eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › zakup energii elektrycznej dla Oddziału Terenowego TVPS.A. w Łodzi

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-06-01

Łódź: zakup energii elektrycznej dla Oddziału Terenowego TVPS.A. w Łodzi
Numer ogłoszenia: 138344 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi , ul. G. Narutowicza 13, 90-117 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6359202.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: anna.sekula@tvp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Telewizja Polska.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup energii elektrycznej dla Oddziału Terenowego TVPS.A. w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi I. Obiekty przy ul. Narutowicza 13 Dotychczasowy dostawca energii elektrycznej: PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi Obiekty siedziby TVP S.A. Oddział Terenowy w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 zasilane są z rozdzielni SN 15kV wraz ze stacją transformatorową 666 15/04kV umiejscowionej w budynku przy ul. Narutowicza 13 Stacja transformatorowa 666 wyposażona jest w trzy transformatory o mocach: a) I trafo - 400kVA (zasilane odbiory ogólne obiektu i sieć komputerowa) b) II trafo - 400kVA (zasilane odbiory oświetlenia studyjnego i urządzenia klimatyzacji studiów) c) III trafo - 160kVA (zasilane odbiory technologiczne na potrzeby produkcji telewizyjnej) Stacja transformatorowa i Rozdzielnia SN w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, stanowiącym granicę własności urządzeń elektroenergetycznych są zaciski kabli niskiego napięcia na transformatorach stacji transformatorowej 666 Strona NN eksploatowana jest przez służby energetyczne TVP S.A. Oddział Terenowy w Łodzi Dla każdego transformatora istnieje oddzielny półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy po stronie NN, t.j.0,4 kV Zamawiający zakwalifikowany jest do IV grupy przyłączeniowej, taryfa C22b 1.W skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej dla I transformatora wchodzą: : a)przekładniki prądowe szt.3, o przekładni 500/5, kl.0,5, zainstalowane na szynach w rozdzielni NN b)licznik elektroniczny typ A1350, P kl..1, Q kl. 2, firmy ELSTER Planowane zużycie energii wynosi: - w strefie dzień: 245 MWh. - w strefie noc: 105 MWh. Moc umowna dla przyłącza wynosi 120 kW Sieć zasilająca odbiory wyposażona jest po stronie NN w układ kompensacji mocy biernej , o mocy 35 kVar, z automatyczną regulacją 2.W skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej dla II transformatora wchodzą: a)przekładniki prądowe szt.3, o przekładni 500/5, kl.0,5, zainstalowane na szynach w rozdzielni NN b)licznik elektroniczny typ A1350, P kl..1, Q kl. 2, firmy ELSTER Planowane zużycie energii wynosi: - w strefie dzień: 70 MWh - w strefie noc: 30 MWh Moc umowna dla przyłącza wynosi 130 kW Sieć zasilająca odbiory wyposażona jest po stronie NN w układ kompensacji mocy biernej o mocy 25 kVar, z automatyczną regulacją 3.W skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej dla III transformatora wchodzą: a)przekładniki prądowe szt.3, o przekładni 200/5, kl.0,5, zainstalowane na szynach w rozdzielni NN b)licznik elektroniczny typ A1350, P kl..1, Q kl. 2, firmy ELSTER Planowane zużycie energii wynosi: - w strefie dzień: 140 MWh - w strefie noc: 65 MWh Moc umowna dla przyłącza wynosi 50 kW Łączne planowane zużycie energii dla obiektu na ulicy Narutowicza 13 wynosi 655 MWh II. Obiekty przy ulicy Cmentarnej 9/11 Dotychczasowy dostawca energii elektrycznej: PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi Obiekty Bazy Transportu i Transmisji TVP S.A. Oddział Terenowy w Łodzi przy ul. Cmentarnej 9/11 zasilane są z rozdzielni SN 15kV wraz ze stacją transformatorową 729, 15/04 kV, przy ul. Mielczarskiego 35 Stacja transformatorowa i Rozdzielnia SN w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, stanowiącym granicę własności urządzeń elektroenergetycznych są zaciski odpływowe WLZ w złączu kablowym ZK-4 przy ul. Cmentarnej 9 Strona NN eksploatowana jest przez służby energetyczne TVP S.A. Oddział Terenowy w Łodzi Półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy po stronie NN, t.j.0,4 kV umieszczony jest w złączu kablowym ZK-4 przy ul. Cmentarnej 9 Zamawiający zakwalifikowany jest do IV grupy przyłączeniowej, taryfa C21 W skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej wchodzą: c)przekładniki prądowe szt.3, o przekładni 200/5, kl.0,5, zainstalowane w złączu kablowym ZK-4 d)licznik energii czynnej, typ 4C52adp e)licznik energii biernej indukcyjnej, typ 4C52abp Prognozowane zużycie energii elektrycznej wynosi 90 MWh . Moc umowna dla przyłącza wynosi 90 kW.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00 - Elektryczność .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. -posiadają ważną w okresie wykonywania umowy koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną, -posiadają zawartą z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji, regulującą stosunki Wykonawcy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, zawartą najpóźniej na dzień zawarcia umowy Wykonawcy z Zamawiającym lub będą posiadać taką umowę zawartą najpóźniej na dzień zawarcia umowy Wykonawcy z Zamawiającym. -nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest w celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych warunków złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 9 specyfikacji. tj: a) wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego zgodnego w treści z Zał. nr 1 do SIWZ. b)wypełnionego i podpisanego formularza cenowego zgodnego w treści z Zał. nr 2 do SIWZ. c)pełnomocnictwa, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej. d) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. e) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy. f) ważnej w okresie wykonywania umowy koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną, g)zawartej z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji, regulującą stosunki Wykonawcy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto lub oświadczenie Wykonawcy, że taką umowę zawrze najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawcy z Zamawiającym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tvp.pl/zamowienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Łodzi ul. Narutowicza 13 pok 222.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Łodzi ul. Narutowicza 13 pok 222.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.