eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-06-28

Starogard Gdański: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach
Numer ogłoszenia: 127591 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach w zakresie: a)Przebudowa pompowni drugiego stopnia- w budynku stacji wodociągowej w Suminie (technologia i zagospodarowanie terenu) , w tym -Roboty instalacyjne elektroenergetyczne - montaż instalacji zasilenia elektroenergetycznego z istniejącej rozdzielni wraz z jej przystosowaniem i podłączeniem automatyki kontrolno pomiarowej dostarczanej przez producenta zestawu pomp i uruchomienie zestawu pompowego wraz z aparaturą sterującą i kontrolno pomiarową) -Demontaż starych urządzeń i części rurociągów istniejącej pompowni IIO -Utylizacja zdemontowanych części rurociągów (rurociągów stalowych i urządzeń tj 4 kmpl - silników elektrycznych o mocy 22kW i pomp typ SK: b)Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz uzbrojeniem w tym: -258m rurociągu PE Dz 160 mm -340 m rurociągu HPDE 160mm w przepuście metodą płucząco-wierconą sterowaną -13,5m przewiertów rurami DN 200mm -wymiana 1 szt. hydrantu nadziemnego DN 80 i zdroju czerpalnego -montaż 1 szt. hydrantu pożarowego ulicznego podziemny DN 80 -11m rur ochronnych z PE Dz. 225mm -12m rur osłonowych PE Dz 110mm -Wykonanie obruków węzłów zasuw i hydrantu - 12m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej w obrzeżach betonowych 30*8 (27m) -odtworzenie istniejących nawierzchni dróg gruntowych (żwirowych) tłuczniem klińcem frakcji 8-16 mm na posypce piaskowej w śladzie wykopów na szerokości od 2 do 2,5m ( 320 m2) tłuczeń kamienny ( kliniec) stabilizowany mechanicznie o grub. ok. 15 cm na żwirowej warstwie odsączająco - odcinającej grub. 5 ÷ 10 cm ( w zależności od jakości podłoża gruntowego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna załączona do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a)wykonanie tyczenia robót liniowych, b)kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej c)organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowanie organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych wg potrzeb, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót d)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego z inwentaryzacją geodezyjną) w min. 2 egz. e)naprawa i przywrócenie do stanu poprzedniego napotkanych urządzeń melioracyjnych, f)przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych, w tym uszkodzonych punktów geodezyjnych ( tzw. kamieni granicznych). g)Wykonanie tymczasowych instalacji wodociągowych w budynku stacji wodociągowej na czas niezbędny do wykonania wymiany urządzeń (zależnie od potrzeb wykonawcy) h)Wykonanie przełączenia zasilania w wodę sieci wodociągowej z istniejącej pompowni na aktualnie zamawianą winno się odbyć w sposób zapewniający ciągłą dostawę wody. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody max. 2 godziny w porze nocnej w przedziale czasu od godzin od 0,00 do 4,00. i)Przełączanie pompowni musi odbyć się w terminie i czasie uzgodnionym z GZUK w Jabłowie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45.23.20.00 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami dotyczącymi form wnoszenia wadium wynikającymi z zapisów art. 45 pkt 6 - Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 30 dni od terminu składania ofert 4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Wadium na Przetarg - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach- na następujące konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, a kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniądz należy oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9, Kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, śr 7.15-15.30, pt. od 7.15 -13.00, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy -Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień przez prowadzącego działalność gospodarczą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie , iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane: -jedną robotę budowlaną obejmującą budowę sieci wodociągowej o długości min 500m. oraz -jedną robotę obejmującą remont lub budowę urządzeń stacji wodociągowej

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branży sanitarnej o specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i sieci wodociągowych oraz w branży inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, lub posiadającymi odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować: 1.posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 150 tys. złotych. 2.posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 150 tys. złotych. Jeżeli z treści polisy-dokumentu nie wynika, że polisa została opłacona, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że na dzień składania ofert polisa został opłacona (dowód wpłaty, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego lub inne)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9 (pok. 31)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9 (pok. 19 sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.