eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sitkówka › Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grilowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie Remizy OSP w msc. Kowala, oraz wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w msc. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej, gmina Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-15

Sitkówka: Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grilowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie Remizy OSP w msc. Kowala, oraz wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w msc. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej, gmina Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie
Numer ogłoszenia: 146996 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sitkówka - Nowiny , ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3475000, faks 041 3475011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowiny.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grilowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie Remizy OSP w msc. Kowala, oraz wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w msc. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej, gmina Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grilowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie Remizy OSP w msc. Kowala, oraz wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w msc. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej, gmina Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie. Zadanie nr 1 Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grilowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie Remizy OSP w msc. Kowala Zadanie nr 2 Wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w msc. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej. Podstawowy zakres robót między innymi to: Zadanie nr 1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr. kat. VI z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gr. V - VI). Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gr. III. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. VI. Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3, beton B20 - z zastosowaniem pompy do betonu. Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3, beton B20 - z zastosowaniem pompy do betonu. Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, słupy S1. Zamocowanie słupków drewnianych. Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, słupy S2. Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, słupy S3. Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, płatwie P1 i P4.Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, płatwie P2 i P3. Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, krokwie K1 i K2. Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, belki B1, B2 i B4. Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, belki B3.Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, miecze M1. Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, deska okapowa. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, deskowanie na felc. Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jedno warstwowo, papa podkładowa. Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie łuska mocowaną na gwoździe Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. Dwukrotne malowanie drewno chromem. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu gr.15 cm. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Balustrada drewniana z kształtowników 10x10 cm - malowana drewnochronem. Zamocowanie słupków balustrady drewnianej. Stół drewniany o wym. 90x240 cm, pomalowany drewnochronem z woskiem, w kolorze brązowym. Stół drewniany gospodarczy o wym. 120x120 cm, pomalowany drewnochronem z woskiem, w kolorze brązowym. Ława przenośna bez oparcia o wym. 50x240 cm, pomalowany drewnochronem z woskiem, w kolorze brązowym. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 150 mm łączone na klej - montaż narożników. Rury spustowe okrągłe z PCV o śr. 125 mm. Rury spustowe okrągłe z PCV - kolanka o śr. 125 mm. Grill murowany z cegły pełnej kl. II na 30 osób z oprzyrządowaniem o wysokości około 7,03 mb. Komin zakończony czapką kominiarską. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym. Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie. Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 11 km - wywóz złomu z terenu rozbiórki. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.VI z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.V-VI). Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.VI. Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu. Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, słupy S1. Zamocowanie słupków drewnianych. Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, płatwie P1 i P2. Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej. Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, deska stężejąca St-1. Przewiązka, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej. Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, grzęda. Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, deska okapowa. Okładzina drewniana - dod.za montaż narożników pomocniczych. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, deski gr. 25mm, deski na felc, tarcica kl.I. Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papa podkładowa. Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie łuska mocowaną na gwoździe. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnowy. Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 24 mm, tarcica kl. I. Wrota drewniane o wym. 240x240 cm, zrobienie i montaż. Dwukrotne malowanie drewno chromem. Dwukrotne malowanie drewno chromem. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu gr.15 cm. Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 120 mm łączone na klej - montaż rynien. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 120 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 120 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych. Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm. Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm. Ręczne rozebranie nawierzchni drogi z kostki brukowej o grubości 8 cm. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat.VI. Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. VI. Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Ułożenie rur osłonowych typu DVK 50. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKYżo 3x1,5 mm2 - 45 m YKYżo 3x2,5 mm2 - 45 m YKYżo 3x4 mm2 - 41,2 m. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Położenie folii kablowej koloru niebieskiego. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły. Uszczelnienie przejścia rurowego na kable przez mur fundamentowy. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły. Kable o masie do 0.5 kg/m układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YKYżo 3x1,5 mm2 - 20 m YKYżo 3x2,5 mm2 - 20 m YKYżo 3x4 mm2 - 20 m. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy P312 10/1N/B/0,03 2-biegunowy. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy P312 16/1N/B/0,03 2-biegunowy. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna. Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach. Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty). Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YKYżo 3x1,5 mm2 - 41,13 m YKYżo 3x2,5 mm2 - 22,51 m. Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1). Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo, zawieszanych, końcowych. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna. Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach. Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty). Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YKYżo 3x1,5 mm2 - 24,75 m YKYżo 3x2,5 mm2 - 15,7 m YKYżo 3x4 mm2 - 9,8 m. Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2). Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych.Montaż obudów zespołu gniazd wtyczkowych i siłowego, wodoszczelne typu BYDGOSZCZ 63/5 2x16/5 4GS IP44. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu VI. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt - płaskownik. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10 mm. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm. Montaż typowych iglic na dachu i kominie z gotowymi kotwami. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar). Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar). Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar). Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar). Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar). Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar). Zadanie nr 2 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Roboty ziemne wykonywane. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gr. V-VI). Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów- za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gr. III. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. VI. Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3, beton B20 - z zastosowaniem pompy do betonu. Stopy fundamentowe betonowe, o objętości ponad 2,5 m3, beton B20- z zastosowaniem pompy do betonu. Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, słupy S1. Zamocowanie słupków drewnianych. Słupy o długości ponad 2 m- przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, słupy S2. Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, płatwie P1. Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, płatwie P2, P3, P4, P6, P7.Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, płatew P5. Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, krokwie K1. Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, krokiew K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11. Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, krokiew K12 i krokiew narożna Kn. Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, belka wiązara B1. Rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, rozpora R1. Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, deska stężejąca St. Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, grzęda. Wymian, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, wymian W-1.Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, miecze M1 i M2. Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej, deska okapowa. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, drewno kl. C27, zaimpregnowane preparatami przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej. Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej, grubości 0,6 mm, łączona na rąbek stojący. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej płaskiej. Dwukrotne malowanie drewno chromem. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu gr.15 cm. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Zamocowanie słupków balustrady drewnianej. Balustrada drewniana z kształtowników 10x10 cm - malowana drewno chromem. Stół drewniany o wym. 90x240 cm, pomalowany drewnochronem z woskiem, w kolorze brązowy. Stół drewniany gospodarczy o wym. 80x160 cm, pomalowany drewnochronem z woskiem, w kolorze brązowym. Ława stała z oparciem o dł 240 cm, pomalowany drewnochronem z woskiem, w kolorze brązowym. Ława przenośna bez oparcia o wym. 50x240 cm, pomalowany drewnochronem z woskiem, w kolorze brązowym. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 150 mm łączone na klej - montaż narożników. Rynny dachowe półokrągłe z PCV o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych. Rury spustowe okrągłe z PCV o śr. 125 mm. Rury spustowe okrągłe z PCV - kolanka o śr. 125 mm. Grill murowany z cegły pełnej kl. II na 30 osób z oprzyrządowaniem o długości komina około 7,0 mb. Komin zakończony czapką kominiarską. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat.VI. Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. VI. Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Ułożenie rur osłonowych typu DVK 50. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKYżo 3x1,5 mm2 - 84,7 m YKYżo 3x2,5 mm2 - 84,7 m YKYżo 3x4 mm2 - 66,5 m. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Położenie folii kablowej koloru niebieskiego. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły. Uszczelnienie przejścia rurowego na kable przez mur fundamentowy. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły. Kable o masie do 0.5 kg/m układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YKYżo 3x1,5 mm2 - 25 m YKYżo 3x2,5 mm2 - 25 m YKYżo 3x4 mm2 - 12,5 m. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy P302-25-30A 1-biegunowy. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S301 B6 1-biegunowy. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S301 B16 1-biegunowy. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna. Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach. Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty). Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YKYżo 3x1,5 mm2 - 35 m YKYżo 3x2,5 mm2 - 18 m. Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1). Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo, zawieszanych, końcowych. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna. Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach. Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty). Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YKYżo 3x1,5 mm2 - 22 mm. Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1). Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo, zawieszanych, końcowych. Montaż obudów zespołu gniazd wtyczkowych i siłowego, wodoszczelne typu BYDGOSZCZ 63/5 2x16/5 4GS IP44. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu VI. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie. Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10 mm. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm. Montaż typowych iglic na dachu i kominie z gotowymi kotwami. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar). Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar). Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar). Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar).Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar). Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.42.00.00 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 3.000,00 zł ( słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie wiaty z zapleczem lub dwóch robót polegających na budowie altan rekreacyjnej, każda o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów , że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, gdy: Zamawiający odstąpi od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedza technologiczną, a wynikających np. z technologii robót. Ustalenie kosztów niewykonanych robót będzie dokonane w oparciu o dokumenty określone w § 1 ust. 3 e) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartości na ich podstawie średnie ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty. Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo-wodne będą odbiegać od przeciętnych lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej. Wystąpią zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych i uniemożliwiających prowadzenie robót lub klęski żywiołowe. Wystąpi konieczność zmiany inspektora nadzorującego wykonanie zadania lub kierownika budowy. Nastąpi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie wynika to z przyczyn, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowiące przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nowiny.com.pl /Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, pok. Nr 37 - II piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, Sekretariat pok. Nr 26 - I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.