Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-07

Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Numer ogłoszenia: 143692 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14/002, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6165420, 6165424, faks 012 6165428 , strona internetowa www.mops.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, według programu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka pn. PRIDE: Adopcja, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Szkolenie winno być przeprowadzone w oparciu o nowe wydanie programu zawierające nowe ćwiczenia oraz nowe treści dostosowujące Program do zmian wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami)
2. Celem szkolenia jest teoretyczne oraz warsztatowe przygotowanie kandydatów do pełnienia roli opiekunów w Zastępczych formach opieki rodzinnej. Szkoleniem będzie objętych 10 osób.
3. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:
1) opiekuńczych (związane z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa),
2) zaspokajania potrzeb rozwojowych (potrzeby edukacyjne, emocjonalne, wyższe, potrzeby związane z rozwojem fizycznym, poczuciem własnej wartości, nabywaniem umiejętności życiowych itd.),
3) wzmacniania więzi z rodziną naturalną,
4) wzmacniania trwałych, pozytywnych związków (chodzi tu o pomoc dziecku w nawiązywaniu pozytywnych, budujących związków z rówieśnikami oraz z innymi
dorosłymi, w tym np. z opiekunami zastępczymi),
5) pracy zespołowej (umiejętności społeczne traktowane oddzielnie jako niezwykle ważne w zespołowym procesie opieki zastępczej),
4. Liczba godzin szkolenia 21. Szkolenia winny odbywać się raz w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny.
5. Szkolenie odbywać się będzie w lokalu Zamawiającego, przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85.00.00.00 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    W przypadku usług o charakterze niepriorytetowym Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Przeprowadzenie postępowania we wnioskowanym trybie ma na celu minimalizację wydatku. Wykonanie zamawianej usługi wymaga udziału wykonawcy, który posiada aktualny certyfikat trenerski programu PRIDE, wydany przez Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34. Program PRIDE jest licencjonowanym przez Towarzystwo Nasz Dom programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 4/2012/RA Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku. W związku z powyższym krąg osób dysponujących takim certyfikatem jest mocno ograniczony, co przemawia za zastosowaniem tego trybu postępowania


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • Dominika Piotrowska - Pitucha, Al. Grottgera 3/50, 30-035 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie » więcej : Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU