoru autorskiego w przypadku gdy: a) termin rozpocz璚ia realizacji (prze/budowy) zadania nast徙i w okresie p騧niejszym ni 24 miesi帷e od terminu z這瞠nia oferty, b) termin realizacji (prze/budowy) zadania b璠zie wykracza poza okres udzielonej gwarancji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.bip.umciechanow.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: GMINA MIEJSKA CIECHAN紟, PLAC JANA PAWx II 6, 06-400 CIECHAN紟.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale篡 sk豉da w siedzibie zamawiaj帷ego Biuro Obs逝gi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 7.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: 1. Otwarcie ofert nast徙i w siedzibie zamawiaj帷ego w dniu 20.07.2012 r. o godz. 10:15, ul. Wodna 1, parter, sala konferencyjna. 2. Zamawiaj帷y nie przewiduje w ramach prowadzonego post瘼owania zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiaj帷y nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakup闚..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

CZ呇 Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego prze/budowy ulic: Lechonia, S這nimskiego, Gombrowicza, 疾romskiego.

 • 1) Kr鏒ki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego na prze/budow ulic, w pe軟ym zakresie (wynikaj帷ym ze stanu istniej帷ego - warunk闚 terenowych oraz wytycznych szczeg馧owych zarz康cy lub w豉軼iciela uzbrojenia) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnie i decyzji (w tym pozwolenia na prze/budow ) oraz zapewnieniem mo磧iwo軼i zaplanowania realizacji inwestycji oraz p騧niejszego poprawnego funkcjonowania zrealizowanych obiekt闚,urz康ze.Opracowanie nale篡 podzieli na zadania -w ramach zadania 1 nale篡 uwzgl璠ni modernizacj istniej帷ego utwardzonego odcinka ul. 疾romskiego i bran瞠 wskazane w siwz. Szczeg馧owy opis przedmiotu znajduje si w 1 ust. 2 siwz..

 • 2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 71.33.00.00-7, 71.33.00.00-0, 71.35.40.00-4, 71.32.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako鎍zenie: 07.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.


CZ呇 Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego prze/budowy ulic: Klonowa, Lipowa, 安ierkowa, Zacisze.

 • 1) Kr鏒ki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego na prze/budow ulic, w pe軟ym zakresie (wynikaj帷ym ze stanu istniej帷ego - warunk闚 terenowych oraz wytycznych szczeg馧owych zarz康cy lub w豉軼iciela uzbrojenia) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnie i decyzji (w tym pozwolenia na budow-przebudow) oraz zapewnieniem mo磧iwo軼i zaplanowania realizacji inwestycji oraz p騧niejszego poprawnego funkcjonowania zrealizowanych obiekt闚,urz康ze. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w 1 ust. 2 siwz..

 • 2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.00.00-0, 71.35.40.00-4, 71.32.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako鎍zenie: 07.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.


CZ呇 Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego prze/budowy ulicy Morawskiej..

 • 1) Kr鏒ki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego na prze-budow ulic, w pe軟ym zakresie (wynikaj帷ym ze stanu istniej帷ego - warunk闚 terenowych oraz wytycznych szczeg馧owych zarz康cy lub w豉軼iciela uzbrojenia) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnie i decyzji (w tym pozwolenia na prze/budow) oraz zapewnieniem mo磧iwo軼i zaplanowania realizacji inwestycji oraz p騧niejszego poprawnego funkcjonowania zrealizowanych obiekt闚,urz康ze. Szczeg馧owy opis przedmiotu znajduje si w 1 ust. 2 siwz.

 • 2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.00.00-0, 71.35.40.00-4, 71.32.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako鎍zenie: 07.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.


Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawid這wego jej dzia豉nia oraz korzystania z narz璠zi analitycznych, reklamowych, marketingowych i spo貫czno軼iowych. Szczeg馧y znajduj si w Polityce Prywatno軼i. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, 瞠 zgadzasz si na ich u篡cie. Je郵i nie chcesz, aby pliki cookies by造 zapisywane w pami璚i Twojego urz康zenia, mo瞠sz to zmieni za pomoc ustawie przegl康arki.