eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-08-28

Kraków: Dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66.
Numer ogłoszenia: 142345 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód , ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6414474 wew. 370, faks (012) 641 44 83.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: zeowschod.w.interia.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66. Wykonawca zobowiązany jest opracować niezbędną dokumentację techniczną dla w/w zadania uwzględniającą przepisy przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych zawarte w § 288 i § 289 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). Projekt techniczny musi uwzględniać również sposób kotwienia hali do istniejącego fundamentu. Dokumentacja ma być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekty techniczne mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i posiadać niezbędne opinie i uzgodnienia. Do obowiązków Wykonawcy należy złożenie kompletnego wniosku do Wydziału Architektury o zgłoszeniu realizacji zadania oraz uzyskać postanowienie o przyjęciu zgłoszenia przed rozpoczęciem robót. Hala musi być zaprojektowana i wykonana z materiałów posiadających wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. Roboty wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Wymiary hali pneumatycznej: 30 x 60 x 9 m, typ: trzypowłokowa z siecią lin stalowych. 1.1. System powłok: powłoka główna nośna PCV, trzywarstwowa powłoka izolacyjna, powłoka ochronna PCV z siecią lin stalowych wraz z elementami łączącymi drzwi z halą i folią montażową: Powłoka główna nośna PCV: Włóknina nośna poliestrowa Dtex 1100K/S lub równoważna pokryta obustronnie elastycznym PCV, wysoce przepuszczająca światło, niepalna według normy DIN 4102B1, stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem. Powłoka zakończona zielonym ekranem. Dane techniczne: - styl tkania DIN ISO 9354 - lakier akrylowy - gramatura 630-650 gr/m2 - szerokość 300 cm - siła naciągu 2800/2500 N/5cm - odporność na rwanie 300 N. Trzywarstwowa powłoka izolacyjna: Pęcherzykowa budowa minimalizująca straty ciepła. Umieszczona pomiędzy powłoką główną, a powłoką ochronną. Gramatura 200 my. Powłoka ochronna PCV: Zapobiegająca przed zanieczyszczeniem głównej powłoki PCV oraz powłoki izolacyjnej, a także neutralizująca promieniowanie UV. Znajdująca się bezpośrednio pod siecią z lin stalowych. Gramatura 190 my. Sieć lin stalowych: Ocynkowana sieć lin odbierająca siły statyczne wynikające z różnicy ciśnień czy też sił przyrody (wiatr) i przenosząca je za pomocą fundamentów do ziemi, minimalizująca nacisk ciśnienia na powłokę główną. Tworząca uwypuklenia w powłoce głównej redukująca efekt echa w hali. Elementy łączące drzwi z halą: Elementy łączące drzwi główne oraz drzwi awaryjne z konstrukcją nośną hali muszą być wykonane z materiału PCV o tej samej charakterystyce jak w powłoce głównej. Folia montażowa: Zabezpieczająca przez zabrudzeniem powłoki PCV podczas montażu i demontażu hali. 1.2. System grzewczo - nadmuchowy: urządzenie grzewczo-nadmuchowe, zasilanie awaryjne, kanały cyrkulacyjne, skrzynia rozdzielczo-sterownicza: Urządzenie grzewczo - nadmuchowe z wymiennikiem ciepła na wodę: Urządzenie grzewczo - nadmuchowe ma za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie oraz temperaturę w hali. Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny system kontroli temperatury i ciśnienia w hali oraz w termostat bezpieczeństwa. Całość podłączona musi być do centralnego panelu sterowania. Dane techniczne: - wydajność grzewcza - 407 kW/h PWW - różnica temperatur - 290C - wydajność dmuchaw - 26 000 m3/h - wymiennik ciepła - stal wysokogatunkowa - moc silnika - 2 x 5,5 kW. Zasilanie w energię elektryczną i energię cieplną (z miejskiej sieci ciepłowniczej) zapewnia Zamawiający. Zasilanie awaryjne: W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie musi zostać uruchomiony system awaryjny oparty na niezależnych silnikach Diesla, które będą podtrzymywać odpowiednie ciśnienie wewnątrz hali. Zasilanie awaryjne musi być: - w pełni zautomatyzowane, - w momencie braku energii elektrycznej musi podtrzymywać ciśnienie wewnątrz hali bez ogrzewania, - oparte na niezależnych silnikach Diesla. Kanały cyrkulacyjne: Zabezpieczone korozyjnie kanały wewnętrznie ocieplane łączą urządzenie grzewczo-nadmuchowe z przestrzenią hali, zakończone kratownicami i kierownicami powietrza. Długość kanałów musi wynosić max. 3 m pomiędzy piecem a halą. Skrzynia rozdzielczo - sterownicza: Musi być wyposażona w kompletny system zabezpieczeń prądowych oraz automatykę kontrolną hali. 1.3. Drzwi główne i drzwi awaryjne: Drzwi główne obrotowe: Wymiary 2 x 2 m z trzema skrzydłami, elementy nośne konstrukcji z blachy nierdzewnej pokryte farbą antykorozyjną, kolor zielony, szyba wykonana ze sztucznego szkła. Drzwi awaryjne (2 sztuki): Wymiary 2 x 1,15 m jednoskrzydłowe drzwi, elementy nośne konstrukcji z blachy nierdzewnej pokryte farbą antykorozyjną, kolor zielony. Elementy łączące hala - drzwi: Elementy te muszą być trójkątne, stalowe przykręcane bezpośrednio do drzwi, elementy nośne konstrukcji pokryte farbą antykorozyjną, kolor zielony. 1.4. Oświetlenie: oświetlenie bezpośrednie, oświetlenie awaryjne, okablowanie, skrzynia rozdzielcza: Oświetlenie bezpośrednie: 42 projektory oświetlające wnętrze hali. Oświetlenie bezpośrednie. Każdy projektor 400 W. Cylindryczny kształt, symetryczne i asymetryczne odbicia muszą gwarantować bardzo dobre rozproszenie światła w hali pneumatycznej. Źródło światła musi znajdować się w obudowie wykonanej z lekkich materiałów, dzięki czemu całość będzie zawieszona pod sklepieniem hali na specjalnych elastycznych uchwytach. Bezpośredni system oświetlenia winien zapewnić niskie zużycie energii elektrycznej, a także maksymalne wykorzystanie natężenia światła. Dane techniczne: - 42 szt. lamp - (w ośmiu liniach po 5 szt.) - oprawy odporne na wodę - intensywność oświetlenia 200-250 lx - maksymalne zużycie prądu 17 kW/h. Oświetlenie awaryjne: Musi posiadać bateryjne zasilanie i włączać się automatycznie po zaniku energii elektrycznej. Okablowanie: Do połączenia źródeł światła z panelem sterującym. Kable muszą być wysokiej jakości. Każda lampa musi posiadać swoje przyłącza, co będzie gwarantować szybki montaż systemu oświetlenia. Skrzynia rozdzielcza: Panel sterujący musi być wyposażony w kompletny system zabezpieczeń prądowych, który pozwali kontrolować oświetlenie. 1.5. Mocowanie - systemem kotwienia do fundamentów istniejących wykonanych w trakcie budowy boiska. 1.6. Opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem do Wydziału Architektury..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.50.00 - Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych 45.21.70.00 - Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, a w szczególności: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie dostawy wraz z montażem powłoki balonowej każda o wartości zamówienia nie mniejszej niż 65 % wartości brutto składnej oferty. 2. dysponują lub będą dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 06.156.1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), a w szczególności: 2.1. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2.2. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych, 2.3. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia SEP - 1kV D i E wraz z uprawnieniami do wykonania pomiarów ochronnych, 2.4. kierownik robót budowlanych, kierownik robót sanitarnych, kierownik robót elektrycznych, muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ważne na dzień składania ofert, Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców. Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu uznany zostanie Wykonawca, który złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2) a)..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawcy składający ofertę muszą złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków: 1. Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (na druku stanowiącym załącznik nr 2A do specyfikacji) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na druku stanowiącym załącznik nr 2B do specyfikacji). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem powłoki balonowej (przynajmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, każda o wartości zamówienia nie mniejszej niż 65 % wartości brutto składnej oferty, z podaniem ich wartości, przedmiotu i miejsca wykonania, dat wykonania i Odbiorców (wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 8. Dokumenty stwierdzające, że osoba personelu kierowniczego, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ważnym na dzień składania ofert, 9. Dokumenty stwierdzające, że osoba personelu kierowniczego, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ważnym na dzień składania ofert, 10. Dokumenty stwierdzające, że osoba personelu kierowniczego, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ważnym na dzień składania ofert oraz uprawnienia SEP-1 kV D i E wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych wystawione na kierownika robót elektrycznych. 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, o których mowa w pkt 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10. SIWZ, jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. b) Wykonawca jest zobowiązany złożyć również w ofercie: 1. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 2. Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wraz z kalkulacją ceny za całość zamówienia (zał. Nr 1), 3. Wzór Umowy (zał. Nr 3) podpisany przez Wykonawcę, co stanowi zobowiązanie się Wykonawcy do zawarcia umowy sporządzonej zgodnie ze wzorem. 4. Kopia dowodu wniesienia wadium. c) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub jego notarialny odpis musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 2. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 9.1. i 9.2. specyfikacji - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 9.4.1. specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): 3.1. każdy z osobna - dotyczące ich dokumenty wymienione w punkcie 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5., 9.1.6. specyfikacji; 3.2. Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika 2B do specyfikacji (dokument wymieniony w pkt 9.1.1. specyfikacji). 3.3. pozostałe dokumenty odpowiednio podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punktach: 8.1., 8.2., specyfikacji oceniane będzie łącznie. 5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 6.Wykonawcy składający ofertę wspólną podlegają wykluczeniu z postępowania, gdy okoliczność skutkująca wykluczeniem Wykonawcy dotyczy któregokolwiek z nich..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zeowschod.w.interia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód, ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków, Budynek C, pokój 07, pn-pt 7.30-15.00. Cena SIWZ: 5,20 zł + koszty przesyłki..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód, ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków, Budynek A, pokój 13, pn-pt 7.30-15.00..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.