eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-07

Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
Numer ogłoszenia: 143692 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14/002, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6165420, 6165424, faks 012 6165428 , strona internetowa www.mops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, według programu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka pn. PRIDE: Adopcja, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Szkolenie winno być przeprowadzone w oparciu o nowe wydanie programu zawierające nowe ćwiczenia oraz nowe treści dostosowujące Program do zmian wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) 2. Celem szkolenia jest teoretyczne oraz warsztatowe przygotowanie kandydatów do pełnienia roli opiekunów w Zastępczych formach opieki rodzinnej. Szkoleniem będzie objętych 10 osób. 3. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności: 1) opiekuńczych (związane z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa), 2) zaspokajania potrzeb rozwojowych (potrzeby edukacyjne, emocjonalne, wyższe, potrzeby związane z rozwojem fizycznym, poczuciem własnej wartości, nabywaniem umiejętności życiowych itd.), 3) wzmacniania więzi z rodziną naturalną, 4) wzmacniania trwałych, pozytywnych związków (chodzi tu o pomoc dziecku w nawiązywaniu pozytywnych, budujących związków z rówieśnikami oraz z innymi dorosłymi, w tym np. z opiekunami zastępczymi), 5) pracy zespołowej (umiejętności społeczne traktowane oddzielnie jako niezwykle ważne w zespołowym procesie opieki zastępczej), 4. Liczba godzin szkolenia 21. Szkolenia winny odbywać się raz w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny. 5. Szkolenie odbywać się będzie w lokalu Zamawiającego, przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W przypadku usług o charakterze niepriorytetowym Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Przeprowadzenie postępowania we wnioskowanym trybie ma na celu minimalizację wydatku. Wykonanie zamawianej usługi wymaga udziału wykonawcy, który posiada aktualny certyfikat trenerski programu PRIDE, wydany przez Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34. Program PRIDE jest licencjonowanym przez Towarzystwo Nasz Dom programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 4/2012/RA Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku. W związku z powyższym krąg osób dysponujących takim certyfikatem jest mocno ograniczony, co przemawia za zastosowaniem tego trybu postępowania

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Dominika Piotrowska - Pitucha, Al. Grottgera 3/50, 30-035 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.