Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-15

Bytów: Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013

Numer ogłoszenia: 148176 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. , ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 59 8228500, faks 59 822 39 90. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w trybie planowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. szczegółowy wykaz badań z podziałem na poszczególne rodzaje i ilości określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia :
- Aparatura i sprzęt medyczny, na którym Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów technicznych wykonanych przez uprawnione podmioty (ocena wymogu na podstawie oświadczenia Wykonawcy- Załącznik nr 5 do SIWZ).
- Wymagany typ tomografu dla badań tomografii komputerowej to aparat minimum 16 rzędowy i wymagane posiadanie rezonansu magnetycznego.
- Personel Wykonawcy, który będzie przeprowadzał badania i dokonywał opisu wykonanych badań powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
- Zamawiający zapewni transport medyczny pacjentom wymagającym wykonania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego do Pracowni TK znajdujących się na terenie miasta Bytów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców dysponujących pracowniami TK w innych miastach z zastrzeżeniem, że w takim przypadku transport pacjenta karetką z lekarzem (w obie strony) zapewnia Wykonawca na swój koszt. (W przypadku sytuacji opisanej w zdaniu drugim niniejszego punktu, cena oferty powinna uwzględnić koszt badania oraz koszt transportu pacjenta karetką z lekarzem na zasadach tam opisanych).
- W sytuacji, gdy Wykonawca zapewnia transport pacjenta na swój koszt Zamawiający wymaga, aby środek transportu został podstawiony pod siedzibę Zamawiającego.
- Badania wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń wystawianych i podpisywanych przez lekarzy Zamawiającego z określeniem rodzaju badania, opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Zamawiającego - wzór Zlecenia zawiera Załącznik nr 2 do umowy.
- Badania planowe tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego winny być realizowane zgodnie z ustalonym wcześniej przez lekarza kierującego terminem i godziną. Dostępność pracowni TK w dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej 4 godziny dziennie.
- Każde wykonane badanie powinno być opisane przez lekarza radiologa w terminie do 3 dni.
- Wynik badania tj. opis badania wraz z nośnikiem obrazu (płyta CD) wydawany będzie pacjentowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
- Usługi zlecane będą przez Zamawiającego w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85.00.00.00 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85.15.00.00 - Usługi obrazowania medycznego
85.12.12.00 - Specjalistyczne usługi medyczne
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • o zamówienie mogą ubiegać się jedynie podmioty wykonujące działalność leczniczą rozumiane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. Zm.)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek dysponowania wykwalifikowanym personelem medycznym tj. co najmniej 1 lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2009 Nr 139 poz. 1142 z późn. Zm.) oraz odpowiednim potencjałem technicznym tj. tomograf komputerowy min. 16 rzędowy i rezonans magnetyczny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 300 000 PLNIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


  a) Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie, że aparatura medyczna posiada dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów technicznych.
  b) Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zapewnienia transportu pacjentów na wykonanie badania w przypadku, gdy Pracownia TK mieści się poza terenem miasta Bytów

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofertSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.bytow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Lęborska 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Lęborska 13 biurowiec/sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BYTOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bytowie » więcej : Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU