eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-10

Kraków: Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego
Numer ogłoszenia: 139287 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie , ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6154860, 6154862, faks 012 6154887; 6154219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na naprawie, konserwacji, kalibracji i wzorcowaniu urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego. 2. W ramach przedmiotowego zmówienia Zamawiający zleci wykonanie wyżej wymienionych usług - w zależności od zadania - dla następujących urządzeń: a)Alcoblow b)Alcoquant c)Analizator spalin typu KANE Auto; d)Miernik poziomu dźwięku typu SONOMETR e)Kalibrator akustyczny typu SONOMETR f)Drug test g)Dynamometr elektroniczny h)Dymomierz i)Pipety typu Gilson j)Pipety typu Star Lap, Eppendorf, HTL, Labsystems k)A2.0/04 3.Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb. 4.Przed wykonaniem naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. 5.Zamawiający dopuszcza wymianę części przy naprawie tylko na fabrycznie nowe. 6.Wykonawca udzieli, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na naprawy i użyte podczas naprawy części. 7.Wykonawca dokona odbioru od Zamawiającego urządzeń podlegających naprawie i, wzorcowaniu oraz dokona zwrotu urządzeń po wykonaniu usługi do Zamawiającego. 8.Wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia związane z realizacją usługi ponosi Wykonawca. 9.Zamawiający gwarantuje, iż usługami wzorcowania będzie objęte, co najmniej 70% urządzeń natomiast konkretna ilość usług naprawy będzie zależeć od bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego tj. ogólnej wartości wszystkich zadań udzielanych w ramach przeprowadzanej procedury. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu usług będących przedmiotem zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian aneksem do umowy w przypadku zmian przepisów i wewnętrznych procedur policji w zakresie napraw, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych - pokój 101B ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych - pokój 101B ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji, naprawie, kalibracji urządzeń typu Alcoblow.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: kalibracji i wzorcowaniu urządzeń typu Alcoquant..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji, naprawie, kalibracji i legalizacja wzorcowaniu urządzeń typu: Analizator spalin typu KANE Auto 1, Miernik poziomu dźwięku typu SONOMETR, Kalibrator akustyczny typu SONOMETR..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji naprawie i przeglądzie technicznym urządzenia typu Drug-test.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji naprawie i wzorcowaniu Dynamometru elektronicznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji naprawie i kalibracji Dymomierza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji Pipet typu Gilson.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: naprawie i kalibracji Pipet typu: Star Lap, (0,5-10 ?l, - 1 szt., 10-100 ?l - 1 szt., 100-1000 ?l - 3 szt.) Eppendorf, (0,1-2,5 ?l - 1 szt., 0,5- 10?l - 3 szt., 10- 100?l - 2 szt., 100- 1000?l - 4 szt.) , HTL, (20-200 ?l - 1 szt., 100-1000 ?l - 1 szt), Labsystems (40-200?l - 1 szt.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: kalibracji i wzorcowaniu urządzeń typu A 2,0/04..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.