eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul Piłsudskiego 47

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-08-02

Siedlce: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul Piłsudskiego 47
Numer ogłoszenia: 132897 - 2007; data zamieszczenia: 02.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6445231 w. 232, 222, fax 025 6322944.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul Piłsudskiego 47.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa ziemniaków i warzyw gat. I, zgodnie z PN Ziemniaki jadalne - 200 000 kg Marchew - 25 000 kg Cebula - 17 000 kg Burak ćwikłowy - 11 000 kg Por - 5 500 kg Seler - 5 500 kg Pietruszka - 5 500 kg Pomidor spod osłon krajowy - 4 500 kg Kapusta biała - 5 000 kg Pieczarki - 4 000 kg

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.11.21.00 - 01.11.21.00 01.12.11.00 - 01.12.11.00 01.12.12.00 - 01.12.12.00 01.12.13.00 - 01.12.13.00 .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 13.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1-wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru) 2-oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Wg załączonego wzoru).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sw.gov.pl/index.php/zamowienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 47.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 47 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ziemniaki jadalne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ziemniaki jadalne - 200 000 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.11.21.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: marchew.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: marchew - 25 000 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Cebula.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cebula - 17 000 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Burak ćwikłowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Burak ćwikłowy - 11 000 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Por.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Por - 5 500 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Seler.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Seler - 5 500 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pietruszka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pietruszka - 5 500 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pomidor spod osłon krajowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pomidor spod osłon krajowy - 4 500 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.12.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kapusta biała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kapusta biała - 5 000 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.13.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pieczarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczarki - 4 000 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.13.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.