Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-06-23

Łódź: USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO -R- ŚWIADCZONE DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 W ŁODZI

Numer ogłoszenia: 137045 - 2008; data zamieszczenia: 23.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5 im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pl. gen. Józefa Hallera 1, 90-647 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6393094, fax 042 6393096.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO -R- ŚWIADCZONE DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 W ŁODZI.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazdy w obrębie miasta Łodzi 72
Wyjazdy w obrębie województwa miejskiego łódzkiego 24


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 60.12.21.70 - Usługi transportu medycznego

Kod CPV wg słownika 2008: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp:
  1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 1 uPzp, jeżeli prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.
  3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 2 uPzp, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi o łącznej wartości (suma dwóch usług) nie mniejszej niż 10000zł (netto) odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
  4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 3 uPzp, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 5000zł.
  5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 4 uPzp, jeżeli w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 uPzp
  6. Wykonawca musi spełnić następujące wymagania organizacyjne i techniczne:
  a) Posiada środki transportowe przystosowane do potrzeb służby zdrowia -R- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług,
  c) Udostępnia środek transportu -R- wraz z zespołem (zespół medyczny i kierowca) 7 dni w tygodniu przez 24godziny na dobę, w ciągu max. 30 minut po telefonicznym zleceniu przez Zamawiającego.
  d) W przypadku awarii zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego -R- umożliwiającego prawidłowe wykonanie usługi.
  e) Odpowiada za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania zadania.
  f) Posiada oznakowaną karetkę transportową -R- wraz z zespołem wyposażoną w urządzenia łączności bezprzewodowej.
  g) W razie potrzeby zapewnia czynny udział zespołu karetki podczas transportu pacjenta pod wskazany adres.
  h) Prowadzi bieżącą dokumentację z wykonanej usługi (karta drogowa)
  7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
  1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22, ust. 1 uPzp
  1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o:
  - zrealizowaniu co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 10000zł (netto);
  - o spełnieniu warunków o organizacyjno-technicznych (powyżej pkt 6).
  - posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej umożliwiającej wykonanie przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 5000,00zł
  2. Ofertę oraz oświadczenia należy sporządzić na załączonych drukach, lub na własnych z identyczną szatą graficzną i przedłożyć w oryginale.
  3. Dokument wymieniony w pkt. 1.2. należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
  4. Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są złożyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z §2 Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 87 poz. 605 z 2006 roku).


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych pok. 227.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych pok. 227.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŁODZI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Łodzi » więcej : Usługi w zakresie transportu drogowego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU