eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goszczanów › Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 114410E Strachanów - Poprężniki

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-03

Goszczanów: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 114410E Strachanów - Poprężniki
Numer ogłoszenia: 130010 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Goszczanów , ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów, woj. łódzkie, tel. 43 8297051, faks 43 8298245.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goszczanow.bip.cc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 114410E Strachanów - Poprężniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: klasa drogi D kategoria ruchu KR 1 długość drogi 2,412 km Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie map do celów projektowych, wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno prawnego Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez właściwy organ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi, wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 1Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych 1uzyskanie map ewidencyjnych działek sąsiadujących z projektowaną drogą wraz z wykazem właścicieli i władających, wszystkie inne opracowania i dokumenty niezbędne do kompletności dokumentacji wynikające z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie wykonanej dokumentacji Dokonania aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do czasu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. na rachunek Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Szadek Oddział Goszczanów nr 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie oświadczenia z art. 22 ust.1 Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca wykaże że wykonał dwie dwie dokumentacje projektowe na budowę lub przebudowę dróg o wartości 40.000,00 zł każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie oświadczenia z art. 22 ust.1 Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca wykaże, że dysponuje Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, która wykonała dwie dokumentacje projektowe na przebudowę lub budowę dróg o wartości netto 40.000 złotych każda.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goszczanow.bip.cc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Goszczanów ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Goszczanów ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.