Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-05-07

Nowy Sącz: Remont drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - w tym usuwanie skutków powodzi.

Numer ogłoszenia: 136352 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59277 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 4426488, faks 018 4426345.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Powiatu.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - w tym usuwanie skutków powodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - w tym usuwanie skutków powodzi.
Zakres nr 1 (usuwanie skutków powodzi) obejmuje wykonanie: frezowania nawierzchni o gr. 4 cm - 48,00 m2, wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - 68,0 t, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm - 2.912,00 m2, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm - 3.016,00 m2, uzupełnienia poboczy - 580,00 m2.
Zakres nr 2 obejmuje wykonanie: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm -468,00 m2, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm - 520,00 m2, uzupełnienia poboczy - 100,00 m2.
Przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą dokumentacji projektowej (rysunki i przedmiar robót) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 174288 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)  • Cena wybranej oferty: 174.288,00

  • Oferta z najniższą ceną: 174.288,00 oferta z najwyższą ceną: 200.752,00

  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z NOWEGO SĄCZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Nowym Sączu » więcej : Roboty w zakresie naprawy dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.