eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Remonty maszyn i urządzeńOgłoszenie z dnia 2009-08-31

Legnica: Remonty maszyn i urządzeń
Numer ogłoszenia: 143831 - 2009; data zamieszczenia: 31.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica , ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 8505500, faks 076 8505501.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JBR.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty maszyn i urządzeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: obróbce mechanicznej elementów maszyn, naprawach, konserwacji i remontach maszyn i urządzeń produkcyjnych zakładu produkcji hutniczej i chemicznej IMN O/Legnica, wykonaniu i montażu konstrukcji stalowych, naprawach, remontach i konserwacji instalacji wentylacyjnych, odpylających i odsiarczających, związanych z urządzeniami produkcyjnymi, naprawach i konserwacji rurociągów wodnych i sprężonego powietrza, montażu izolacji instalacji wodnych i gazowych, remontach, naprawach i konserwacji instalacji odpylających, wykonaniu robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów produkcyjnych, hal i magazynów, wykonaniu prac konstrukcyjno-montażowych w zakresie modernizacji instalacji produkcyjnych, wykonaniu awaryjnych napraw i remontów związanych z zachowaniem ciągłości produkcji. Szczegółowy zakres prac, koszty wstępne za dany etap robót i terminy wykonania poszczególnych etapów będą każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczegółowo uzgodnione między stronami na podstawie pisemnych zleceń. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację wykonanych konstrukcji, instalacji i maszyn. Do wykonywania prac awaryjnych Wykonawca przystąpi w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie rozliczone częściowymi fakturami VAT, w oparciu o protokoły bezusterkowego odbioru wykonanych i zakończonych robót. Wartość robót zostanie określona na podstawie kosztorysów powykonawczych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, sporządzonych na podstawie obmiaru robót, ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych jakościowo robót oraz składników cenotwórczych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 45.25.90.00 - Usługi remontów i konserwacji zakładów 51.12.00.00 - Usługi instalowania urządzeń mechanicznych 50.51.41.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników 45.21.32.50 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych 45.22.31.00 - Montaż konstrukcji metalowych 45.22.38.00 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; oraz: Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi aktualne zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na pracę na danym stanowisku; dysponują co najmniej dziesięcioosobową brygadą remontową, w skład której wchodzi: a)min. 3 pracowników z uprawnieniami spawaczy elektrycznych i gazowych, b)min. 2 pracowników z uprawnieniami do pracy na wysokości, c)min. 2 pracowników z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych; dysponują zapleczem magazynowym zlokalizowanym w promieniu 150 km od zakładów IMN O/Legnica w Legnicy wraz z warsztatem naprawczym wyposażonym w następujące urządzenia: a.do obróbki skrawaniem: frezarka, tokarka, szlifierka, b.spawarki do spawania metodami: TIG, MAG, MIG, c.przecinarka do cięcia materiałów ze stali specjalnych - kwaso- i żaroodpornych o grubości do 30 mm; d.wszelkie inne narzędzia, w tym narzędzia pomocnicze i podstawowe wyposażenie warsztatu; dysponują możliwością wykonania prostych projektów oraz dokumentacji; zapewniają gotowość do rozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia zapewniają gotowość rozpoczęcia realizacji zlecenia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 6.1. niniejszej SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: -Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do SIWZ -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imn.legnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.imn.legnica.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 09:50, miejsce: IMN O/Legnica - sekretariat ul. Złotoryjska 89 Legnica.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.