eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-05-04

Sosnowiec: Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu
Numer ogłoszenia: 131790 - 2009; data zamieszczenia: 04.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta , al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 2960600, faks (032) 296 06 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa podstawy pomnika to obiekt w formie barki o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej, o powierzchni zabudowy około 385,3 m2 , długości zabudowy podium około 40m, szerokości 13,5m. Ilość kondygnacji - jedna nadziemna, układ konstrukcyjny ścianowy. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: - ław fundamentowych żelbetowych o kubaturze około 58 m3, - ścian żelbetowych wylewanych o kubaturze około 205 m3, - stropów żelbetowych monolitycznych o kubaturze około 69 m3, - podłóg z płyt granitowych o pow. około 281 m2 - okładzin ścian z płyt prefabrykowanych z betonu architektonicznego o pow. około 472 m2 - wewnętrznych instalacji elektrycznych. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana wykonawcom jako integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem do składania ofert.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.14 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawcy, których zamawiający zaprosi do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości: 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który zostanie określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazanej wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza i wybrana przez zamawiającego do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą jak i nie będący przedsiębiorcami, którzy spełnią warunki udziału wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 29 listopada 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami - zwanej dalej ustawą ) stosownie do sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosownie do formy prawnej prowadzonej działalności. Pod pojęciem działalności należy rozumieć: działalność gospodarczą, działalność statutową, działalność badawczą, działalność naukową i inną wynikającą z przepisów szczególnych dotyczących zarejestrowanych lub utworzonych podmiotów w oparciu o przepisy szczególne. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że: 2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia zamawiający uzna wykonanie co najmniej dwóch robót w zakresie budowy obiektów o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) każda. 2.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 2.2.1. jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 2.2.2. jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy za zapewniającą wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 3.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; 3.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 1. Zamawiający oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokona - wg formuły spełnia / nie spełnia - w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, zwanym dalej wnioskiem . 2. Przy ocenie spełniania warunków przez wykonawców występujących wspólnie, dotyczących: 2.1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 2.2. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2.3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał wykonawców występujących wspólnie. 3. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia) będzie mniejsza niż 5 (pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia) będzie większa niż 5 (pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Jeżeli na piątej pozycji listy wykonawców spełniających w najwyższym stopniu warunki udziału w postępowaniu jednakową ocenę otrzyma więcej niż jeden wykonawca, zamawiający do składania ofert zaprosi wszystkich wykonawców , którzy na piątej pozycji listy wykonawców otrzymają jednakową ocenę za spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W celu sporządzenia listy wykonawców, w najwyższym stopniu spełniających warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia) zamawiający dokona oceny w oparciu o następujące obiektywne kryteria: 3.1. niezbędną wiedzę i doświadczenie, Niezbędna wiedza i doświadczenie wykonawców ocenione zostaną na podstawie złożonego wraz z wnioskiem wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: 3.1.1. za ujęte w wykazie i potwierdzone dokumentem o należytym wykonaniu dwie roboty budowlane opisane w punkcie III.2)A.2. niniejszego ogłoszenia, wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia, 3.1.2. za każdą dalszą ujętą w wykazie i potwierdzoną dokumentem o należytym wykonaniu robotę budowlaną (odpowiadającą opisanej w punkcie III.2)A.2. niniejszego ogłoszenia), wykonawca otrzyma jeden punkt. 3.2. dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocenione zostanie na podstawie złożonego wraz z wnioskiem wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: 3.2.1. za ujęte w wykazie dwie osoby (posiadające potwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi opisane w punkcie III.2)A.2. niniejszego ogłoszenia) wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia. 3.3. sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia opisana w punkcie III.2)A.3. oceniona zostanie na podstawie złożonych wraz z wnioskiem następujących dokumentów: 3.3.1. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków . 3.3.2. polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: 3.3.3. za złożenie dokumentów opisanych w punkcie III.2)A.3. niniejszego ogłoszenia wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia. Listę wykonawców spełniających w najwyższym stopniu warunki udziału w postępowaniu zamawiający sporządzi według sumy punktów uzyskanych przez wykonawców, w oparciu o podane obiektywne kryteria oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: C. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, zwanym dalej wnioskiem następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu . 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu - z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy stosowne do sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosowne do formy prawnej prowadzonej działalności. 3. Informacje i wykazy opisane w punktach III.2)A.2. niniejszego ogłoszenia, żądane przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 3.1. w zakresie znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 3.1.1. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków , 3.1.2. polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 3.2. w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania lub możliwością dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.2.1. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane ujęte w wykazie zostały wykonane należycie. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia zamawiający uzna wykonanie co najmniej dwóch robót w zakresie budowy obiektów o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) każda. 3.2.2. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 3.2.2.1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 3.2.2. wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 3.2.2.2. dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie określonym w punkcie 3.2.2. posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami. Potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie , o którym mowa w punkcie 3.2.2. są członkami właściwych Izb Inżynierów Budownictwa oraz że posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Termin ważności zaświadczenia wydanego przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa musi być aktualny w dniu złożenia wniosku . 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub inny dokument - wynikający z przepisów szczególnych (dotyczy wykonawców nie będących przedsiębiorcami), z którego wynikać będzie sposób reprezentowania wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym dokumencie (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny wynikający z przepisów szczególnych dotyczących wykonawcy nie będącego przedsiębiorcą). 6. W przypadku wykonawców wspólnie składających wniosek zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców indywidualnie złożył: 6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pod nazwą Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu . 6.2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pod nazwą Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu .- z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy stosowne do sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosowne do formy prawnej prowadzonej działalności, 6.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub inny dokument - wynikający z przepisów szczególnych (dotyczy wykonawców nie będących przedsiębiorcami), z którego wynikać będzie sposób reprezentowania wykonawcy. D. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie C.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie D, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. E. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę na mocy pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. F. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2009 godzina 14:30, miejsce: Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Inwestycji Miejskich, ul. Mościckiego 14 pokój nr 129 (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winien być sporządzony i złożony u zamawiającego w formie pisemnej. Wniosek oraz wymagane oświadczenia i dokumenty winny być podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika ustanowionego przez wykonawcę. Wykonawca wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winien złożyć w kopercie lub opakowaniu. Kopertę lub opakowanie należy zaadresować do zamawiającego z zaznaczeniem o treści: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - zad.1 Budowa podstawy pomnika Jana Pawła II na Placu Papieskim przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.