eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi na boiska szkolneOgłoszenie z dnia 2007-08-08

Gliwice: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi na boiska szkolne
Numer ogłoszenia: 136814 - 2007; data zamieszczenia: 08.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Pawła II, Okrzei 16, 44-100 Gliwice, tel. 032 2310242, fax 032 2310242.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SZKOŁA PUBLICZNA.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi na boiska szkolne.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawcazego wymiany zadaszenia nad schodami zewnętrznymi wyjścia na boiska szkolne, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonawstwo zadaszenia. Zadaszenie winno być zaprojektowane w systemie np. PC Partners z pokryciem z płyt poliwęglanowych. Powierzchnia rzutu poziomego zadaszenia; około 9m2

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków Oryginalny kod CPV: 45.21.55.00 - Obiekty użyteczności społecznej Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.55.00 - Toalety publiczne Oryginalny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 10.09.2007.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posidanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; dokumenty - IX.2-IX.5 2.Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a takżedysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat robót o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia - wyknanie co najmniej 3 robót o wartości brutto nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia - opis spełnienia dokument IX.7. - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem: kierownik robót uprawniony w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; staż minimum 3 lata, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów. Opis spełnienia - dokument IX.8. 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia - dokument IX.9. 4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - opis spełnienia załącznik nr 2 Oena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadzeniach wyszczególnionych w pkt VIII i IX SIWZ
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 ) wraz z zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału ZUS 2.Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej( pkt VIII.5.1 - VIII. 5.2 specyfikacji) 3. W przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana w dokumentach rejestrowych - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 4. Dokumenty składane przez wykonanwców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej ( pkt.VIII. 4.1-VIII. 4.3)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.gliwice.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Pawła II ul. Okrzei 16 44-100 Gliwice.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2007 godzina 13:15, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Pawła II ul. Okrzei 16 44-100 Gliwice - sekretariat szkoły.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  REKLAMA

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

  Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.