Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2007-08-08

Gliwice: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi na boiska szkolne

Numer ogłoszenia: 136814 - 2007; data zamieszczenia: 08.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Pawła II, Okrzei 16, 44-100 Gliwice, tel. 032 2310242, fax 032 2310242.  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SZKOŁA PUBLICZNA.  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  II.1) OPIS


  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi na boiska szkolne.


  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawcazego wymiany zadaszenia nad schodami zewnętrznymi wyjścia na boiska szkolne, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonawstwo zadaszenia. Zadaszenie winno być zaprojektowane w systemie np. PC Partners z pokryciem z płyt poliwęglanowych.
  Powierzchnia rzutu poziomego zadaszenia; około 9m2


  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane

  Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
  Oryginalny kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków

  Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
  Oryginalny kod CPV: 45.21.55.00 - Obiekty użyteczności społecznej

  Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.55.00 - Toalety publiczne
  Oryginalny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne

  Kod CPV wg słownika 2008: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
  Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego

  Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
  .


  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 10.09.2007.  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posidanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; dokumenty - IX.2-IX.5
   2.Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a takżedysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
   - wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat robót o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia - wyknanie co najmniej 3 robót o wartości brutto nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia - opis spełnienia dokument IX.7.
   - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem: kierownik robót uprawniony w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; staż minimum 3 lata, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów. Opis spełnienia - dokument IX.8.
   3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia - dokument IX.9.
   4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - opis spełnienia załącznik nr 2
   Oena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadzeniach wyszczególnionych w pkt VIII i IX SIWZ

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 ) wraz z zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału ZUS
   2.Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej( pkt VIII.5.1 - VIII. 5.2 specyfikacji)
   3. W przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana w dokumentach rejestrowych - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
   4. Dokumenty składane przez wykonanwców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej ( pkt.VIII. 4.1-VIII. 4.3)


  SEKCJA IV: PROCEDURA  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Pawła II
  ul. Okrzei 16
  44-100 Gliwice.


  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2007 godzina 13:15, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Pawła II
  ul. Okrzei 16
  44-100 Gliwice - sekretariat szkoły.


  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI Z GLIWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi w Gliwicach » więcej : Usługi projektowania architektonicznego »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU