eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO -R- ŚWIADCZONE DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 W ŁODZI

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-06-23

Łódź: USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO -R- ŚWIADCZONE DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 W ŁODZI
Numer ogłoszenia: 137045 - 2008; data zamieszczenia: 23.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5 im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pl. gen. Józefa Hallera 1, 90-647 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6393094, fax 042 6393096.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk5.umed.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO -R- ŚWIADCZONE DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 W ŁODZI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazdy w obrębie miasta Łodzi 72 Wyjazdy w obrębie województwa miejskiego łódzkiego 24

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 60.12.21.70 - Usługi transportu medycznego Kod CPV wg słownika 2008: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 1 uPzp, jeżeli prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 2 uPzp, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi o łącznej wartości (suma dwóch usług) nie mniejszej niż 10000zł (netto) odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 3 uPzp, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 5000zł. 5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 4 uPzp, jeżeli w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 uPzp 6. Wykonawca musi spełnić następujące wymagania organizacyjne i techniczne: a) Posiada środki transportowe przystosowane do potrzeb służby zdrowia -R- zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług, c) Udostępnia środek transportu -R- wraz z zespołem (zespół medyczny i kierowca) 7 dni w tygodniu przez 24godziny na dobę, w ciągu max. 30 minut po telefonicznym zleceniu przez Zamawiającego. d) W przypadku awarii zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego -R- umożliwiającego prawidłowe wykonanie usługi. e) Odpowiada za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania zadania. f) Posiada oznakowaną karetkę transportową -R- wraz z zespołem wyposażoną w urządzenia łączności bezprzewodowej. g) W razie potrzeby zapewnia czynny udział zespołu karetki podczas transportu pacjenta pod wskazany adres. h) Prowadzi bieżącą dokumentację z wykonanej usługi (karta drogowa) 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w przedmiotowym postępowaniu.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22, ust. 1 uPzp 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. Oświadczenie wykonawcy o: - zrealizowaniu co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 10000zł (netto); - o spełnieniu warunków o organizacyjno-technicznych (powyżej pkt 6). - posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej umożliwiającej wykonanie przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 5000,00zł 2. Ofertę oraz oświadczenia należy sporządzić na załączonych drukach, lub na własnych z identyczną szatą graficzną i przedłożyć w oryginale. 3. Dokument wymieniony w pkt. 1.2. należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 4. Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są złożyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z §2 Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 87 poz. 605 z 2006 roku).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usk5.umed.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych pok. 227.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych pok. 227.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.