eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie operatów szacunkowych na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.Ogłoszenie z dnia 2017-02-17

Nr: NP/2017/02/0058/GDA

Przedmiot zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2017-02-17

Data wygaśnięcia: 2017-02-24

CPV: -

Osoba kontaktowa: Dorota Zagórska (GDH) dorota.zagorska@gaz-system.pl 058 32 30 480

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Wykonanie operatów szacunkowych na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Miejsce uzyskania SIWZ : strona internetowa Zamawiającego postępowania niepubliczne pn.: Wykonanie operatów szacunkowych na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o numerze postępowania NP/2017/02/0058/GDA
Ogłoszenie i SIWZ są dostępne do dnia składania ofert tj. do dnia 24 lutego 2017r. do godziny 12:00
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
2.Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania, bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

3.O zakończeniu Postępowania, bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert

4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną
5.Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac będących przedmiotem niniejszego postępowania podwykonawcom.
W przypadku powierzenia prac podwykonawcom w ofercie należy wskazać jaki zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom.
Realizacja Przedmiotu Umowy przez podwykonawców może nastąpić tylko i wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia lub kwalifikacje zgodne z zakresem uprawnień przedstawionych przed Dostawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7.Zamawiający nie dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dodatkowe informacje : 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2.Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
3.W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
4.Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku tj. na terenie województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, powiatów gnieźnieńskiego i wągrowieckiego województwa wielkopolskiego, powiatu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego oraz powiatów płockiego i gostynińskiego w województwie mazowieckim, numer postępowania NP/2017/02/0058/GDA

5.Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
6.Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla dostawcow/
7.Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. NP/2017/02/0058/GDA.
8.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej Ofertę należy złożyć na Formularzu ,,Oferta" (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Dostawca decyduje o formie złożenia oferty
Warunki udziału w postępowaniu : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego tj.:
2.1. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali łącznie co najmniej 30 operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości, w tym co najmniej 15 operatów szacunkowych dotyczących służebności przesyłu;

2.2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe,
w tym co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności uprawnień rzeczoznawcy majątkowego poprzez żądanie od Dostawcy kopii posiadanych uprawnień.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4.Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. W wyznaczonym terminie składania ofert Dostawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) Formularz ,,OFERTA" - wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust. 1. Pkt. 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) - pkt 3) SIWZ.
2) Formularz cenowy zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

2. Dostawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):
1) Wykaz zrealizowanych w okresie trzech (3) lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2 ppkt 2.1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
- przedmiot zamówienia (nazwę zamówienia oraz zakres zamówienia),
- ilość i rodzaj wykonanych operatów, zestawienie przedmiotów wyceny, lokalizacji, rodzaju infrastruktury,
- termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
- zamawiającego (nazwa, adres),
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
2) Oświadczenie Dostawcy, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2.2 SIWZ (zgodnie
z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności uprawnień rzeczoznawcy majątkowego poprzez żądanie od Dostawcy kopii posiadanych uprawnień.

3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 3) oraz podpisania oświadczania w pkt. 13 Formularzu" OFERTA", dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń
i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : 24 miesiące od dnia jej podpisania przez obie Strony lub do dnia wyczerpania Maksymalnego Wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
Miejsce realizacji zamówienia : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
Termin składania ofert : 2017-02-24 12:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Termin otwarcia ofert : 2017-02-24 12:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą : 45 dni
Termin związania ofertą : 2017-04-10
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.