eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gródek nad Dunajcem › Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody w miejscowości Rożnów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-05

Gródek nad Dunajcem: Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody w miejscowości Rożnów
Numer ogłoszenia: 146119 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 18 4401035, faks 18 4401035 w. 20.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.groddek.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody w miejscowości Rożnów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji następującego zadania: Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody w miejscowości Rożnów. 2. Roboty budowlane będą realizowane na działkach nr 86/2, 86,4 i 85/1 w Rożnowie. Zamówienie ma na celu utworzenie ścieżek pieszo-rowerowych wraz z elementami małej architektury jak wiata turystyczna (12 m2), dwie ławy i stolik, stojak na rowery i kosz na śmieci. 3. Podstawowe założenia do realizacji zamówienia 3.1. utwardzenie nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych z tłucznia i grysu grubości 8 cm, 3.2. wykonanie obrzeży betonowych 30x8cm, na podsypce piaskowo-cementowej, 3.3. wykonanie wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej, 3.4. dostaw i montaż elementów małej architektury jak ławki, stolik, kosz na śmieci, stojak na rowery 4. W stosunku do projektu wyłączone do odrębnego zamówienia zostało wykonanie tablicy informacyjnej. 5. Opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz robót określających szczegółowo zakres robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, został przedstawiony w załączniku nr 3 do specyfikacji. 6. Ławki i stół należy zamontować na stałe. 7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat (60 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.26.11.00 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunku należy wykazać się dysponowaniem przy realizacji zamówienia następującymi osobami: a) .przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie kierowała robotami; Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą : spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełniania warunku należy wykazać: a) wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 40 000,00 zł Wykonawca dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą : spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 4.1. Wypełniony formularz OFERTA , który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 4.2. Kosztorys ofertowy 4.3. wykaz części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom- na załączniku nr 5 do specyfikacji (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy) 4.4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umownych zostały opisane w załączniku do SIWZ - projekt umowy § 11 ZMIANY W UMOWIE 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach przewidzianych umowie dopuszcza się wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych 6. Jeżeli zmiana o której mowa w ust. 5 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 7. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 5 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmian b) uzasadnienie zmiany c) opis wpływu zmian na termin wykonania umowy 8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych c) zmiana obowiązujących przepisów d) podniesienie wydajności urządzeń e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywanie robót f) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu g) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu h) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach i) siła wyższa 9. Przewiduje się również możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w razie konieczności udzielenia zamówienia lub zamówień dodatkowych, których realizacja powiązana jest technologicznie z zamówieniem podstawowym o ilość dni niezbędnych do wykonania umowy o zamówienie dodatkowe po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody od Samorządu Województwa Małopolskiego 10. Prawa i obowiązki wynikające z umowy, a w szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy - pok nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), a także pozostałe warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 w/w ustawy. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty). Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana to zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa Konsorcjum w sposób nie budzący wątpliwości określać winna: a) cel gospodarczy, b) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, d) zasady reprezentacji (lider), e) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, f) określenie warunków i zasad wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, g) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego, Każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 1.1. pisemnej, 1.2. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: +48 018 440 10 35 w. 20) 1.3. lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@grodek.sacz.pl) 2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją -potwierdzam czytelność faksu- - godzina, data i podpis. 3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem. 4. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 4.1. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych- Wojciech Błażusiak, pokój 5, telefon: /018/ 440-10-35 w.39, faks: /018/ 440-10-35, w.20 - kwestie merytoryczne, 4.2. inspektor Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem -Lesław Czul, pokój 5, telefon: /018/ 440-10-35 w.39, faks: /018/ 440-10-35, w.20, mail: przetargi@grodek.sacz.pl - kwestie proceduralne 5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych 5.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 5.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 5.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 5.1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Zadanie powyższe jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.