Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-03

Goszczanów: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
gminnej nr 114410E Strachanów - Poprężniki


Numer ogłoszenia: 130010 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Goszczanów , ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów, woj. łódzkie, tel. 43 8297051, faks 43 8298245. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
gminnej nr 114410E Strachanów - Poprężniki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: klasa drogi D
kategoria ruchu KR 1
długość drogi 2,412 km
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
wykonanie map do celów projektowych,
wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym.
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej
Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno prawnego
Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez właściwy organ
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi, wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę,
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
1Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych
1uzyskanie map ewidencyjnych działek sąsiadujących z projektowaną drogą wraz z wykazem właścicieli i władających,
wszystkie inne opracowania i dokumenty niezbędne do kompletności dokumentacji wynikające z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji
uzyskanie pozwolenia na budowę.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do:
Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie wykonanej dokumentacji
Dokonania aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do czasu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.09.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. na rachunek Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Szadek Oddział Goszczanów nr 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie oświadczenia z art. 22 ust.1 Pzp


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca wykaże że wykonał dwie dwie dokumentacje projektowe na budowę lub przebudowę dróg o wartości 40.000,00 zł każda


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie oświadczenia z art. 22 ust.1 Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca wykaże, że dysponuje Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, która wykonała dwie dokumentacje projektowe na przebudowę lub budowę dróg o wartości netto 40.000 złotych każda.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goszczanow.bip.cc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Goszczanów
ul. Kaliska 19,
98-215 Goszczanów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Goszczanów
ul. Kaliska 19,
98-215 Goszczanów.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI GOSZCZANÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi GOSZCZANÓW »
więcej : Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU