eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › projekt drogowego przejścia granicznego w BudomierzuOgłoszenie z dnia 2007-03-01

POZYCJA 14997

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Rzeszów: projekt drogowego przejścia granicznego w Budomierzu Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Wojewoda Podkarpacki, do kontaktów: Lesław Sztaba, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8671564, fax 017 8671972, e-mail: lsztaba@rzeszow.uw.gov.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.rzeszow.uw.gov.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja rządowa terenowa; Ogólne usługi publiczne. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: projekt drogowego przejścia granicznego w Budomierzu. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 12. Główne miejsce świadczenia usług: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i prace poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie dotyczy. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.61.26 - Obiekty budowlane straży granicznej Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.61.26 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży przybrzeżnej 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zakres rzeczowy przedmiotu przetargu: 1. Wykonanie prac przedprojektowych: a) wykonanie map do celów projektowych dla obiektów na placu budowy oraz oczyszczalni ścieków i sieci uzbrojenia poza placem budowy, b) wykonanie badań geotechnicznych uzupełniających badania podstawowe, c) przygotowanie danych dla uzyskania przez Zamawiającego warunków technicznych dostawy mediów i odprowadzenia ścieków. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze) całości robót wchodzących w zakres w/w inwestycji (w tym: robót branży budowlanej, robót branży instalacji sanitarnych, robót branży instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, robót inżynieryjnych, robót drogowych i urządzenia terenu, robót i dostaw związanych z technologią wyposażenia obiektów) w oparciu o: a) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu p.n. Przejście graniczne Budomierz - Hruszew - I etap uchwalony przez Radę Gminy Lubaczów ( Uchwała Nr XXVI/264/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.) - stanowiący załącznik do SIWZ, b) Program funkcjonalno - użytkowy inwestycji - stanowiący załącznik do SIWZ, c) Warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych określone w Dokumentacji geotechnicznej z miesiąca grudnia 2006 r. (autor: geolog mgr inż. Jan Sieńko) stanowiącej załącznik do SIWZ. 3. Opracowanie Operatu wodno - prawnego dla oczyszczalni ścieków i Operatu wpływu inwestycji na środowisko. 4. Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOS. 5. Sprawowanie nadzoru autorskiego projektantów nad realizowanymi robotami. 6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającemu wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń w tym Pozwolenia na budowę i Pozwolenia wodno - prawnego. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu: 1)Posiadanie uprawnień do wykonywania czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2)Zaprojektowania w okresie ostatnich 5 lat (lata 2002 - 2006) co najmniej 3 obiektów użyteczności publicznej o kubaturze min. 15 000 m3 każdy, odpowiadających swym rodzajem projektowanemu przedmiotowi zamówienia. W zakresie branży teletechnicznej w okresie 2002-2006 zaprojektowali systemy ochrony technicznej w wielko-powierzchniowych obiektach o wysokim znaczeniu np. lotniska, obiekty wojskowe, uczelnie, obiekty biurowe, szpitalne itp.; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zaprojektowaniem co najmniej 5 projektów systemów ochrony technicznej łącznie. Jako systemy ochrony technicznej należy rozumieć: - system wykrywania pożaru, - system wykrywania włamania i napadu, - system telewizji dozorowej CCTV, - system kontroli dostępu, - system integrujący LMS. 3)Dysponowanie osobami zdolnymi do zaprojektowania przedmiotu zamówienia, osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, uprawnionymi do projektowania, sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego (głównym projektantem posiadającym uprawnienia w specjalności architektonicznej, projektantami branżowymi posiadającymi uprawnienia do projektowania we właściwych specjalnościach, sprawdzającymi dokumentację projektową posiadającymi uprawnienia projektowe odpowiadające uprawnieniom osób wymienionych).Załącznik nr 1 4)Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24, ust 1 i ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie Wykonawcy powinno być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Oferty. 5)Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków metodą spełnia/nie spełnia na podstawie dołączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenia Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wskazujące sposób reprezentowania Wykonawcy oraz osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i stanowić powinien Załącznik nr 3 do oferty, 2)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w Art. 24, ust 1, pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i stanowić powinien Załącznik Nr 4 do oferty. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną informacja ta winna dotyczyć aktualnych członków władz. 3)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24, ust 1, pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert i stanowić powinien Załącznik Nr 5 do oferty. 4)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert i stanowić powinien Załącznik Nr 6 do oferty. 5)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo zaświadczenie że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert i stanowić powinien Załącznik Nr 7 do oferty. 6)wykaz zaprojektowanych przez Wykonawcę w ostatnich 5 latach (lata 2002 - 2006) co najmniej 3 obiektów użyteczności publicznej o kubaturze min. 15 000 m3 każdy, odpowiadających swym rodzajem projektowanemu przedmiotowi zamówienia jak np. obiekty: związane z przejściami granicznymi, dydaktyczne, obsługi komunikacji samochodowej z pełnym zabezpieczeniem teletechnicznym) z podaniem daty ich zaprojektowania i charakterystyki technicznej obiektów- wykaz ten należy przedstawić wg wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik Nr 8 do oferty. 7)referencje inwestorów i kopie pozwoleń na budowę potwierdzające że wymienione w w/w wykazie dokumentacje projektowe zostały wykonane w terminie i z należytą starannością- referencje te należy przedstawić jako Załącznik Nr 9 do oferty. 8)Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje on osobami uprawnionymi do opracowania dokumentacji projektowe inwestycji oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego (głównym projektantem posiadającym uprawnienia w specjalności architektonicznej, projektantami branżowymi posiadającymi uprawnienia do projektowania we właściwych specjalnościach, oraz osobami sprawdzającymi dokumentację projektową posiadającymi właściwe uprawnienia projektowe) -oświadczenie to należy przedstawić wg wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik Nr 10 do oferty 9)W zakresie branży teletechnicznej Wykonawca winien dysponować osobami uprawnionymi do projektowania i instalacji elektronicznych systemów alarmowych klasy SA4, oraz uprawnieniami do projektowania i wykonawstwa instalacji p. poż. Na potwierdzenie spełnienia tych wymagań Wykonawca dołączy do oferty autoryzacje do projektowania i instalacji elektronicznych systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń chronionych osób i mienia do klasy SA4, licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia dla minimum 2 osób, koncesje i licencje na wykonanie instalacji technicznego zabezpieczenia - dokumenty ta stanowić powinny Załącznik Nr 11 do oferty. 10)Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno być złożone wg wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik Nr 2 do oferty. 11)Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on przed podpisaniem umowy do złożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę minimum 50% wartości ceny podanej w ofercie przetargowej - oświadczenie to powinno być złożone wg wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik Nr 12 do oferty. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w/w polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od OC, wywoła to skutek w postaci nie podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z winy Wykonawcy, oraz przepadek wadium przetargowego na rzecz Zamawiającego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie jako konsorcja, warunki określone w Rozdziale VIII SIWZ będą spełnione przy zachowaniu zasad określonych poniżej: 1)wymagania podane w pkt 8.2 SIWZ - należy spełniać i udokumentować jako konsorcjum 2)wymagania podane w pkt. 8.1, 8.3 SIWZ - musi spełniać i udokumentować każdy z uczestników (partnerów) konsorcjum Wymienione dokumenty wymagane na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu należy składać w formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty mają być składane (Dziennik Ustaw Nr 87 z 2006 r, Poz. 605).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzeszow.uw.gov.pl. Opłata: Warunki i sposób płatności: 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2007 godzina 09:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.03.2007, godzina 10:00, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów V piętro, pok. 565.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27.02.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.