Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2009-08-31

Legnica: Remonty maszyn i urządzeń

Numer ogłoszenia: 143831 - 2009; data zamieszczenia: 31.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica , ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 8505500, faks 076 8505501. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JBR.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty maszyn i urządzeń.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
obróbce mechanicznej elementów maszyn,
naprawach, konserwacji i remontach maszyn i urządzeń produkcyjnych zakładu produkcji hutniczej i chemicznej IMN O/Legnica,
wykonaniu i montażu konstrukcji stalowych,
naprawach, remontach i konserwacji instalacji wentylacyjnych, odpylających i odsiarczających, związanych z urządzeniami produkcyjnymi,
naprawach i konserwacji rurociągów wodnych i sprężonego powietrza,
montażu izolacji instalacji wodnych i gazowych,
remontach, naprawach i konserwacji instalacji odpylających,
wykonaniu robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów produkcyjnych, hal i magazynów,
wykonaniu prac konstrukcyjno-montażowych w zakresie modernizacji instalacji produkcyjnych,
wykonaniu awaryjnych napraw i remontów związanych z zachowaniem ciągłości produkcji.
Szczegółowy zakres prac, koszty wstępne za dany etap robót i terminy wykonania poszczególnych etapów będą każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczegółowo uzgodnione między stronami na podstawie pisemnych zleceń.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację wykonanych konstrukcji, instalacji i maszyn.
Do wykonywania prac awaryjnych Wykonawca przystąpi w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia.
Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie rozliczone częściowymi fakturami VAT, w oparciu o protokoły bezusterkowego odbioru wykonanych i zakończonych robót. Wartość robót zostanie określona na podstawie kosztorysów powykonawczych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, sporządzonych na podstawie obmiaru robót, ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych jakościowo robót oraz składników cenotwórczych..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.53.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
45.25.90.00 - Usługi remontów i konserwacji zakładów
51.12.00.00 - Usługi instalowania urządzeń mechanicznych
50.51.41.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników
45.21.32.50 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45.22.31.00 - Montaż konstrukcji metalowych
45.22.38.00 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  oraz:
  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi aktualne zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na pracę na danym stanowisku;
  dysponują co najmniej dziesięcioosobową brygadą remontową, w skład której wchodzi:
  a)min. 3 pracowników z uprawnieniami spawaczy elektrycznych i gazowych,
  b)min. 2 pracowników z uprawnieniami do pracy na wysokości,
  c)min. 2 pracowników z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych;
  dysponują zapleczem magazynowym zlokalizowanym w promieniu 150 km od zakładów IMN O/Legnica w Legnicy wraz z warsztatem naprawczym wyposażonym w następujące urządzenia:
  a.do obróbki skrawaniem: frezarka, tokarka, szlifierka,
  b.spawarki do spawania metodami: TIG, MAG, MIG,
  c.przecinarka do cięcia materiałów ze stali specjalnych - kwaso- i żaroodpornych o grubości do 30 mm;
  d.wszelkie inne narzędzia, w tym narzędzia pomocnicze i podstawowe wyposażenie warsztatu;
  dysponują możliwością wykonania prostych projektów oraz dokumentacji;
  zapewniają gotowość do rozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia
  zapewniają gotowość rozpoczęcia realizacji zlecenia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 6.1. niniejszej SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
  -Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do SIWZ
  -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.imn.legnica.pl.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 09:50, miejsce: IMN O/Legnica - sekretariat
ul. Złotoryjska 89
Legnica.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z LEGNICY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Legnicy » więcej : Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU