Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-15

Nowy Kawęczyn: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne.

Numer ogłoszenia: 147694 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie , Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie, tel. 046 8314289, faks 046 8314289. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa obiekt przyległego do szczytu budynku istniejącej Szkoły Podstawowej składającego się z dwóch części:
A. Zaplecze Sali gimnastycznej.
Wykonane w technologii tradycyjnej. Ściany murowane zewnętrzne z pustaka Max, wewnętrzne z cegły pełnej. Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Jest to budynek dwutraktowy, o podłużnym układzie ścian nośnych. Stropy z płyt kanałowych. Więźba dachowa drewniana,
kryta papą. Wysokość kondygnacji zaplecza 312 i 302cm.
B. Sala gimnastyczna.
Konstrukcja nośna ścian - słupy żelbetowe w rozstawie osiowym co 4,88m. Wypełnienie ścian pustakiem Max gr. 29cm. Dach - kratownice stalowe pokryte płytą warstwową. Wysokość kondygnacji Sali gimnastycznej 6,5m.

Powierzchnia zabudowy. Część projektowana.
- Zaplecze 224,03 m2
- Sala gimnastyczna 386,07 m2
-------------------
Razem 610,10 m2

Pow. użytkowa . Część projekt. 733,04 m2
Pow. użytkowa. Część istn. 794,02 m2

Kubatura:
części projektowanej 4.767,9 m3
części istniejącej 3.509,0 m3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
Forma i funkcja obiektu. Budynek o zwartej bryle, dobudowany do szczytu istniejącej szkoły w kierunku zachodnim i boiska szkolnego. Przyjęte rozwiązanie architektoniczne zapewnia w prosty sposób połączenie projektowanego budynku z istniejącym, bez konieczności
dużej ingerencji w istniejący budynek. Wejście główne do budynku od frontu - z przyległej ulicy. Istniejące wejście będzie głównie dla nauczycieli, personelu, rodziców. Pozostaną istniejące wjazdy na działkę szkolną. Wjazd do Domu Nauczyciela i części gospodarczej budynku
szkolnego, szamba oraz wjazd przy projektowanym budynku - dojazd do Sali gimnastycznej, szkoły, miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Pozostaną 3 wejścia (furtki) na działkę. Wejścia główne do budynku przystosowano dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie
pochylni z boku wejścia głównego. Nie przewiduje się wykonania windy na I piętro budynku szkolnego. Zajęcia dla ewentualnych uczniów niepełnosprawnych prowadzone będą w salach na parterze budynku. Przy Sali gimnastycznej zaprojektowano sanitariat dla osób
niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi przez wiatrołap do korytarza głównego, a nim w lewo do pomieszczeń istniejącej szkoły, w prawo do zapleczy oraz Sali gimnastycznej. Na wprost wiatrołapu zaprojektowano klatkę schodową, , którą można dojść do pomieszczeń
lekcyjnych na I piętrze oraz pomieszczeń rekreacyjno - sportowych. Po obu stronach wiatrołapu zlokalizowano szatnie dla uczniów. Wejście do szatni bezpośrednio z wiatrołapu, wyjście przebranych uczniów bezpośrednio na korytarz. Pod biegiem klatki schodowej zlokalizowano
pomieszczenie porządkowe dla sprzątaczki, a w pobliżu wejścia do Sali gimnastycznej - sanitariat ogólnodostępny oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych. Wyjście ewakuacyjne z Sali gimnastycznej na działkę szkolną..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.21.22.22 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Nr 889297 0005 0200 0130 2012 0017
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Gminy, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wymagane oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego odpowiadającego swoim rodzajem, o wartości co najmniej 1.500.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych;(załącznik nr 4 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu tego warunku (załącznik nr 6 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:
   - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
   - konstrukcyjno-budowlanej
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
   - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
   przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oswiadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu tego warunku (załącznik nr 6). Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 500 000 złotych (słownie :jeden milion pięćset tysięcy).III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkaweczyn.pl.bip2nd.maxus.com.pl/public/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn32
96-115 Nowy Kawęczyn
pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI NOWY KAWĘCZYN PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi NOWY KAWĘCZYN » więcej : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU