Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-10

Kraków: Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego

Numer ogłoszenia: 139287 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie , ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6154860, 6154862, faks 012 6154887; 6154219. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na naprawie, konserwacji, kalibracji i wzorcowaniu urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego.
2. W ramach przedmiotowego zmówienia Zamawiający zleci wykonanie wyżej wymienionych usług - w zależności od zadania - dla następujących urządzeń:
a)Alcoblow
b)Alcoquant
c)Analizator spalin typu KANE Auto;
d)Miernik poziomu dźwięku typu SONOMETR
e)Kalibrator akustyczny typu SONOMETR
f)Drug test
g)Dynamometr elektroniczny
h)Dymomierz
i)Pipety typu Gilson
j)Pipety typu Star Lap, Eppendorf, HTL, Labsystems
k)A2.0/04
3.Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.
4.Przed wykonaniem naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia.
5.Zamawiający dopuszcza wymianę części przy naprawie tylko na fabrycznie nowe.
6.Wykonawca udzieli, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na naprawy i użyte podczas naprawy części.
7.Wykonawca dokona odbioru od Zamawiającego urządzeń podlegających naprawie i, wzorcowaniu oraz dokona zwrotu urządzeń po wykonaniu usługi do Zamawiającego.
8.Wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia związane z realizacją usługi ponosi Wykonawca.
9.Zamawiający gwarantuje, iż usługami wzorcowania będzie objęte, co najmniej 70% urządzeń natomiast konkretna ilość usług naprawy będzie zależeć od bieżących potrzeb Zamawiającego.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego tj. ogólnej wartości wszystkich zadań udzielanych w ramach przeprowadzanej procedury. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu usług będących przedmiotem zamówienia


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczeniaIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian aneksem do umowy w przypadku zmian przepisów i wewnętrznych procedur policji w zakresie napraw, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych - pokój 101B
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych - pokój 101B
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji, naprawie, kalibracji urządzeń typu Alcoblow.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: kalibracji i wzorcowaniu urządzeń typu Alcoquant..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji, naprawie, kalibracji i legalizacja wzorcowaniu urządzeń typu: Analizator spalin typu KANE Auto 1, Miernik poziomu dźwięku typu SONOMETR, Kalibrator akustyczny typu SONOMETR..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji naprawie i przeglądzie technicznym urządzenia typu Drug-test.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji naprawie i wzorcowaniu Dynamometru elektronicznego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: konserwacji naprawie i kalibracji Dymomierza.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji Pipet typu Gilson.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: naprawie i kalibracji Pipet typu: Star Lap, (0,5-10 ?l, - 1 szt., 10-100 ?l - 1 szt., 100-1000 ?l - 3 szt.) Eppendorf, (0,1-2,5 ?l - 1 szt., 0,5- 10?l - 3 szt., 10- 100?l - 2 szt., 100- 1000?l - 4 szt.) , HTL, (20-200 ?l - 1 szt., 100-1000 ?l - 1 szt), Labsystems (40-200?l - 1 szt.).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Świadczenie usług polegających na: kalibracji i wzorcowaniu urządzeń typu A 2,0/04..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie » więcej : Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU