Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-08-02

Siedlce: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul Piłsudskiego 47

Numer ogłoszenia: 132897 - 2007; data zamieszczenia: 02.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6445231 w. 232, 222, fax 025 6322944.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul Piłsudskiego 47.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa ziemniaków i warzyw gat. I, zgodnie z PN
Ziemniaki jadalne - 200 000 kg
Marchew - 25 000 kg
Cebula - 17 000 kg
Burak ćwikłowy - 11 000 kg
Por - 5 500 kg
Seler - 5 500 kg
Pietruszka - 5 500 kg
Pomidor spod osłon krajowy - 4 500 kg
Kapusta biała - 5 000 kg
Pieczarki - 4 000 kg


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

01.11.21.00 - 01.11.21.00
01.12.11.00 - 01.12.11.00
01.12.12.00 - 01.12.12.00
01.12.13.00 - 01.12.13.00
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 10.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 13.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  1-wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru)
  2-oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Wg załączonego wzoru).


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 47.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Zakład Karny w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 47 - sekretariat.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ziemniaki jadalne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ziemniaki jadalne - 200 000 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.11.21.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: marchew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: marchew - 25 000 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Cebula.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cebula - 17 000 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Burak ćwikłowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Burak ćwikłowy - 11 000 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Por.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Por - 5 500 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Seler.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Seler - 5 500 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pietruszka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pietruszka - 5 500 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.11.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pomidor spod osłon krajowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pomidor spod osłon krajowy - 4 500 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.12.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kapusta biała.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kapusta biała - 5 000 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.13.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pieczarki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczarki - 4 000 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.12.13.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 13.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z SIEDLEC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Siedlcach »
więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU