eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Roboty budowlane w zakresiezadanie I - naprawy pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiany instalacji odgromowej w budynku nr 92 Dęblin-Twierdza, administr. przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4929); zadanie II - remontu elewacji polegającego na wykonaniu opaski betonowej wokół budynku, izolacji pionowej ścian cokołowych, naprawie tynków zewnętrznych z malowaniem oraz malowanie stolarki okiennej i wymianie stolarki drzwiowej wraz z naświetlami w budynku nr 114 w kompl. wojskowym Dęblin-Twierdza, administr. przez 41 Bazę Lotnictwa

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-16

Dęblin: Roboty budowlane w zakresie: zadanie I - naprawy pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiany instalacji odgromowej w budynku nr 92 Dęblin-Twierdza, administr. przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4929); zadanie II - remontu elewacji polegającego na wykonaniu opaski betonowej wokół budynku, izolacji pionowej ścian cokołowych, naprawie tynków zewnętrznych z malowaniem oraz malowanie stolarki okiennej i wymianie stolarki drzwiowej wraz z naświetlami w budynku nr 114 w kompl. wojskowym Dęblin-Twierdza, administr. przez 41 Bazę Lotnictwa
Numer ogłoszenia: 150400 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego , ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 81 551 75 25, faks 81 551 95 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie: zadanie I - naprawy pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiany instalacji odgromowej w budynku nr 92 Dęblin-Twierdza, administr. przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4929); zadanie II - remontu elewacji polegającego na wykonaniu opaski betonowej wokół budynku, izolacji pionowej ścian cokołowych, naprawie tynków zewnętrznych z malowaniem oraz malowanie stolarki okiennej i wymianie stolarki drzwiowej wraz z naświetlami w budynku nr 114 w kompl. wojskowym Dęblin-Twierdza, administr. przez 41 Bazę Lotnictwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: zadanie I - naprawy pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiany instalacji odgromowej w budynku nr 92 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - JW 4929 Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: a. Przedmiarze Robót - załącznik Nr 2a; b. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 3a. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013.21. Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały - złom - materiały pochodzące z rozbiórki - pręty odgromowe, rury spustowe, rynny z rozbiórki wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie JW 4929 na podstawie protokółu z demontażu za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materiały z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże je do utylizacji na własny koszt zgodnie z w/w Ustawą. zadanie II - remontu elewacji polegającego na wykonaniu opaski betonowej wokół budynku, izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian cokołowych, naprawie tynków zewnętrznych z malowaniem oraz malowaniu stolarki okiennej i wymianie stolarki drzwiowej wraz z naświetlami w budynku nr 114 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - JW 4929 Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: a. Przedmiarze Robót - załącznik Nr 2b; b. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 3b. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały - złom - materiały pochodzące z rozbiórki wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - JW 4929 na podstawie protokółu z demontażu za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materiały z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże je do utylizacji na własny koszt zgodnie z w/w Ustawą. 2. Wykonawca udzieli zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, liczonej od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez strony. Jeżeli poszczególne wyroby budowlane są objęte gwarancją, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora wyrobów. 3. UWAGA: Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektów. Istnieje możliwość, aby wykonawcy przed przystąpieniem do przygotowania ofert dokonali wizji lokalnej w budynkach Nr 92 i 114. Zainteresowani wizją lokalną wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 24 kwietnia 2013 r. środa o godz. 10.00 do Infrastruktury budynek nr 3 Jednostki Wojskowej Nr 3248 w Dęblinie, Dęblin - Twierdza, do pokoju Nr 9. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest p. Jerzy KOPACZ tel. 81 551 52 62. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów dla zadania I oraz II załącznik Nr 9 do SIWZ W takim przypadku zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny za zlecone do podwykonania części robót oraz skutki działania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wpisać do formularza ofertowego załącznik Nr 1 do SIWZ informacje o części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. 5. W przypadku wystąpienia w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń - zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 6. Szczegółowe informacje odnośnie opisu przedmiotu zamówienia zawarte są także w ogólnych warunkach umów dla zadania I oraz II załącznik Nr 9 do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia dla obydwu zadań zgodnie z obowiązkami określonymi w ogólnych warunkach umów, wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.19.10-6, 45.31.23.10-3, 45.26.23.50-9, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 44.22.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zadanie I Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. zakończył) przynajmniej jedną robotę budowlaną na kwotę minimum 40.000,00 zł brutto - obejmującą roboty w zakresie pokryć dachowych, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. zadanie II Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. zakończył) przynajmniej jedną robotę budowlaną na kwotę minimum 40.000,00 zł brutto - obejmującą swym zakresem roboty betonowe, tynkarskie, malarskie oraz stolarkę budowlaną, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2008r., Nr 63 poz. 394 oraz art. 20 a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm. Kierownikami budowy mogą być obywatele państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe - do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osoby, które nie posiadają określonej wyżej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, ale posiadają uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów - zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej świadczeniem usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) jeżeli wykonawca polega na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. W przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zadanie I: Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, oraz inspektora nadzoru, kierownika budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; osoba zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia 2. wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w wysokości wynikającej z tej zmiany; 3. gdy ze względu na zmianę przepisów prawa - uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych. zadanie II: Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, oraz inspektora nadzoru, kierownika budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; osoba zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia 2 wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w wysokości wynikającej z tej zmiany; 3 gdy ze względu na zmianę przepisów prawa - uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów - lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.41blsz.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 41 BLSz (JW4929), 08-521 Dęblin, Lotnisko bud. 205 (sekcja zamówień publicznych pok. 304) w godz. 7.30-15.30 lub pocztą po wpłacie 32 zł na konto: 24 1010 1339 0016 1622 3100 0000..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 12:00, miejsce: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego (JW4929), 08 - 521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5, budynek Nr 226, pokój nr 7 (Kancelaria Jawna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiany instalacji odgromowej w budynku nr 92 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4929).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie I - Roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiany instalacji odgromowej w budynku nr 92 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4929) Szczegółowy opis - w części ogólnej ogłoszenia. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: a. Przedmiarze Robót - załącznik Nr 2a; b. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 3a..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.19.10-6, 45.31.23.10-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji polegającego na wykonaniu opaski betonowej wokół budynku, izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian cokołowych, naprawie tynków zewnętrznych z malowaniem oraz malowaniu stolarki okiennej i wymianie stolarki drzwiowej wraz z naświetlami w budynku nr 114 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4929).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie II - Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji polegającego na wykonaniu opaski betonowej wokół budynku, izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian cokołowych, naprawie tynków zewnętrznych z malowaniem oraz malowaniu stolarki okiennej i wymianie stolarki drzwiowej wraz z naświetlami w budynku nr 114 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4929) Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: a. Przedmiarze Robót - załącznik Nr 2b; b. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 3b. Szczegółowy opis - w części ogólnej ogłoszenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.23.50-9, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 44.22.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.