eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowości Berest i Piorunka

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-05-07

Krynica-Zdrój: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowości Berest i Piorunka
Numer ogłoszenia: 152196 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93390 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowości Berest i Piorunka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowości Berest i Piorunka. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej; 2) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych; 3) Montaż przepompowni ścieków wraz z zasilaniem nn; 4) Budowę sieci wodociągowej głównej i rozdzielczej; 5) Wykonanie przyłączy wodociągowych; 6) Budowę zbiornika wyrównawczego z komorą zasuw i zasilaniem nn. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany i wykonawczy (załącznik Nr 1 do SIWZ) i przedmiar robót (załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik Nr 3 do SIWZ). 3. Wszystkie roboty wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej, z zasadami sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp, przepisami prawa (w tym przepisami techniczno-budowlanymi), dotyczącymi ochrony środowiska. 4. Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty: 60 miesięcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.21.50 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45.23.24.40 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.23.21.54 - Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiorników wody pitnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5381651,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4435921,74

  • Oferta z najniższą ceną: 4435921,74 / Oferta z najwyższą ceną: 9191313,41

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.