eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-15

Bytów: Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013
Numer ogłoszenia: 148176 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. , ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 59 8228500, faks 59 822 39 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzoz.bytow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w trybie planowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. szczegółowy wykaz badań z podziałem na poszczególne rodzaje i ilości określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia : - Aparatura i sprzęt medyczny, na którym Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów technicznych wykonanych przez uprawnione podmioty (ocena wymogu na podstawie oświadczenia Wykonawcy- Załącznik nr 5 do SIWZ). - Wymagany typ tomografu dla badań tomografii komputerowej to aparat minimum 16 rzędowy i wymagane posiadanie rezonansu magnetycznego. - Personel Wykonawcy, który będzie przeprowadzał badania i dokonywał opisu wykonanych badań powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. - Zamawiający zapewni transport medyczny pacjentom wymagającym wykonania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego do Pracowni TK znajdujących się na terenie miasta Bytów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców dysponujących pracowniami TK w innych miastach z zastrzeżeniem, że w takim przypadku transport pacjenta karetką z lekarzem (w obie strony) zapewnia Wykonawca na swój koszt. (W przypadku sytuacji opisanej w zdaniu drugim niniejszego punktu, cena oferty powinna uwzględnić koszt badania oraz koszt transportu pacjenta karetką z lekarzem na zasadach tam opisanych). - W sytuacji, gdy Wykonawca zapewnia transport pacjenta na swój koszt Zamawiający wymaga, aby środek transportu został podstawiony pod siedzibę Zamawiającego. - Badania wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń wystawianych i podpisywanych przez lekarzy Zamawiającego z określeniem rodzaju badania, opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Zamawiającego - wzór Zlecenia zawiera Załącznik nr 2 do umowy. - Badania planowe tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego winny być realizowane zgodnie z ustalonym wcześniej przez lekarza kierującego terminem i godziną. Dostępność pracowni TK w dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej 4 godziny dziennie. - Każde wykonane badanie powinno być opisane przez lekarza radiologa w terminie do 3 dni. - Wynik badania tj. opis badania wraz z nośnikiem obrazu (płyta CD) wydawany będzie pacjentowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego. - Usługi zlecane będą przez Zamawiającego w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 85.15.00.00 - Usługi obrazowania medycznego 85.12.12.00 - Specjalistyczne usługi medyczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o zamówienie mogą ubiegać się jedynie podmioty wykonujące działalność leczniczą rozumiane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. Zm.)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek dysponowania wykwalifikowanym personelem medycznym tj. co najmniej 1 lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2009 Nr 139 poz. 1142 z późn. Zm.) oraz odpowiednim potencjałem technicznym tj. tomograf komputerowy min. 16 rzędowy i rezonans magnetyczny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 300 000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a) Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie, że aparatura medyczna posiada dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów technicznych. b) Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zapewnienia transportu pacjentów na wykonanie badania w przypadku, gdy Pracownia TK mieści się poza terenem miasta Bytów

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.bytow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Lęborska 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 77-100 Bytów ul. Lęborska 13 biurowiec/sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.