eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › ZAKUP MATERIAŁÓW I ZESTAWÓW DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-04-24

Starogard Gdański: ZAKUP MATERIAŁÓW I ZESTAWÓW DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Numer ogłoszenia: 130830 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański , ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5306006, faks 58 5306111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP MATERIAŁÓW I ZESTAWÓW DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i zestawów dydaktycznych szkół objętych projektem Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ilościach określonych szczegółowo dla każdej części.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.11.00.00-4, 37.52.30.00-0, 37.52.41.00-8, 48.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogard.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, pok. 2011.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego pok. nr 01.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 - Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim z Genie CD-ROM 2,Jacek Fisiak,Arleta Adamska-Sałaciak,Michał Jankowski,Mariusz Idzikowski Słownik Podręczny angielsko-polski, polsko-angielski 12, Moje pierwsze słówka - Język angielski 1, Christopher Clark Oxford Activity Books for Children Book 1 1, Christopher Clark -Oxford Activity Books for Children Book 2 1, Christopher Clark -Oxford Activity Books for Children Book 3 1, Christopher Clark -Oxford Activity Books for Children Book 4 1, Christopher Clark -Oxford Activity Books for Children Book 5 1, Christopher Clark -Oxford Activity Books for Children Book 6 1, Easy English with Games and Activities 1 1, Easy English with Games and Activities 2 1, Easy English with Games and Activities 3 1, Easy English with Games and Activities 4 1, Easy English with Games and Activities 5 1, Diana Hicks, Andrew Littlejohn -Primary Colours Starter podręcznik 1, Rob Nolasco, Lois Arthur -Conversation 1, Mary Slattery and Jane Willis -English for Primary Teachers 1, Diana Fried-Booth Project Work 1, Mary Charrington Christmas Fun 1, Program multimedialny -EuroPlus+ Angielski dla dzieci - Nicole and Tommy 1, Program multimedialny -EuroPlus+ Angielski dla dzieci - Pingwin Alex i przyjaciele 1, Program multimedialny -EuroPlus+ Angielski dla dzieci - Wow! 1, Program multimedialny Pakiet Angielski dla Dzieci oraz Angielski dla Nastolatków 1, Pakiet programów multimedialnych Niezbędnik ucznia pakiet 5 programów edukacyjnych: Edukacja - Idę do szkoły Edukacja - Alfabet - nauka czytania i pisania Edukacja - Ortografia Edukacja - Matematyka - dodawane i odejmowanie Edukacja - Matematyka - mnożenie i dzielenie 1, EduSensus LOGO-Gry W skład wchodzi dziesięć gier: Logo-Malarz, Logo-Kręcik, Logo-Poziom, Logo-Papuga, Logo-Locik, Logo-Cel, Logo-Szum, Logo-Łapka, Logo-Tenis, Logo-Muzyk 1, -EduSensus Badanie mowy Program multimedialny przeznaczony do diagnostyki mowy. Stanowi on multimedialny pakiet ilustracji 1, LOGICO Piccolo Zielona ortografia cz. 1- Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Zielona ortografia cz. 2 - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Różowa ortografia cz. 1- Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1 LOGICO Piccolo Różowa ortografia cz. 2- Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Różowa ortografia cz. 3- Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Niebieska ortografia cz. 1 - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Niebieska ortografia cz. 2 - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Niebieska ortografia cz. 3 - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Trudne głoski s,sz,z,ż - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Trudne głoski sz,cz,,ż- Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Głoski, litery, sylaby, wyrazy - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1 LOGICO Piccolo Spostrzeganie. Porównywanie - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Kształty, wzory, liczby - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Matematyka. Rok - czas - Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1, LOGICO Piccolo Czytam i spostrzegam- Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Piccolo 1. Zestaw 2 - Program multimedialny - EduSensus Wspomaganie rozwoju część I: Z Tosią przez cały rok (4 programy) 1, Program mulimedialny -EduSensus MatŚwiat część 2: Afryka - działania na liczbach do 100 1, Gra komputerowa Zabawa i nauka - Super gry logiczne 1, Gra komputerowa -Zabawa i nauka - Ćwiczymy Szybkie Myślenie 1, Gra komputerowa -Zabawa i nauka - Ćwiczymy Pamięć 1, Gra komputerowa -Socrates 111 Zabaw i ćwiczeń 1, Gra komputerowa -Adibu czytam i liczę: (6-7 lat) 1, Gra komputerowa -Adibu: odkrywam tajemnice przyrody 1, Gra komputerowa -Adibu: poznaję tajemnice ludzkiego ciała 1, Gra komputerowa -Łamigłówki Reksia - Wielki Odkrywca 1, Gra komputerowa -Porusz Umysł PLUS Ćwiczenia Językowe 1,Gra komputerowa -Porusz Umysł PLUS Ćwiczenia Wzrokowo-Słuchowe 1, Gra komputerowa -Potęga Rozumu Dla Dzieci 1, Robert Zelker Symetryczne Dyktanda Graficzne 1, Elżbieta Szymankiewicz -Dyslektyczne ucho - zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją - komplet - Zeszyt Ćwiczeń przeznaczony dla ucznia oraz książka dla nauczyciela 1, Kolorowe Dyktanda Graficzne 1, Anna Szczepańska Zwierzaki - figuraki - zadania grafomotoryczne 1, Anna Szczepańska Zwierzaki - figuraki - ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat 1,Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka Metoda Dobrego Startu - od piosenki do literki. Część 1 - Podręcznik dla nauczyciela, teczka z ćwiczeniami i pomocami dla dziecka oraz 3 płyty cd z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-instrumentalnej, wokalnej i instrumentalnej 1, Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka -Metoda Dobrego Startu - od piosenki do literki. -Część 2 - Podręcznik dla nauczyciela, teczka z ćwiczeniami i pomocami dla dziecka oraz 3 płyty cd z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-instrumentalnej, wokalnej i instrumentalnej 1, Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka -Metoda Dobrego Startu - od słowa do zdania, od zdania do tekstu - wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu - Publikacja składa się z podręcznika, teczki oraz płyty CD 1, Marta Bogdanowicz Lewa ręka rysuje i pisze - część 1 - ćwiczenia 1, Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska Lewa ręka rysuje i pisze - część 2 - ćwiczenia 1, Marta Bogdanowicz Lewa ręka rysuje i pisze - część 3- ćwiczenia 1, Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska Zeszyt ćwiczeń z ukośnie ułożoną liniaturą dla dziecka leworęcznego -zeszyt ćwiczeń 3, Barbara Zakrzewska Kombinatoryka wyrazowa - spostrzegaj - pomyśl - działaj 1, Barbara Zakrzewska -Kombinatoryka zdaniowa. Pomyśl - działaj - sprawdź 1, Józef Częścik -Mądrej głowie. Zadania wszechstronnie rozwijające umysł dziecka 1, To już potrafię 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające (PUS) 1, To już potrafię 2. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające (PUS) 1, To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające (PUS) 1, To już potrafię 4. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające (PUS) 1, Rusz głową 1 - zabawy i ćwiczenia logiczne (PUS) 1, Rusz głową 2 - zabawy i ćwiczenia logiczne (PUS) 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 - MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE DO ZAJĘĆ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 -Logopedyczne rybki 1-7 pakiet Magnetyczna gra.W skład pakietu wchodzi 7 zestawów Logopedycznych rybek, każdy to 54 magnetyczne rybki z obrazkami + wędka 1, Memo wyrazowo-obrazkowe dr-tr Gra. Zestaw zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów 1, Memo wyrazowo-obrazkowe s-sz Gra. Zestaw zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów 1, Memo wyrazowo-obrazkowe c-cz Gra. Zestaw zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów 1, Memo obrazkowe z-ż(rz) Gra. Zestaw zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów 1, Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak Dlaczego ryba w stawie pływa? Zagadki logopedyczne z głoską R Zbiór 48 sztywnych kartoników z zagadkami 1, Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak Jak żyrafa myje szyję? Szumiące zagadki logopedyczne Zbiór 48 sztywnych kartoników z zagadkami 1, Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe K-G Gra. Zestaw zawiera 20 tekturowych kafelków 1, Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe R Gra. Zestaw zawiera 20 tekturowych kafelków 1, Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe R-L Gra. Zestaw zawiera 20 tekturowych kafelków 1, Gra Domino zegarowe - Do południa 1, Gra Domino zegarowe - Po południu 1, Domino matematyczne - Gra ćwicząca dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Zawartość: 132 płytki domina 1, Gra Domino - cyfry Willyego 1, Gra Rummikub Junior 1, Puzzle ortograficzne U i Ó Gra. Zawartość pudełka: 30 tabliczek puzzli, klepsydra, kostka z literami, instrukcja 1, Puzzle ortograficzne CH i H Gra. Zawartość pudełka: 30 tabliczek puzzli, klepsydra, kostka z literami, instrukcja 1, Logopedyczne gry planszowe Pszczółki Pracusie i Stonoga Sabina 1, Duże puzzle dotykowe - dżungla Puzzle do układania i dotykania Zawartość: 20 elementów, 8 wyjmowanych zwierzątek z dotykowymi niespodziankami 1, Duże puzzle dotykowe - farma Puzzle do układania i dotykania. Zawartość: 20 elementów, 8 wyjmowanych zwierzątek z dotykowymi niespodziankami 1, Puzzle Puzzlomatic - seria Euklid 1 -Puzzle Puzzlomatic - seria ETO 1, Gra planszowa; zestaw zawiera karty liter - 55 szt., dzwonek, instrukcję do gry 1, Sokole oko Gry. W zestawie 8 gier: Bystre oczko, Sokole oko, Skojarzenia, Bingo obrazkowe, Bingo - Skojarzenia, Bingo - oczko, Zgadula, Niby Lotek. - 4 dwustronne plansze , 140 żetonów 1, Oko rysia Gra. Plansza w kształcie koła o średnicy 64 cm - 300 kartoników - 18 żetonów 1, Gra słowna - Scriba 1, Gra Ogólik i szczególik 1, Gra logiczna Qwirkle 1, Hej! To moja ryba! Gra logiczna. Zawartość pudełka: 60 sześciokątnych żetonów, czyli kawałków kry, 16 plastikowych pingwinów (po 4 w 4 kolorach), instrukcja 1, Agnieszka Płusajska-Otto Ładnie mówię głoski K G H. Gry słowno - obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek K G H Gry. Zestaw zawiera 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcję z propozycjami gier 1, Agnieszka Płusajska-Otto Ładnie mówię głoski Ś Ź Ć DŹ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: Ś Ź Ć DŹ Gry. Zestaw zawiera 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcję z propozycjami gier 1 Dywan gry NS Dywan o wym. 3 x 2 m z antypoślizgową warstwą spodnią w formie uniwersalnej gry planszowej; w zestawie instrukcja zawierająca przykłady gier językowych, matematycznych, ruchowych i socjalizacyjnych. 1, Piramida ortograficzna P1 zasady pisowni - ó, u, rz, ż, ch, h Układanka. W zestawie znajduje się 25 trójkątów 1, Piramida ortograficzna P2 zasady pisowni - ó, u, rz, ż, ch, h wymienne Układanka. W zestawie znajduje się 25 trójkątów 1, MOZAIKA MANDALA Magnetyczna 85 elementów Układanka. Zawartość: tablica magnetyczna, walizeczka - sztaluga, kolorowe płytki 85 szt., magnesy do płytek, książeczka/instrukcja ze wzorami. 1, Zestaw materiału do przytwierdzania Układanka do przybijania. Zawartość: 3 młotki, 5 tablic korkowych (20 x 12,5 x 1 cm), 1 opakowanie gwoździ ok. 500 sztuk, 250 g materiału z drewna do przytwierdzania- figurki (zwierzęta, ludzie, drzewa itd.), 250 g materiału z drewna do przytwierdzania- kształty (okręgi, trójkąty itd.). 5 mm grubości. 1 Fabisiak- Majcher Agnieszka, Ławczys Elżbieta Moje układanki. Ćwiczenia sylabowe do nauki czytania. Zestaw 1 - dwie sylaby otwarte. Układanka. Zestaw składa się z następujących elementów: 1. Obrazek; 2. Przecięty obrazek z podpisem;3. Przecięty obrazek; 4. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 5. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby 1 Fabisiak- Majcher Agnieszka, Ławczys Elżbieta Moje układanki. Ćwiczenia sylabowe do nauki czytania. Zestaw 2 - trzy sylaby otwarte Układanka. Zestaw składa się z następujących elementów: 1. Obrazek; 2. Przecięty obrazek z podpisem; 3. Przecięty obrazek; 4. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 5. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby 1, Fabisiak- Majcher Agnieszka, Ławczys Elżbieta Moje układanki. Ćwiczenia sylabowe do nauki czytania. Zestaw 3 - dwie sylaby: otwarta + zamknięta, Układanka. Zestaw składa się z następujących elementów: 1. Obrazek; 2. Przecięty obrazek z podpisem; 3. Przecięty obrazek; 4. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 5. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby.1 Fabisiak- Majcher Agnieszka, Ławczys Elżbieta Moje układanki. Ćwiczenia sylabowe do nauki czytania. Zestaw 4 - dwie sylaby: zamknięta + otwarta. Układanka. Zestaw składa się z następujących elementów: 1. Obrazek; 2. Przecięty obrazek z podpisem; 3. Przecięty obrazek; 4. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 5. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby.1, Sylaby - Układanka. Zestaw zawiera 72 dwustronne kartoniki - 144 sylaby. 1, Układanka Schubitrix - ułamki 1 Układanka typu domino. Zawartość zestawu: 2 układanki po 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartony, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów 1, Układanka Schubitrix - zegar i odczytywanie czasu Zawartość zestawu: 2 układanki po 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartony, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów 1, Układanka Schubitrix - dodawanie i odejmowanie do 100 Zawartość zestawu: 2 układanki po 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartony, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów 1, Układanka Schubitrix - miary czasu Zawartość zestawu: 2 układanki po 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartony, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów 1, Układanka Schubitrix - tabliczka mnożenia do 100 Zawartość zestawu: 2 układanki po 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartony, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów 1, Układanka Schubitrix - Colora Zawartość zestawu: 2 układanki po 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartony, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów 1, Zestaw Kontrolny PUS Zamykane pudełko z plastiku, zawierajace 12 ponumerowanych klocków. Element systemu PUS 5, Zestaw 2 - LOGICO Piccolo - Działania matematyczne (zestaw) Zestaw zawiera 6 plastikowych ramek z kolorowymi przesuwnymi guzikami oraz 10 książeczek tematycznych 1, LOGICO Primo ramka Plastikowa ramka z kolorowymi przesuwnymi guzikami, element systemu edukacji LOGICO 6, LOGICO Primo Liczby Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Primo 1, LOGICO Primo Liczenie i porównywanie Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Primo 1, LOGICO Primo Wymyśl i odkryj Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Primo 1, LOGICO Primo Wiosna, lato, jesień, zima Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Primo 1, LOGICO Primo Malowanie, budowanie i majsterkowanie Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Primo 1, LOGICO Primo Nasze zwierzęta Książeczka z kartami pracy do ramki LOGICO Primo 1, PALETA - zestaw kontrolny - Zestaw składa się z okrągłej podstawy o średnicy 27 cm wykonanej z drewna i 12 drewnianych klocków w sześciu kolorach. 6, Paleta P1 - Barwa, linia, rysunek - tarcze do ćwiczeń. Komplet 12 tarcz, komponent do pomocy PALETA 1, Paleta WP4 - Samo - tarcze do ćwiczeń. Komplet 12 tarcz, komponent do pomocy PALETA 1, Paleta WP3 - Gutek i Balbina - tarcze do ćwiczeń. Komplet 12 tarcz, komponent do pomocy PALETA 1, Paleta M5 - Matematyka - tarcze do ćwiczeń Komplet 12 tarcz, komponent do pomocy PALETA 1, Paleta M2 -Matematyka - tarcze do ćwiczeń Komplet 12 tarcz, komponent do pomocy PALETA 1,Paleta M1 - Matematyka - tarcze do ćwiczeń Komplet 12 tarcz, komponent do pomocy PALETA 1,Paleta WPK - Dla przedszkolaków - tarcze do ćwiczeń Komplet 12 tarcz, komponent do pomocy PALETA 1, Paleta B1 - blanko - tarcze do ćwiczeń (100 sztuk) Komplet czystych tarcz do pomocy PALETA + szczegółowa instrukcja metodyczna 1, Elżbieta Wianecka, Wacława Zuziowa Przeciwieństwa. Karty ćwiczeń Układanka. Zestaw zawiera: 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i okienkami na etykietki, dwustronnie zafoliowanych 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach 1, Aleksandra Wianecka Przyimki. Karty ćwiczeń Układanka. Zestaw zawiera: 20 kart tekturowych formatu A4 z rysunkami, 44 plakietki (obrazki) 60 etykietek 1, Karty obrazkowe Angielski w zagadkach 5-7 lat Zestaw dwustronnych kart obrazkowych,112 zagadek o różnym stopniu trudności 1, Tablica biała Tablica biała o właściwościach suchościeralno - magnetycznych, wykonana w ramie MDF w kolorze srebrnym. W komplecie elementy mocujące. Rozmiar tablicy 90 x 120 3, Głów łamanie z głoską k, g, h Płyta CD zawierająca materiał obrazkowy zapisany w postaci plików JPG 1, Głów łamanie z głoską s, z, c Płyta CD zawierająca materiał obrazkowy zapisany w postaci plików JPG 1, Logo-Rymy. Piękne wierszyki z odrobiną muzyki. Szereg syczący Płyta audio z wierszykami logopedycznymi + książeczka 1, Logo-Rymy. Piękne wierszyki z odrobiną muzyki. Szereg szumiący Płyta audio z wierszykami logopedycznymi + książeczka 1, Płyta z teledyskami Od piosenek nucenia do tabliczki mnożenia Płyta CD 1, Zestaw chust do żonglowania Zestaw 6 dużych, nylonowych chust w 6 kolorach o wymiarach 68 x 68 cm. 1, Gwizdek - Zwierzątko Drewniany mini flet w 3 wzorach: rybka, krokodyl lub gąsienica 5, Piłeczka do ćwiczeń oddechowych - Koszykówka Toys pure Drewniana zabawka do ćwiczeń logopedycznych. Zestaw składa się z rurki oraz 2 piłeczek 5, Figurki drewniane rodzina, zestaw 6 sztuk W zestawie 6 postaci: dzieci, rodzice i dziadkowie, wym. 9 - 11 cm 1, Drewniane mebelki do domku dla lalek - sypialnia Mebelki z drewna bukowego, w skład zestawu wchodzą: szafa, 2 szafki nocne, podwójne łóżko. Orientacyjna wielkość: wysokość szafy - 13,5 cm 1, Drewniane mebelki do domku dla lalek - kuchnia Mebelki z drewna bukowego, w skład zestawu wchodzą: stół, 4 krzesła, fotel bujany, lodówka, kuchenka, komódka , szafka ze zlewem. Orientacyjna wielkość: wysokość szafki - 14 cm 1, Drewniane mebelki do domku dla lalek - łazienka Mebelki z drewna bukowego, w skład zestawu wchodzą: umywalka obudowana z lustrem, wanna, kabina prysznicowa, klozet, szafka, stołeczek, waga łazienkowa. Orientacyjna wielkość: wysokość kabiny prysznicowej - 14 cm 1, Drewniane mebelki do domku dla lalek - salon Mebelki z drewna bukowego, w skład zestawu wchodzą: kanapa, 2 fotele, stoliczek, komoda. Orientacyjna wielkość: Wysokość komódki - 14 cm 1, Huśtawka terapeutyczna typu Konik Huśtawka o przekroju kwadratowym, wymiary: 140x26x26 cm Sposób zawieszenia : jedno lub dwu zaczepowo Materiały: sklejka, pianka i włóknina tapicerska, sztuczna skóra |skaj|, linki, okucia Wykonanie: pełne tapicerowanie Wysokość zawieszenia: przystosowana do zawieszenia na wysokości 200cm od podłogi Waga: ok. 11kg + 2kg orczyk Dopuszczalne obciążenie : 120 kg 1, Huśtawka terapeutyczna Helikopter Huśtawka umożliwiająca ruch wahadłowy i obrotowy. Obicie wykonane z alcantary. Wymiary: szelki 10x45 cm, długość liny ok. 100cm.1 Maria Faściszewska Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących Zestaw 90 kolorowych obrazków, ich prawdziwych i fałszywych cieni oraz 36 kart pracy 1, Maria Faściszewska Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących Zestaw 90 kolorowych obrazków, ich prawdziwych i fałszywych cieni oraz 36 kart pracy 1, Igła z nitką. Analogie. Gra. W skład zestawu wchodzi: 48 sztywnych plakietek o wym. 7,4 cm x 7,4 cm,podzielonych na dwie grupy, rozróżnionych kolorem na drugiej stronie kartonika, instrukcja gier 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 - eduSensus Logo- Gry multimedialny program 26 gier do terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy 1, eduSensus Zabawy Słowem, cz.1 i 2 multimedialny program podnoszący sprawność językową dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 1, Multimedialny pakiet logopedyczny Logopedyczne zabawy część IV -j ,l , r 1, Zestaw 2 -Słownik ortograficzny A.Kubiak Sokół PWN 10, Wielki słownik ortograficzny wydanie nowe red.prof.E.Polański PWN 2, Słownik poprawnej polszczyzny red. prof. A.Markowski PWN 10, Matematyka 4- sprawdziany wersja druga M.Karnowska GWO 3, Matematyka 5 - sprawdziany wersja druga M.Karnowska GWO 3, Matematyka 6 - sprawdziany wersja druga M.Karnowska GWO 3,Konkursy matematyczne w szkole podstawowej M.Janowicz GWO 3, Łamigłówki logiczne tom 1i 2 L.Bogusz, P.Zarzycki GWO 2, Łamigłówki liczbowe K.Russel, PH.Carter tł. P.Traczyk GWO 3, Zagadki logiczne dla utraty tchu dla dzieci w wieku 9-12 l. SIEDMIOGRÓD 3, Matematyka2001- Pora na sprawdzian- zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 część 2 J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A. Pfeifer WSiP 3, Matematyka na szóstkę, zadania dla klasy 6 S.Kalisz, J.Kubicki, H.Rudzki NOWIK 3, Matematyka na szóstkę ,zadania dla klasy 5 S.Kalisz, J.Kulbicki, H.Rudzki NOWIK 3, Matematyka na szóstkę, zadania dla klasy 4 S.Kalisz, J.Kulbicki, H.Rudzki NOWIK 3, Liga zadaniowa- zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką Z.Bobiński, P. Nodzyński AKSJOMAT 3, Liga zadaniowa- XX lat zadania wybrane AKSJOMAT 3 Bryłki dla każdego.Spróbuj i ty!P.Pawlikowski NOWIK 1, 501 gier i łamigłówek OLEKSIEJUK 3, Bzik matematyczny Ch.Redoute SIEDMIOGRÓD 3, Domino matematyczne wyd. DLA SZKOŁY B. Klaniter- Brzezińska, B.Mielańczuk 3, Domino z mnożeniem i dzieleniem K. Wojciechowska HARMONIA 3, Matemadziarstwo - czyli krzyżówki i nie tylko R.Stankiewicz, D.Staszkiewicz AKSJOMAT 3, Drzewa -poradnik wycieczkowy L.Howell OLESIEJUK 15, Przyroda- sprawdzian po klasie szóstej. Zadania z zakresu klas 4-6 H.Jędrasik, A.Kwiecień ŻAK 2, Przyroda- doświadczenia, karty pracy, materiały dla nauczyciela, Szkoła podstawowa kl. 4-6 Przyrodo witaj WSiP 2A.Domańska - sprawdziany dla ucznia szkoły podstawowej kl.4 15, A.Domańska- sprawdziany dla ucznia szkoły podstawowej kl.5 20, A.Domańska- sprawdziany dla ucznia szkoły podstawowej kl. 6 30, Przyroda zajęcia terenowe, wskazówki metodyczne, Materiały dla nauczyciela, szkoła podstawowa kl.4-6 Przyrodo witaj D.Bukowska, E.Kłosm WSiP 2 Zestaw 3 - Edu ROM Matematyka na wesoło KOSMICZNE POGOTOWIE 4, Edu ROM gra edukacyjna ORTOGRAFIA NA WESOŁO 4, Edu ROM Matematyka na wesoło WIELKI KONCERT 4, Edu ROM Matematyka na wesoło STARE ZAMCZYSKO 4, Edu ROM Matematyka na wesoło TAJEMNICZA WIADOMOŚĆ 4, Edu ROM Matematyka na wesoło DEDEKTYW 4, Edu ROM Matematyka na wesoło PODWODNY ŚWIAT 4, Edu ROM gra edukacyjna NA RATUNEK PLANECIE część I 4, Edu ROM gra edukacyjna NA RATUNEK PLANECIE część II 4, Edu ROM gra edukacyjna PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA 4, Edu ROM gra edukacyjna NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 4, Edu ROM gra edukacyjna CIEKAWE ANIMACJE 4, Edu ROM gra edukacyjna ATRAKCYJNA FABUŁA 4, Zestaw 4 - Ants Party The 3 Macmilan 5, April Fools Day Macmilan 5, Birds 3a Macmilan 5, Castles 5c Macmilan 5, Caves 6c Macmilan 5, Colins Colours 1 Macmilan 5, Dangerous Wheater 5b Macmilan 5, Deep, The City Under The Sea, The 6 Macmilan 5, Dogs 4b Macmilan 5, Doms Dragon 2 Macmilan 5, Eddies Exercise 1b Macmilan 5, Fantastic Freddy 1a Macmilan 5, Football Crazy 4a Macmilan 5, Frog and crocodile 1 Macmilan 5, Gold 6b Macmilan 5, Hide and seek 1a Macmilan 5, Inventions Lost 6 Macmilan 5, Is it a frog? Macmilan 2, London 5a Macmilan 5, Lunch in the zoo. 2 Macmilan 5, Machu Picchu 6b Macmilan 5, Making Music 4b Macmilan 5, New Years Eve 4 Macmilan 5, New York Adventure in the Big Apple 5 Macmilan 5, Pats Picture 2 Macmilan 5, Penguins 5a Macmilan 5, Picnics Surprise A 2A Macmilan 5, Pip the Pirate 1 Macmilan 1, Planets 6a Macmilan 1, Pumpkins A Pie for Miss Potter 5 Macmilan 1, Audio Cd 1-2 podst Macmillan children readers Macmilan 1, Audio Cd 1-2 uzup.Macmillan children readers Macmilan 1, Audio Cd 3-4 podst Macmillan children readers Macmilan 1, Audio Cd 3-4 uzup. Macmillan children readers Macmilan 1, Audio Cd 5-6 podst Macmillan children readers Macmilan 1, Audio Cd 5-6 uzup. Macmillan children readers Macmilan 1, Zestaw 5 - Słownik synonimów i antonimów 4, Słownik języka polskiego 3, Słownik wyrazów obcych i trudnych 2, Księga przysłów 4, W liczbolandii A.Plec, M.Skoczylas wyd.PASJA 17 , Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem J. Bladowska, w. HARMONIA 40, Małymi kroczkami - Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla kl.1-2, wyd.WiR 2, Małymi kroczkami - Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla kl.3 matematyka WiR 3, Małymi kroczkami - Kaligrafia WiR 3, Małymi kroczkami - Zegar wyd.WiR 3, Małymi kroczkami - Liczymy do 10 wyd.WiR 2, Małymi kroczkami - W kręgu tradycji i świąt wyd.WIR 2, Małymi kroczkami - Ciche czytanie ze zrozumieniem kl.2 wyd.WIR 3, Małymi kroczkami - Ciche czytanie za zrozumieniem kl.3 wyd.WIR 3, Mandale matematyczne wyd.WiR 3, Mandale Rok szkolny WIR 2, Mandale Rośliny i zwierzęta WIR 3, Mandale Do dekoracji klasy WIR 2, Ćwiczenia grafomotoryczne WIR 3, Gramatyka dla najmłodszych WIR 3, Szablony - zestaw 1 WIR 3, Szablony - zestaw 2 WIR 3, Szablony - zestaw 3 WIR 3, Kocham mówić Historyjki obrazkowe z tekstami J.Cieszyńska 1, Seria logopedyczna Kocham czytać Pakiet 18 szt. J.Cieszyńska 1, Kwestionariusz badania mowy G.Bilewicz, B.Zioło 1, 100 wyrazowy test artykulacyjny E.Krajny 1,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.11.00.00-4, 37.52.30.00-0, 37.52.41.00-8, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ZESTAWY DYDAKTYCZNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 - Rozwiązywanie konfliktów W szkole 30 kart 17x14 cm każda + CD z nagraniem 7 różnych historyjek 1, Rozwiązywanie konfliktów Kłamstwa 30 kart 17x14 każda + CD z nagraniem 7 różnych historyjek 1, Lekcje przestrogi część 1- filmowy pakiet edukacyjny 5 płyt DVD 1, Bajki - słuchaj i układaj obrazki Cd z treścią bajek Kopciuszek, Kot w butach, Pinokio, Siedmiomilowe buty, Trzy świnki, Żółw i zając ,32 karty o wymiarach 11,2 x 7,8 1, WYRAZY TWARZY - komplet 48 zdjęć z twarzami dzieci na sztywnym kartonie lub drewniane wym. 10,5 x13,5 1, ZDJĘCIA EMOCJE - komplet 22 zdjęcia o wymiarach 21 x15 1, CO CZUJESZ- zestaw 50 kart 10 w czerwonej ramce, 40 kart w niebieskiej ramce wymiary 9 x 9 1, Lusterko logopedyczne małe, wymiar bez ramy 20 x25 cm 2, Multimedialny pakiet logopedyczny CD- Logopedyczne zabawy. Część I-sz, ż, cz, dż 1, Multimedialny pakiet logopedyczny CD - Logopedyczne zabawy. Część II- s,z,c,dz 1, Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych IV zestawy po 10 kart wym 9x9 cm 1, Gra-Gimnastyka buzi- 28 rysunków, wym.9x9 cm 1, Gra dydaktyczna LOGO- labirynt 1, Matematyka. Plansze interaktywne 2.0 Szkoła podstawowa klasy 4-6 WSiP 1, Łamigłówki drewniane- Bavaria 2, Łamigłówki drewniane Cristall S 2, Łamigłówki drewniane Enigma 2, Łamigłówki drewniane Gwiazda 2, Łamigłówki drewniane Orfeus 2, Łamigłówki drewniane Snowball 2, Łamigłówka Rubiks Magic-12 paneli Wyd. Rubik Studio Kft 2, Rubiks Magic- 8 paneli wyd.Rubik Studio Kft 2, Domino SCHUBITRIX - długość 5, Domino SCHUBITRIX - czas 3, Domino SCHUBITRIX - ciężar 5, HAPY CUBE- łamigłówki 2, LITTLE GENIUS- łamigłówki 2, Gra logiczna - PENTOMINO wyd. Granna 5, Klocki magnetyczne GEOMAG zestaw PRO Color- 200 elementów - GEO - 066 6, Kostki do gier 5, Układanka - Wieża z HANOI 5, Gra logiczna PENTAGO 5, Magnetyczne przybory matematyczne zestaw: 1 linijka, 2 ekierki, kątomierz, cyrkiel 2. Zestaw 2 - Korale matematyczne 20 szt. Wydawnictwo EPIDEIXIS Drewniane korale w kolorze czerwonym i niebieskim, o średnicy 16 mm, nawleczone na gruby i porowaty sznurek 40, Zegar demonstracyjny duży stojący zegar, średnica 30 cm., ruch wskazówek powoduje zmianę ilustracji wskazującej porę dnia wyd. Nowa szkoła 2, Zegar demonstracyjny mały Stojący zegar, średnica 10 cm. 50, Liczydło stojące na podłodze duże Solidna, drewniana rama, stabilny składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne przemieszczanie go w różne miejsca sali Wymiary 85 x120 cm. 5, Klocki LOGO Rocławskiego- komplet EDUKSIĘGARNIA 4, Mapa Polski fizyczno-administracyjna ścienna, dwustronna, laminowana, oprawiona w rurki PCV, wymiary 100 cm x 100cm 5, Mapa fizyczna świata, ścienna wymiary 155cm x100 cm wydanie 2010r., oprawa w czarne rurki PCV z czarnymi zatyczkami 2, Mapa polityczna świata ścienna, wymiary 190 cm x 130 cm dwustronnie laminowana, oprawiona w rurki PCV, wydawca PIĘTKA 4, Mapa fizyczna Europy ścienna, wymiary 190 cm x 130 cm dwustronnie laminowana, oprawiona w rurki PCV , wydawca PIĘTKA 2, Mapa polityczno-administracyjna Europy ścienna, wymiary 140 cm x 100 cm dwustronnie laminowana, oprawiona w rurki PCV, wydawca PIĘTKA 4 Zestaw 3 - Język angielski - Bingo obrazkowe GRANNA 5, Język angielski MEMOGRA GRANNA 5, Czasowniki-zdjęcia z podpisami w języku angielskim LECTO-FOTO AKROS 2, Angielskie rzeczowniki LECTO-FOTO AKROS 2, Bingo angielskie -przedmioty szkolne GRANNA 5, Go to Press -gra gramatyczna GRANNA 5, Cooking Up Sentences- gra gramatyczna GRANNA 5, Bingo angielskie -żywność GRANNA 5, Gra Memory -Angielskie słówka Adamito GRANNA 10, Word for Word-gra dydaktyczna w języku angielskim z klockami Reading Rods 5, Angielski dla dzieci Ja i moja rodzina LK AVALON 10, Slug in a Jug- gra językowamGRANNA 5, Karaoke - dziecięce przeboje pl+eng+mikrofon TECHLAND 1, Angielski dla dzieci gra+ Karaoke edu Prezent 2, Zzuple-puzzle do nauki języka angielskiego FRUIY AND VEGETABLES 10 Zestaw 4 - Gra multimedialna Symulator- FARMA 5, Gra multimedialna Symulator- KOPARKA 5, Gra multimedialna Symulator -AUTOBUS 5, Gra multimedialna Symulator- CZOŁG 5, Gra multimedialna KLEOPATRA I STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW 5, Gra multimedialna SZACHOWY ARCYMISTRZ 5, Gra multimedialna AKADEMIA UMYSŁU 5, Program interaktywny PRZYRODA klasy 4-6 1, EDU SENSUS- UCZEŃ ZDOLNY - multimedialny program do prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami zdolnymi metodą projektu edukacyjnego 1, Edukacyjny program multimedialny Basic facto about Great Britain Ireland- interesting- szkoła podstawowa i gimnazjalna STEIFEL INTERACTIVE 1, Globus- polityczna mapa świata, duży- średnica 36 cm 1, Klocki LOGO Rocławskiego EDUKSIĘGARNIA 2 Zestaw 5 - DUO świat fizyczny z elementami ekologii. Mapa ćwiczeniowa hipsometryczna 1: 26 000 000 160x120 1szt., Mapa polityczna świata 150 x 110 cm 1, Mapa polityczna BASEN MORZA BAŁTYCKIEGO 1: 1 100 000 MERIDIAN 1, Szkielet człowieka 170 cm. BASE - wersja ulepszona- czaszka otwierana z ruchomą żuchwą 1, Szkielet naturalny - gołąb 1, Świat - mapa plastyczna , trójwymiarowa 1: 28 000 000 MERIK 1, Model oka ludzkiego 3X 6- częściowy na stojaku 1, Binokular przyrodniczy szkolny dla przyrodnika z zestawem próbek i minerałów dla geografa 2, Szalka Petriego średnica dolna fi 60 mm, górna fi 65 mm 10, Szalka Petriego średnica dolna fi 75 mm, górna fi 80 mm 10 Pęseta anatomiczna FSA 130 dł.130 mm, końcówka 1,5 mm prosta 10, Igła preparacyjna ze stalową rączką, końcówka 0,75 mm zgięta pod katem 45 st. 10 Zestaw - 50 szkiełek podstawowych i 100 nakrywkowych- szkiełka mikroskopowe czyste 1, Zestaw 50 preparatów biologicznych pokazowych w plastikowej walizce (preparaty biologiczne) 1, Zestaw preparatów 10- kropla H20 pełna życia 1, Okazy zatopione w tworzywie Przystosowania odnóży owadów do życia 1, Korpus człowieka- model anatomiczny wys.50 cm. MERIDON 1, Model ucha ludzkiego 3X - 4 częściowy wym. 34x16x19 1, Plansza ścienna z drążkiem Szkielet człowieka - przód wym. 84 x 200 1, Plansza ścienna Umięśnienie człowieka- przód wym. 84 x 200 1, Plansza ścienna Oko - narząd wzroku 52 x 75 cm. 1, Plansza ścienna Ucho- narząd słuchu i równowagi 52 x 75 1szt., Plansza ścienna - Owady - budowa anatomiczna 70x100 1szt., Plansza ścienna- Komórki i tkanki 70x100 1szt., Plansza ścienna- Piętrowość w górach 70x 100 1szt.,Plansza ścienna - Piętrowość w lesie 70x100 1szt., Plansza ścienna - Ptaki budowa anatomiczna 70x100 1szt., Plansza ścienna - Płazy budowa anatomiczna 1szt. Plansza ścienna - Ryby budowa anatomiczna 70x100 1szt., Ryby- ścienna plansza do biologii 70x 100 1szt., Plansza ścienna - Sawanna afrykańska- zwierzęta świata 70x100 1szt., Plansza ścienna Pustynia SAHARA- zwierzęta świata 70x100 1szt., Plansza ścienna - Transport tlenu 70x100 1szt., Plansza ścienna- Układ oddechowy 70x 100 1szt., Plansza ścienna - Układ mięśniowy 70x100 1szt., Plansza ścienna- Układ pokarmowy 70x100 1szt., Plansza ścienna- Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie okrytozalążkowe 70x100 1szt., Plansza ścienna - Bakterie i wirusy 70x100 1szt., Plansza ścienna - Zwierzęta świata -Arktyka 70x100 1szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.11.00.00-4, 37.52.30.00-0, 37.52.41.00-8, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 - PIOTR SURDEL,Forex 1. Podstawy Giełdy Walutowej, książka + PDF gratis, Wydawnictwo Złote Myśli 2, MARCIN KRZYWDA,GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 2, ANDRZEJ BANACHOWICZ,Fundusze inwestycyjne,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 2, TOMASZ BAR,Inwestowanie pieniędzy w praktyce,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 6, ARTUR JAHNS, Skuteczny biznesplan, książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 21,KORNELIA PRZEDWORSKA, Praktyczny Marketing w Małej Firmie,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 2, Indywidualny Planer Kariery 1.2, Program multimedialny, wyd. Merikon 1,Indywidualny Planer Kariery dla gimnazjalisty - segregator z CD, wyd. Merikon, Komplet materiałów dla 1. użytkownika 1. Zestaw 2 - PIOTR SURDEL,Forex 1. Podstawy Giełdy Walutowej, książka + PDF gratis, Wydawnictwo Złote Myśli 2, MARCIN KRZYWDA,GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 2, ANDRZEJ BANACHOWICZ,Fundusze inwestycyjne,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 2, TOMASZ BAR,Inwestowanie pieniędzy w praktyce,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 2, ARTUR JAHNS, Skuteczny biznesplan, książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 19, KORNELIA PRZEDWORSKA, Praktyczny Marketing w Małej Firmie,książka +PDF gratis, Wyd. Złote Myśli 2, Kalejdoskop zawodów (10 filmów)6, wyd. Merikon 1, Indywidualny Planer Kariery dla gimnazjalisty - zestaw segregatorów z CD, Wyd. Merikon,Komplet materiałów dla 15 uczniów + 1 zestaw dla nauczyciela 1,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 - Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Lander Stanisław Beza WSiP 7, ABC Gimnazjalne. Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego. Poziom podstawowy i rozszerzony. WSiP 32, Magnet 2, podręcznik interaktywny LektorKlett 1, Magnet 1, podręcznik interaktywny LektorKlett 1, Zestaw 2 - Słownik kieszonkowy polsko-niemiecki, niemiecko polski 120 000 haseł, Langenscheidt 23, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego Stanisław Bęza PWN 32, Repetytorium gimnazjalne Magnet z płytą CD LektorKlett 32, Zestaw 3 - English Explorer3 podręcznik dla gimnazjum + Multi ROM Autor: Helen Stephenson, Arek Tkacz National Geographic -Nowa Era 27, English Explorer3 zeszyt ćwiczeń z płytami CD Autor: Jane Bailey, Helen Stephenson, Arek Tkacz National Geographic -Nowa Era 27, Magnet 1 ,Język niemiecki dla gimnazjum - podręcznik LektorKlett 32, Testy z matematyki dla uczniów gimnazjum. Klasa I, II, III. - Kowalska M., Pietrasik E. Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 14, Zestaw 4 - English Explorer 4 podręcznik dla gimnazjum + Multi ROM Autor: Helen Stephenson, Arek Tkacz National Geographic - Nowa Era 30, English Explorer 4 zeszyt ćwiczeń z płytami CD Autor: Jane Bailey, Helen Stephenson, Arek Tkacz National Geographic -Nowa Era 27, Magnet 2, Język niemiecki dla gimnazjum - podręcznik LektorKlett 32, CorelDRAW X5 PL. Ćwiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek 2, Podręcznik HTML5 Smashing Magazine Autor: Bill Sanders 2, Testy z matematyki dla uczniów gimnazjum. Klasa I, II, III. - Kowalska M., Pietrasik E.Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 5, Zestaw 5 - Reading Adventures podręcznik Poziom A2 National Geographic -Nowa Era 16, Reading Adventures podręcznik Poziom B1 National Geographic -Nowa Era 16, Testy z matematyki dla uczniów gimnazjum. Klasa I, II, III. - Kowalska M., Pietrasik E. Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 11, Adobe Photoshop Elements 9. Maksymalna wydajność Autorzy: Abhijit Chattaraj, Mark Galer 2,HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II Autor: Włodzimierz Gajda 2,m CorelDRAW Graphics Suite X5 PL Autor: Witold Wrotek 2, C++. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III Autor: Andrzej Stasiewicz 2,Informatyka Podstawowe tematy podręcznik z płytą CD Gimnazjum Koba Grażyna Wydawnictwo Szkolne PWN 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 - ZESTAWY DYDAKTYCZNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 - Bryły geometryczne składane - 8 brył i 8 siatek nr 311-11 Zestaw demonstruje w praktyczny sposób pojęcia takie jak: powierzchnia, objętość, symetria i obwód. Do dyspozycji uczniów 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowaną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa . Siatkę po złożeniu można umieścić w środku bryły, efekt czego doskonale widać poprzez przeźroczyste ściany brył. Bryły można ponadto napełniać wodą lub materiałem sypkim tj. ryż lub kasza w celu porównywania objętości figur. 2szt., Matematyka - pakiet przedmiotowy - Gimnazjum 4CD EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka -edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w gimnazjum 1szt., Oprogramowanie do tablic interaktywnych WSiP MATEMATYKA klasy I-III, gimnazjum Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania matematyki w gimnazjum 1szt., Geometria-rabatowy zestaw 12 plansz + wskażnik 100 cm PCV W skład zestawu wchodzą nw plansze: Współrzędne punktu i wektora, Rodzaje kątów płaskich, Trójkąty, Twierdzenie Pitagorasa, Czworokąty, Okrąg, koło, Pola i obwody figur płaskich, Pola i objętości figur przestrzennych, Graniastosłupy, Ostrosłupy, Wielościany foremne, Bryły obrotowe Model: VS-Z-BL038 1szt., Porusz Umysł PLUS - ćwiczenia matematyczno-pamięciowe Producent: LK Avalon Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie. Ćwiczenia matematyczno - pamięciowe kształtują i rozwijają: umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych myślenie matematyczne, pamięć, myślenie logiczne, umiejętności kojarzenia i wyobraźnię, koncentrację uwagi i spostrzegawczość, sprawność fizyczną 5szt., Bryły szkieletowe zestaw do budowy Zawartość: 180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm każda kulka posiada 26 otworów 180 patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm wykonane z tworzywa 2szt.,Tangram tablicowy - nowy wymiar starej chińskiej łamigłówki Tangram to kwadrat, który składa się z 7 części, tzw. Tanów. Tangram magnetyczny pozwala nauczycielowi na zaprezentowanie na dużej tablicy zasad łamigłówki, gdyż wszystkie elementy idealnie przylegają do standartowych tablic szkolnych Pomoc wykonana jest z dwustronnie kolorowej folii magnetycznej. W każdym komplecie znajdują się trzy różnokolorowe warstwy: kolor niebieski, kolor żółty, kolor czerwony. Tworzą one trzy kwadraty o boku 20 cm 5szt., Wielościany nieregularneZestaw brył przezroczystych z kolorowymi nitkami wewnątrz 1szt. Wielościany prawidłowe Zestaw brył przezroczystych z kolorowymi nitkami wewnątrz 1szt., Domino Schubitrix Tabliczka mnożenia do 100 Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych z kartonu. 5szt.,Siatki brył i figur geometrycznych Figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól, zestaw zwiera: siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły. Pakiet zawiera siatki brył: ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, sześcianu 3 sztuki, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostopadłościanu o podstawie kwadratu, graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, graniastosłupa o podstawie równoległoboku, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, ostrosłupa o podstawie rombu, graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, ostrosłupa o podstawie prostokąta, siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, Poradnik metodyczny. 2szt.,Bryły geometryczne - litr Wykaz brył: 2 walce, 2 prostopadłościany, 2 graniastosłupy trójkątne Wszystkie posiadają kalibrację na ściankach pomocną w trakcie napełniania pojemników płynem lub materiałem sypkim w celu porównania objętości. Dwa pojemniki o objętości 1 litra. Trzy pojemniki o objętości 500 ml. Jeden pojemnik o objętości 250 ml. 2szt.,Bryły Ścienna plansza przedstawiająca podstawowe bryły obrotowe, graniastosłupy proste oraz ostrosłupy. Format: 150 x 110 cm MERIDINA 1, Figury płaskie Ścienna plansza szkolna do matematyki przedstawiająca figury płaskie. Format: 150 x 110 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie; oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym MERIDIANA 1szt. Zestaw 2 - Der bestimmte Artikel - rodzajnik określony rzeczownika plansza 160 x120 cm 1, Unregelmassige und gemischte Verben plansza MERIDAN - tabele z formami podstawowymi czasowników nieregularnych 1, Plansza -JEDNOSTKI MIAR I WAG Plansza ścienna 100cm x140 cm, firma Stiefel Euro Cart 1, CorelDRAW Graphics Suite X5 PL Win - upgrade do tworzenia grafiki wektorowej, składu stron, edycji zdjęć, trasowania, przygotowywania grafik internetowych i animacji, a wszystko to w jednym zintegrowanym pakiecie. Kod Cortland: 0CD87D 1, Zestaw dydaktyczny: Język niemiecki - gramatyka cz. II W skład kompletu wchodzi 10 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które są mocowane za pomocą rzepów na wymienionych tablicach. Producent: Meritum 1,Zestaw dydaktyczny: Język niemiecki - gramatyka cz. III W skład kompletu wchodzi 11 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które są mocowane za pomocą rzepów na wymienionych tablicach. (Producent: Meritum) 1, Adobe photoshop elements 8 Program obróbki zdjęć i grafiki 1, Ulead video studio 11 plus Program obróbki filmów 1, DIE ZEIT Dwustronna plansza o wymiarach 120x160 cm, pokryta trwałą folią nie odbijającą światła, oprawa drewniane półwałki. Strona A - kalendarz, zegar, pory roku z opisem po niemiecku. Strona B - plansza ćwiczeniowa na planszy można nanosić napisy pisakiem wodno zmywalnym 1, Język angielski cz. III - gramatyka W skład kompletu wchodzi 11 zestawów, a niektóre z nich składają się z kilku tablic oraz z elementów ruchomych mocowanych na rzepy 1, Wielościany nieregularne Zestaw brył przezroczystych z kolorowymi nitkami wewnątrz 1, Wielościany prawidłowe Zestaw brył przezroczystych z kolorowymi nitkami wewnątrz 1, Bryły szkieletowe zestaw do budowy Zawartość: 180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm (każda kulka posiada 26 otworów) 180 patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm wykonane z tworzywa 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 48.00.00.00-8, 37.52.30.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw 1 - Wechselspiel Junior. Bilder und mehr oprawa: miękka format: 21 x 28 cm, stron: 128 M.Dreke, W.Lind 1,Worter-Bilder-Situationen. Zu 20 Sachfeldern für die Grundstufe Deutsch als Fremdpsrache W.Lohfert, Th.Scherling Język: Niemiecki Pozwala na różnorodne możliwości realizacji przedstawionych sytuacji, co jest okazją do systematycznego powtarzania i rozszerzania zasobu słownictwa.oprawa: miękka, format: 29.7x21 cm stron: 48 1, Sapkowski A., Ostatnie życzenie, wyd. Supernowa 60, Christie A., Morderstwo w Orient Expresie wyd. Wydawnictwo Dolnośląskie 60, Fink Ida, Wiosna 1941 wyd. WAB 60, Zestaw 2 - Deutsch für Anfänger - Grammatik ohne Langweile Autor: J. Schabowska, A. Willmuth Format: Karty pracy do kopiowania, A4 Ilość stron: 52 1,Deutsch für Anfänger - Spaß mit Texten Autor: J. Schabowska, A. Willmuth Format: Karty pracy do kopiowania, A4 Ilość stron: 52 1, Deutsch für Anfänger - Wortschatzübungen ohne Langweile Autor: J. Schabowska, A. Willmuth Format: Karty pracy do kopiowania, A4 Ilość stron: 52 1, Marsden John, Jutro wyd. Znak 60, Conan Doyle A. Przygody Sherlocka Holmesa wyd. Greg 30, Coelho P., Alchemik wyd. Drzewo Babel 60, Musierowicz M. Opium w rosole wyd. Akapit-Press 20, Siesicka K., Zapałka na zakręcie wyd. Akapit-Press 20, Zestaw 3 - CHEMIA Zbiór zadań zamkniętych dla gimnazjalistów. Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym od roku 2012 Jawiga Walczak ISBN 978-83-88299-92-6B5, stron102 wyd. Podkowa 17,FIZYKA Zbiór zadań zamkniętych dla gimnazjalistów. Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym od roku 2012 Izabela Rybak, Robert Rybak wyd. Podkowa ISBN 978-83-88299-87-2 B5, stron 167 17, Przed egzaminem gimnazjalnym z matematyki od roku 2012. Zbiór zadań otwartych i zamkniętych.praca zbiorowa wyd. Podkowa ISBN 978-83-88299-53-7 Format B5, stron 24 7, Egzamin Gimnazjalny z Matematyki od 2012 roku - arkusze próbne zgodne z CKE ISBN 978-83-60-689-61-5 Ilość stron 102 Format A4 wyd. Aksjomat 7, Egzamin Gimnazjalny z matematyki Autor: Praca Zbiorowa Format B5 wyd. Aksjomat Książka jest zbiorem około 1000 zadań opracowanych pod kątem nowego egzaminu. 7, Egzamin gimnazjalny. Historia i wiedza o społeczeństwie. Próbne zestawy egzaminacyjne Jacek Pokrzywnicki Wydawnictwo: PAZDRO Oficyna Edukacyjna Oprawa: miękka ISBN: 978-83-7594-057-2 Wymiary: 205 x 292 17,Egzamin gimnazjalny. Matematyka. Próbne zestawy egzaminacyjne Świst Małgorzata, Zielińska Barbara Wydawnictwo: PAZDRO Oficyna Edukacyjna Oprawa: miękka ISBN: 978-83-7594-054-1 Stron: 96 Wymiary: 205 x 292 7szt., Egzamin gimnazjalny. Biologia, chemia, geografia, fizyka. Próbne zestawy egzaminacyjne Świst Małgorzata, Zielińska Barbara Wydawnictwo: PAZDRO Oficyna Edukacyjna Oprawa: miękka ISBN: 978-83-7594-055-8 Stron: 144 Wymiary: 205 x 292 34szt., London Jack, Biały kieł wyd. Greg 25, London Jack, Zew krwi wyd. Greg 30 Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec wyd. Nasza Księgarnia 30, Szekspir William, Romeo i Julia wyd. Greg 30 Zestaw 4 - Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Arkusze egzaminacyjne Poziom podstawowy i rozszerzony + CD Edycja 2012 Iskra Grażyna, Russell Daniel M. Wydawnictwo: Szkolne PWN Oprawa: miękka ISBN: 978-83-262-1212-3 Stron: 84 Wymiary: 210x290 5, Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego. Arkusze egzaminacyjne Poziom podstawowy i rozszerzony + CD Edycja 2012 Halina Wachowska Wydawnictwo: Szkolne PWN Oprawa: miękka ISBN: 978-83-262-1348-9 Stron: 64 Wymiary: 165x235 3, Matematyka 1. Zbiór zadań wyd. GWO autor: M. Braun, J. Lech ISBN: 978-83-7420-170-4 liczba stron: 112 52szt., Matematyka 2. Zbiór zadań wyd. GWO autor: M. Braun, J. Lech ISBN: 978-83-7420-171-1 liczba stron: 112 52szt., Matematyka 3. Zbiór zadań. Nowa wersja autor: M. Braun, J. Lech ISBN: 978-83-7420-172-8, wyd. GWO 52szt., Kruczkowski Leon, Niemcy 30, Prus Bolesław, Kamizelka, wyd. Greg 30szt., Sienkiewicz Henryk, Sachem, wyd. Greg 30szt., Hemingway Ernest, Stary człowiek i morze 30szt., Mickiewicz Adam, Dziady cz. II, wyd. Greg 30szt., Molier, Skąpiec, wyd. Greg 30szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 - ZESTAWY DYDAKTYCZNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw nr 1 - Język niemiecki cz. II - Gramatyka zestaw plansz W skład kompletu wchodzi 10 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które są mocowane za pomocą rzepów na tablicach. Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką. Plansze są drukowane na kartonie o grubości 450g Całość zestawu umieszczona jest w wygodnej teczce 1, Mapa polityczna Kraje niemieckojęzyczne Kraje niemieckojęzyczne - polityczna, wielkość 150 x 110 cm Mapa foliowana folią matową,oprawiona w drewniane półwałki 1, Lesen, schreiben, ratseln - Herbst und Winter Atrakcyjne karty pracy pełne zagadek związanych z określonymi porami roku. Publikacja jest znakomitym materiałem dodatkowym do okazjonalnych lekcji poświęconych poruszanej tematyce. Zawartość: 58 kart do kopiowania A4 w teczce 1, Lesen, schreiben, ratseln - Fruhling und Sommer Atrakcyjne karty pracy pełne zagadek związanych z określonymi porami roku. Publikacja jest znakomitym materiałem dodatkowym do okazjonalnych lekcji poświęconych poruszanej tematyce. Zawartość: 58 kart do kopiowania A4 w teczce 1, Gra językowa Bilder-Bingo Wydawnictwo: ELI European Language Institute Oprawa: pudełko Wymiary: 215x145 Bilder-Bingo jest językową grą zespołową przeznaczoną na poziom początkujący. Zestaw zawiera: 100 kart, 32 plansze, instrukcję. 2, Gra językowa Das Tagesablauf-Domino Wydawnictwo: ELI European Language Institute Oprawa: pudełko Wymiary: 215x145 Das Tagesablauf-Domino jest grą językową przeznaczoną na poziom początkujący ukierunkowaną na naukę słownictwa związanego z czynnościami codziennymi. Zestaw zawiera: 48 kart w kształcie kostek domina, instrukcję 2, Gra językowa Bis - Deutsch Wydawnictwo: ELI European Language Institute Oprawa: pudełko Wymiary: 215x145 Bis -Deutsch jest językową grą zespołową przeznaczoną na poziom początkujący pozwalającą na opanowanie 60 podstawowych słów języka niemieckiego. Zestaw zawiera: 2 zestawy kart po 60 sztuk, instrukcję. 2, Plansza Der Sport Plansza dwustronna 160x120 oprawiona w drewniane półwałki 1, Plansza Die Zeit format 120 x 160 cm plansza dwustronna oprawiona w drewniane półwałki 1, Plansza Ubrania w języku niemieckim format 120 x 160 cm plansza dwustronna oprawiona w drewniane półwałki 1,Wielka Brytania - mapa Jednostronna fizyczno - polityczna mapa Wielkiej Brytanii oprawiona w plastikowe rurki. Wymiary: 158x108cm 1, The tenses - passive voice plansza jednostronna, oprawiona w wałki drewniane, laminowana. Rozmiar 110x150cm 1, Basic fact about USA Wymiary: 160x120cm Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane 1, Fact about Great Britain Mapa Fizyczna Wysp Brytyjskich Wymiary: 120x160cm Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane 1, Basic English I Wymiary: 120x160cm Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane 1, Basic English II wymiary: 120x160cm Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane 1, Basic English III Wymiary: 120x160cm Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane 1, Basic English IV Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane i laminowana. Wymiary 120x160cm 1, Basic English V Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane i laminowana. Wymiary: 120x160cm 1, Basic English VI Plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane i laminowana. Wymiary: 120x160cm 1. Zestaw 2 - Zestaw do nauki 1 dm sześciennego Zestaw składa się z plastikowego pojemnika (10x10x10cm) z nadrukiem oraz 9 płytkek, 9 prętów, 10 kostek (1cm3) 2, Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek -16 sztuk, służy do pokazu powstawania brył obrotowych 2, Cyrkiel na przyssawkach silikonowych W cyrklu nie ma dodatkowych śrubek regulacyjnych, które mogłyby się zgubić. Kreda wsuwana do cyrkla zestruguje się dzięki czemu idealnie dopasowuje się do obejmy. Zamiast kredy zamiennie można mocować w cyrklu pisaki 6, Matematyka 26 plansz Zestaw składa się z 26 szt. plansz na papierze kredowym zafoliowanych Format 100 x 70 cm 1.Podstawowe symbole matematyczne 2.Zbiory - pojęcia i definicje 3.Funkcja i jej własności 4.Funkcja liniowa 5.Własności funkcji liniowej 6.Funkcje trygonometryczne 7.Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej 8.Rodzaje kątów płaskich 9.Trójkąty 10.Czworokąty 11.Okrąg, koło 12.Pola i obwody figur płaskich 13.Pola i obwody figur przestrzennych 14.Graniastosłupy 15.Ostrosłupy 16.Wielościany foremne 17.Bryły obrotowe 18.Potęgowanie i pierwiastkowanie 19.Wzory skróconego mnożenia 20.Działania na liczbach i wyrażeniach 21.Procent prosty i składany 22.Twierdzenia Pitagorasa 2szt. Zestaw 3 - Mikroskop Szkolny EV-60,Mikroskop posiada bardzo dobrą jasność układu optycznego, dzięki prostej i solidnej konstrukcji jest niezawodny i łatwy w obsłudze. Mikroskop posiada: Powiększenie: od 100x do 1500x Głowicę obracaną Wymienne okulary szerokopolowe 10x, 15x Obiektywy DIN achromatyczne 10x, 40x., 100x Blokadę przed zgnieceniem preparatu. Korpus metalowy. Stolik mechaniczny dwuwarstwowy. Przesłonę typu iris z regulacją. Płynną regulację ostrości - śruba mikro i makro Oświetlenie diodowe LED - jasność 20.000 MCD odpowiednik żarówki halogenowej 20 W Płynna regulacja oświetlenia Kondensor Abbego 1,25 NA z przesłoną irisową 2-30 mm, regulowana wysokość Uchylny uchwyt filtrów Pokrowiec foliowy Gwarancję: mikroskop -2 lata zainstalowanie akumulatora w podstawie, umożliwia korzystanie z mikroskopu bez podłączenia do sieci 3, Ewolucja świata ożywionego - plansza dydaktyczna Ścienna plansza szkolna do biologii w formie taśmy czasowej, przedstawiająca ewolucję świata ożywionego od powstania życia w morzu do człowieka. Format: 190 x 55 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie 1, Wyposażenie stanowiska uczniowskiego w pracowni chemicznej W skład stanowiska uczniowskiego wchodzi:stojak na probówki 1 szt., probówki typowe 20 szt., zlewki 150 ml 3 szt., zlewki 250 ml 3 szt., zlewki 400 ml 3 szt., parowniczka 1 szt., szczypce nierdz. dł. 25 cm 1 szt., kolba Erlenmeyera 2 szt., kolba płaskodenna 100 i 250 ml po 2 szt., trójnóg 1 szt. cylinder miarowy 1 szt., probówki z tubusem do zbierania gazów z wężykiem wyprowadzającymi 5 szt. skraplacz - chłodnica Liebiga 200mm, butle: 4 szt. brązowe 250ml z nakrętką i uszczelnieniem teflonowym, 4 szt. brązowe 500ml z korkiem szkl. szlif., kraplacz 3 szt., palnik spirytusowy 1 szt., pipeta z gruszką 1 szt., łyżeczka do spalań 1 szt., bagietki 3 szt. 1, Plansza ścienna: Plansza ścienna: Układ pokarmowy człowieka Duża (demonstracyjna), wyraźna plansza z drążkami do zawieszania (zwijana). Wymiary: 84 x 118 cm.1, Skóra, włosy i paznokcie Plansza oprawiona w rurki PCV w systemie RPZ. Rozmiar planszy 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Pokrycie, folia wzmacniająca, nadająca efektowny połysk. Folia zawiera filtr UV opóźniający proces - płowienia kolorów.1, Witaminy w organizmie człowieka Plansza oprawiona w rurki PCV w systemie RPZ. Rozmiar planszy 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Pokrycie, folia wzmacniająca, nadająca efektowny połysk. Folia zawiera filtr UV opóźniający proces - płowienia kolorów.Plansza oprawiona w rurki PCV w systemie RPZ. Rozmiar planszy 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Pokrycie, folia wzmacniająca, nadająca efektowny połysk. Folia zawiera filtr UV opóźniający proces - płowienia kolorów. Plansza oprawiona w rurki PCV w systemie RPZ. Rozmiar planszy 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Pokrycie, folia wzmacniająca, nadająca efektowny połysk. Folia zawiera filtr UV opóźniający proces - płowienia kolorów. Plansza oprawiona w rurki PCV w systemie RPZ. Rozmiar planszy 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Pokrycie, folia wzmacniająca, nadająca efektowny połysk. Folia zawiera filtr UV opóźniający proces - płowienia kolorów. Dół formularza 1, Ciąża - rozwój płodu ludzkiego Rozmiar planszy po rozwinięciu: 70 cm x 100 cm. Oprawa : 2 cienkie metalowe listwy - górna z zawieszką. Druk wielobarwny - standard - dla wydawnictw wielkoformatowych. Nowoczesna kolorystyka. Pokrycie - folia wzmacniająca błysk 1, Zapłodnienie Rozmiar planszy po rozwinięciu: 70 cm x 100 cm. Oprawa: 2 cienkie metalowe listwy - górna z zawieszką.Druk wielobarwny - standard - dla wydawnictw wielkoformatowych.Pokrycie - folia wzmacniająca błysk 1, Zestaw 4 - Duży zestaw atomów do budowy cząsteczek wraz z tablicą- umożliwia przedstawienie struktury molekularnej, chemicznej, wiązań chemicznych i reakcji chemicznych, w sposób łatwy dla klasy. Jest idealny do praktycznej prezentacji budowy atomów, izotopów i jonów na klasowej tablicy, elementy modelu łączą się ze sobą za pomocą magnesów. Elementy zestawu są wielkości ok.8cm (pokazowe).Skład zestawu: metalowa tablicę o wymiarach 55x55cm do przechowywania elementów zestawu (tablica posiada otwory pozwalające umieścić ją na ścianie) 20 atomów koloru czarnego, 20 atomów koloru czerwonego, 20 atomów koloru białego, 10 atomów koloru niebieskiego, 10 atomów koloru zielonego, 10 atomów koloru żółtego,50 wiązań, 2 jądra atomowe; jedno o średnicy 18cm i jedno o średnicy 13cm, 8 powłok elektronowych (na jedno jądro można użyć do 4 powłok), 20 protonów, 20 elektronów i 20 neutronów (elementy magnetyczne na dołączoną tablicę; każdy element ma ponad 2,5cm średnicy) 1,Waga precyzyjna szkolna 4000-05 Zakres ważenia : 0 - 4000 g - dokładność: 0,5 g Duży wyświetlacz LCD podświetlany Okrągła szalka z nierdzewnej stali o średnicy 14 cm Pojemnik do ważenia służący też do zamykania wagi 1, Tablica rozpuszczalności związków ścienna plansza szkolna przedstawiająca tablicę rozpuszczalności związków. Format: 150 x 110 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1, Chemia - komplet plansz komplet 6 plansz. Każda plansza w rozmiarze 70 x 100 cm jest drukowana na kartonie kredowym (250gr). Plansze są ofoliowane i wyposażone w listwy metalowe oraz zawieszkę Wykaz plansz:1. Układ okresowy pierwiastków 2. Skala elektroujemności 3. Wiązania chemiczne 4. Kwasy nieorganiczne 5. Tabela rozpuszczalności 6. Budowa materii 1, Chemia 1-DVD CHEMIA 1 - OTRZYMYWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH -DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE cz. I Zawartość: Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i tlenie Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości Elektroliza wody Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości Badanie właściwości kwasu azotowegom Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwościm Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości 1, Chemia 2-DVD CHEMIA 2 - OTRZYMYWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH - DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE cz. II Zawartość: Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali Otrzymywanie i właściwości amoniaku Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich własności Reakcje kwasów z zasadami Wykrywanie węgla w substacjach naturalnych Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości Otrzymywanie i badanie właściwości etenu Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości Wykrywanie alkoholu Otrzymywanie mydła 1, Chemia 3-DVD CHEMIA 3 - OTRZYMYWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Zawartość: Badanie właściwości białek Badanie składu chemicznego białek Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych Badanie składu produktów spożywczych Reakcje estryfikacji Badanie napięcia powierzchniowego Badanie składu chemicznego celulozy Badanie właściwości celulozy Rozróżnianie tworzyw sztucznych Wiązania chemiczne 1, Chemia 4 - DVD CHEMIA 4 - WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PEFRWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Zawartość: Rozdzielanie roztworów przez destylację Rozdzielanie mieszanin przez sączenie Właściwości fizyczne Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym Główne tendencje zmian w układzie Historia odkryć pierwiastków Krystalizacja Fizykochemiczne właściowości wody Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych 1, Chemia 5 - DVD 169 CHEMIA 5 - WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII - FILMOWA ENCYKLOPEDIA PODSTAWOWYCH HASEŁ CHEMICZNYCH Zawartość: Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii Modelowanie przebiegu rekacji chemicznych Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych Budowa atomu Układ okresowy pierwiastków Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli Elektroliza Korozja Budowa cząsteczek węglowodorów nasyconych i nienasyconych Budowa cząsteczek pochodnych węglowodorów Na czym polega mycie i pranie Modelowanie równań reakcji estryfikacji Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów Struktura białka Budowa skrobii i jej właściowści 1, Chemia 6 - DVD CHEMIA 6 - NAJWAŻNIEJSZE ZASTOSOWANIA PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Zawartość: Zastosowanie azotu i jego związków Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas solny Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas azotowy Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców Świat soli Niektóre surowce mieneralne i ich zastosowanie Ditlenek krzemu, jego właściwości i działanie Produkcja szkła Wielki piec Zastosowanie metanu Przeróbka ropy naftowej Fermentacja alkoholowa Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów Produkcja margaryny 1, Chemia 7 - DVD CHEMIA 7 - OCHRONA ŚRODOWISKA cz. I Zawartość: Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy Występowanie i rola wody w przyrodzie Oczyszczanie wody Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby Węgiel kamienny, rachunek zysków o strat Skutki rozwoju motoryzacji Katastrofy ekologiczne 1, Chemia 8 - DVD CHEMIA 8 - OCHRONA ŚRODOWISKA -cz. II Zawartość: Twardość wody Skutki nadmiernego stosowania środków piorących Rola tłuszczów w żywieniu Produkcja papieru Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka Toksyczne metale ciężkie Promieniowanie jądrowe Dziura ozonowa Chemia środków spożywczych 1, Model fulerenu Model składa się z 60 atomów węgla i 90 łączników. Model można składać i rozkładać.1, Zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych Zestaw zawiera 48 modeli pierwiastków, takich jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka, oraz 3 rodzaje łączników (razem 62 sztuki) symbolizujących różne typy wiązań. 1 Zestaw 5 - Ścienna mapa polityczna świata aktualizowana na 31.07.11 (uwzględnia powstanie Sudanu Południowego). Mapa wzbogacona jest flagami państw oraz informacjami fizycznogeograficznymi dla każdego kontynentu. Skala: 1 : 26 000 000 Format: 150 x 110 cm Oprawa:laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1, Antarktyda - mapa fizyczna Ścienna, fizyczna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Antarktydy. Posiadająca informacje dotyczące geografi i układu antarktycznego, klimatu, flory i fauny, minerałów, lodowców, gatunków zwierząt. Dodatkowo wzbogacona o ciekawostki historyczne. Skala: 1 : 4 300 000 Format: 150 x 110 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1, Azja - mapa fizyczna Ścienna, fizyczna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Azji. Skala: 1 : 9 200 000 Format: 150 x 110 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1, Mapa gospodarcza Europy Ścienna mapa szkolna przedstawiająca gospodarczy podział Europy. Układ państw i ich granice ukazane są na tle reliefu powierzchni ziemi. Na mapie oznaczono główne uprawy roślin, hodowle bydła, punkty wydobywcze oraz przemysłowe. Skala: 1 : 4 400 000 Format: 150 x 110 cm Oprawa:laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1, Unia Europejska - mapa gospodarcza Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze zagadnienia z gospodarki 27 krajów tworzących Unię Europejską. W kartonach bocznych mapy PKB oraz gęstości zaludnienia. Skala1 : 4 400 000 Format:150 x 110 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1, Województwo pomorskie - mapa administracyjna Ścienna mapa szkolna przedstawiająca administracyjny podział województwa pomorskiego wraz z uwzględnieniem sieci dróg, kolei oraz drogowych, morskich i lotniczych przejść granicznych. Dodatkowo w panelach bocznych zawiera informacje, takie jak: powierzchnia, ludność, struktura administracyjna o województwie oraz o poszczególnych powiatach. Ilustrowana herbami. Skala: 1 : 180 000 Format: 150x110 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1,DUO Polska fizyczna z elementami ekologii mapa hipsometryczna Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Polski. Mapę fizyczną Polski wzbogacono dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. Umieszczone są na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNESCO.Rewers mapy to mapa konturowo - hipsometryczna do ćwiczeń. Skala: 1 : 550 000 Format: 160 x 120 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 1, Mapa Europy fizyczna DUO mapa hipsometryczna Skala : 1:4 000 000 Dwustronna ścienna mapa Europy przedstawiająca ukształtowanie powierzchni. Tył mapy to mapa konturowo - hipsometryczna do ćwiczeń.Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w rurki PCV, można po niej pisać mazakami wodnymi. 1, Afryka. Mapa ogólnogeograficzna mapa do ćwiczeńna jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Afryki; na mapie przedstawiono ukształtowanie powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; mapę wyróżnia bogate nazewnictwo fizycznogeograficzne, na drugiej stronie znajdują się wersje mapy i przekroju przeznaczone do ćwiczeń (bez nazewnictwa) format: 110 cm x 150 cm skala: 1 : 8 000 000 1, Azja. Mapa gospodarczamapa główna prezentuje zagadnienia dotyczące gospodarki Azji; przedstawiono użytkowanie ziemi, rozmieszczenie głównych obszarów uprawy roślin i chowu zwierząt, zaznaczono duże ośrodki przemysłu wydobywczego i przetwórczego oraz największe okręgi przemysłowe; format: 110 cm x 150 cm skala: 1 : 8 000 000 1, Swiat-budowa geologiczna Świat - wielkie formy ukształtowania powierzchni Na pierwszej stronie mapa główna Świat - budowa geologiczna w skali 1:24000 000, z mapą uzupełniającą Trzęsienia ziemi, wulkany w skali 1:60 000 000 oraz dodatkowymi czterema mapami w skali 1:140 000 000 Rozmieszczenie lądów i oceanów. Druga strona zawiera mapę główną Świat - wielkie formy ukształtowania powierzchni w skali 1:24 000 000, z uzupełniającymi dwiema mapami w skalach 1:60 000 000 Zróżnicowane nasilenie procesów wewnętrznych oraz Strefowość zewnętrznych procesów rzeźbotwórczych.format: 160 cm x120 cm skala: 1:24 000 000 1, Świat. Górnictwo i energetykaHandel zagraniczny Mapa laminowana, oprawiona w rurki plastikowe, zawieszka ze sznurka. Na jednej stronie zamieszczono mapę w skali 1:24 000 000, która przedstawia zagadnienia dotyczące przemysłu wydobywczego na świecie Na drugiej stronie na mapie w skali 1:24 000 000 pokazano zagadnienia związane z handlem międzynarodowym na świecie (udział państw w globalnym obrocie towarowym, główne kierunki przewozów morskich, ważne porty morskie i centra handlowe). format: 160 cm x 120 cm skala: 1:24 000 1, Polska. Gospodarka - Przemysł i usługi/ Gospodarka - RolnictwoNa pierwszej stronie mapa główna Przemysł i usługi w skali 1:750 000 z kartonem Aglomeracja Katowicka w skali 1:200 000, oraz dwie mapy uzupełniające: Energetykaw skali 1:1 500 000, i Surowce mineralne w skali 1:1 500 000 Druga strona zawiera mapę główną Rolnictwo - główne uprawy i chów zwierząt. Rybołówstwo w skali 1:750 000, z trzema mapami uzupełniającymi: Warunki naturalne rolnictwa w skali 1:1 500 000, Wielkość gospodarstw rolnych w skali 1:1 500 000 i Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka w skali 1:3 000 000. Format: 160x120 cm Skala: 1:750 000 1, Mapa pogody Ścienna plansza szkolna do geografii przedstawiająca mapę pogody.Format: 70 x 100 cm Oprawa: foliowanie dwustronne, metalowe listwy z zawieszeniem 1, Światło i kolory Ścienna plansza szkolna przedstawiająca podstawowe definicje związane ze światłem i powstawaniem kolorów. Format: 70 x 100 cm Oprawa: foliowanie dwustronne, metalowe listwy z zawieszeniem 1,Zestaw do demonstracji zjawisk elektromagnetycznych EMG-1 Komplet przyrządów i elementów wyposażonych w podstawki magnetyczne do stosowania na szkolnej, metalowej tablicy. WYKAZ ELEMENTÓW1. Podstawka żarówki 1 szt, 2. Podstawka diody świecącej 2 szt. 3. Uchwyt szczotek 1 szt. 4. Magnes płytkowy 2 szt. 5. Magnes sztabkowy z otworem 1 szt. 6. Obrotowy uchwyt magnetyczny 1 szt. 7. Zwojnica drutowa 2 szt. 8. Zwojnica drukowana 2 szt. 9. Rdzeń zwojnic drutowych 2 szt. 10. Wskazówka miernika 1 szt. 11. Płytka komutatora 1 szt. 12. Kaseta zasilająca 6 X R20 1 szt. 13. Siłomierz 1 N 1 szt. 14. Magnetyczny haczyk 1 szt. 15. Ramka drutowa typu U 1 szt. 16. Przewody z wtykami dł. 1m 2 szt. 17. Przewody z wtykami dł. 0,3 m 2 szt. 18. Skala magnetyczna 1 szt. 19. Tarcza silnika prętowego 1 szt. 20. Zwory magnetyczne 2 szt. 21. Haczyk do rdzenia 1 szt. 1, Lewitujące magnesyZestaw składa się z czterech jednakowych magnesów pierścieniowych oraz podstawki, w której znajduje się również taki magnes. Za pomocą zestawu można ilustrować oddziaływanie na odległość, a także pierwszą i trzecią zasadę dynamiki. 1, Soczewki: dwuwypukła i dwuwklęsła Zestaw zawiera dwie soczewki o średnicy 8 cm. Jedna jest soczewką dwuwypukłą, druga dwuwklęsłą. Ich ogniskowe wynoszą odpowiednio 15 cm i -24 cm (?5%). Soczewki umieszczone są na podstawkach, których wysokość można regulować 1 Zwierciadła kuliste: wklęsłe i wypukłe Zestaw zawiera dwa zwierciadła kuliste o średnicy 10 cm każde. Jedno jest zwierciadłem wklęsłym, drugie zwierciadłem wypukłym. Oba umieszczone są na wspólnej podstawie, której wysokość można regulować.1,Przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego Przyrząd składa się ze 117 igieł magnetycznych umieszczonych między dwiema kwadratowymi płytkami o długości boku 15 cm wykonanymi z przezroczystego tworzywa sztucznego. Umożliwia demonstrację kształtu linii pola magnetycznego różnych magnesów 1 Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem Zestaw zawiera trzy elementy do demonstracji, za pomocą żelaznych opiłków, linii pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w przewodnikach: prostym, kołowym i zwojnicy 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 22.00.00.00-0, 37.52.41.00-8, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.