Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-05-26

Klukowo: Wykonanie remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo w 2010 r.
Zadanie finansowane będzie z budżetu Gminy w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki na 2010 r.


Numer ogłoszenia: 144992 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klukowo , ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2774520, faks 0-86 2774542. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo w 2010 r.
Zadanie finansowane będzie z budżetu Gminy w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki na 2010 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2010 r. remontów bieżących dróg gminnych żwirowych i gruntowych polegających na: pozyskaniu, dowiezieniu i rozplantowaniu dostarczonej pospółki na terenie Gminy Klukowo. Dostarczona i wbudowana pospółka powinna być odpowiedniej jakości i powinna spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych stosowanych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych,
Planowana ilość dostarczonej i wbudowanej pospółki - ok. 3800 m3. Zamawiający wskaże każdorazowo odcinki dróg, których remont należy wykonać..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
   Ocena spełnienia warunków wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zrealizowanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy lub remontów dróg o łącznej ilości co najmniej 1000 m3. Wykonawca załącza wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
   Ocena spełnienia warunków wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca załącza wykaz narzędzi. - zał. nr 4. Ocena spełnienia warunków wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia / nie spełnienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
   Ocena spełnienia warunków wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
   Ocena spełnienia warunków wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie o zamówienie publiczne w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, w tym szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych m. in. uniemożliwiających zastosowanie wymaganych technologii dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 2) ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT; 3) Zmiany przepisów prawnych pozostających w związku z przedmiotem zamówienia; 4) zmian prawnych i organizacyjnych wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-klukowo.pbip.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, pokój Nr 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, pokój Nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI KLUKOWO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi KLUKOWO » więcej : Roboty w zakresie naprawy dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU