eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin nr205- Kraśnik, 211 - Dęblin Lotnisko, 212 - Kraśnik, 214 - Dęblin Twierdza, 215 - JawOgłoszenie z dnia 2009-04-27

Lublin: Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin nr: 205- Kraśnik, 211 - Dęblin Lotnisko, 212 - Kraśnik, 214 - Dęblin Twierdza, 215 - Jawidz, 220 - Bezwola, 223 - Stężyca, 240- Stawy, 243 - Lublin, 248 - Chełm, 314 - Żurawica, Las - Nowa Dęba
Numer ogłoszenia: 121514 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin , ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7183530, faks 081 7183501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin nr: 205- Kraśnik, 211 - Dęblin Lotnisko, 212 - Kraśnik, 214 - Dęblin Twierdza, 215 - Jawidz, 220 - Bezwola, 223 - Stężyca, 240- Stawy, 243 - Lublin, 248 - Chełm, 314 - Żurawica, Las - Nowa Dęba.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin -opisany w pkt. I.1 SIWZ, według wykazu części przedmiotu zamówienia opisanych w pkt. I.2 SIWZ.I.1 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin nr: 205- Kraśnik, 211 - Dęblin Lotnisko, 212 - Kraśnik, 214 - Dęblin Twierdza, 215 - Jawidz, 220 - Bezwola, 223 - Stężyca, 240- Stawy, 243 - Lublin, 248 - Chełm, 314 - Żurawica, Las - Nowa Dęba w zakresie:-wykonanie diagnostyki torów -pomiar toru na prostej, pomiar wartości strzałek w miejscach widocznych deformacji toru w łukach poziomych, badania techniczne toru, wielkości luzów w stykach szynowych, zużycia poszczególnych elementów nawierzchni, -wykonanie diagnostyki rozjazdów -badanie techniczne i pomiar rozjazdu Rz, badanie techniczne i pomiar rozjazdu Rkpd, wielkości luzów w stykach szynowych, zużycia poszczególnych elementów nawierzchni, zamknięć suwakowych i hakowych, pomiar szerokości żłobków w krzyżownicach i kierownicach, -sprawdzenie stanu technicznego utrzymania podtorza, skrajni budowli, ramp, placów ładunkowych, dróg dojazdowych, stanu technicznego i warunków eksploatacyjnych skrzyżowań w jednym poziomie dróg kołowych z torami kolejowymi, obiektów inżynieryjnych, wskaźników i sygnałów kolejowych, kozłów oporowych i urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, wagi wagonowej, -sprawdzenie ogólnego stanu obiektów inżynieryjnych wraz z określeniem oceny stanu technicznego konstrukcji przepustów i mostów -dokonanie wpisów z przeglądu okresowego w książce kontroli stanu torów i rozjazdów, -określenie zakresu niezbędnych do wykonania robót,- sporządzenie protokołów z okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm. i obowiązującymi przepisami wewnętrznymi dla wojskowych bocznic kolejowych wprowadzonych pismem Dyrektora Departamentu Infrastruktury DI MON Nr 3916-BIS z dnia 01.12.2004 r. jak również Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id -1 wprowadzonych zarządzeniem Nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2005 r. - Ww roboty jak również wykonanie dokumentacji z przeprowadzonej rocznej kontroli muszą być wykonane zgodnie z załączoną -Specyfikacją wykonania odbioru usługi.- stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac przedstawia: specyfikacja wykonania i odbioru usługi dotyczącej przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin : nr 205 - Kraśnik, 211 - Dęblin Lotnisko, 212 - Kraśnik, 214 - Dęblin Twierdza, 215 - Jawidz, 220 - Bezwola, 223 - Stężyca, 240 - Stawy, 243 - Lublin, 248 - Chełm, 314 - Żurawica, Las- Nowa Dęba - stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki określone art. 22 ust.1 - Prawa zamówień publicznych, tj.; 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.; -prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wykonawcy potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: -w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed wszczęciem postępowania wykonali co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego -dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego w specjalności: Linie, węzły i stacje kolejowe konstrukcyjno - budowlanej Mosty. Wymagana jest także przynależność osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do Izby Samorządu Zawodowego UWAGA: poniższy warunek dotyczy tylko CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia: dysponują osobami uprawnionymi do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową- dotyczy to osób składających oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy oraz przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia w/w części - zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 196 poz. 1631 z 2005 r. - tekst jednolity z późn. zm.) 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą, spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. XV SIWZ. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt. 1)- Prawa zamówień publicznych - jako zał. nr 1 do oferty. Oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust.1 pkt. 2) i 3) - Prawa zamówień publicznych - jako zał. nr 2 do oferty. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1-9 Prawa zamówień publicznych - jako zał. nr 3 do oferty. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy - jako zał. nr 4 do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, do oferty winno być załączone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione na każdego przedsiębiorcę z osobna. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - jako zał. nr 5 do oferty. Kserokopie aktualnych dokumentów stwierdzające, że osoby wskazane w załączniku nr 5 do oferty posiadają uprawnienia w specjalności ,Linie, węzły i stacje kolejowe oraz konstrukcyjno - budowlanej Mosty wraz z zaświadczeniami stwierdzającymi przynależność do Izby Samorządu Zawodowego jako zał. nr 6, 6a., itd. do oferty. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - co najmniej jednej (1) usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - jako zał. nr 7 do oferty. Dokumenty (protokoły odbioru, referencje) potwierdzające, że usługi wskazane w załączniku nr 7 do oferty, zostały wykonane należycie - jako zał. nr 8., 8a, itd. do oferty. UWAGA : dodatkowo dotyczy CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia: Kserokopie Poświadczeń bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE dla osób a. uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy b. pracowników realizujących przedmiot zamówienia - jako zał. nr 8, 8a, itd. do oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.lublin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, pokój nr 117. Opałata za SIWZ wynosi 10,32 PLN.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2009 godzina 13:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, pokój nr 103 (kancelaria). Oferty nadesłane pocztą również obowiązuje ww termin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca wykonujący usługę na nw bocznicach musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych wbk nr : 205 - Kraśnik, 212 - Kraśnik, 240 - Stawy, 243 - Lublin, 248 - Chełm. w zakresie: - wykonanie diagnostyki torów (pomiar toru na prostej, pomiar wartości strzałek w miejscach widocznych deformacji toru w łukach poziomych, badania techniczne toru, wielkości luzów w stykach szynowych, zużycia poszczególnych elementów nawierzchni), - wykonanie diagnostyki rozjazdów (badanie techniczne i pomiar rozjazdu Rz, badanie techniczne i pomiar rozjazdu Rkpd, wielkości luzów w stykach szynowych, zużycia poszczególnych elementów nawierzchni, zamknięć suwakowych i hakowych, pomiar szerokości żłobków w krzyżownicach i kierownicach), - sprawdzenie stanu technicznego utrzymania podtorza, skrajni budowli, ramp, placów ładunkowych, dróg dojazdowych, stanu technicznego i warunków eksploatacyjnych skrzyżowań w jednym poziomie dróg kołowych z torami kolejowymi, obiektów inżynieryjnych, wskaźników i sygnałów kolejowych, kozłów oporowych i urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, wagi wagonowej, - sprawdzenie ogólnego stanu obiektów inżynieryjnych wraz z określeniem oceny stanu technicznego konstrukcji przepustów i mostów - dokonanie wpisów z przeglądu okresowego w książce kontroli stanu torów i rozjazdów, - określenie zakresu niezbędnych do wykonania robót - sporządzenie protokołów z okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) i obowiązującymi przepisami wewnętrznymi dla wojskowych bocznic kolejowych wprowadzonych pismem Dyrektora Departamentu Infrastruktury DI MON Nr 3916-BIS z dnia 01.12.2004 r. jak również Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id -1 wprowadzonych zarządzeniem Nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2005 r. - Ww roboty jak również wykonanie dokumentacji z przeprowadzonej rocznej kontroli muszą być wykonane zgodnie z załączoną Specyfikacją wykonania odbioru usługi.- stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac przedstawia: specyfikacja wykonania i odbioru usługi dotyczącej przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin : nr 205 - Kraśnik, 211 - Dęblin Lotnisko, 212 - Kraśnik, 214 - Dęblin Twierdza, 215 - Jawidz, 220 - Bezwola, 223 - Stężyca, 240 - Stawy, 243 - Lublin, 248 - Chełm, 314 - Żurawica, Las- Nowa Dęba - stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca wykonujący usługę na nw bocznicach nie musi posiadać poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych wbk nr : 211 - Dęblin Lotnisko, 214 - Dęblin Tw., 215 - Jawidz, 220 - Bezwola, , 223 - Stężyca 314 - Żurawica, Las - Nowa Dęba w zakresie: - wykonanie diagnostyki torów (pomiar toru na prostej, pomiar wartości strzałek w miejscach widocznych deformacji toru w łukach poziomych, badania techniczne toru, wielkości luzów w stykach szynowych, zużycia poszczególnych elementów nawierzchni), - wykonanie diagnostyki rozjazdów (badanie techniczne i pomiar rozjazdu Rz, badanie techniczne i pomiar rozjazdu Rkpd, wielkości luzów w stykach szynowych, zużycia poszczególnych elementów nawierzchni, zamknięć suwakowych i hakowych, pomiar szerokości żłobków w krzyżownicach i kierownicach), - sprawdzenie stanu technicznego utrzymania podtorza, skrajni budowli, ramp, placów ładunkowych, dróg dojazdowych, stanu technicznego i warunków eksploatacyjnych skrzyżowań w jednym poziomie dróg kołowych z torami kolejowymi, obiektów inżynieryjnych, wskaźników i sygnałów kolejowych, kozłów oporowych i urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, wagi wagonowej, - sprawdzenie ogólnego stanu obiektów inżynieryjnych wraz z określeniem oceny stanu technicznego konstrukcji przepustów i mostów - dokonanie wpisów z przeglądu okresowego w książce kontroli stanu torów i rozjazdów, - określenie zakresu niezbędnych do wykonania robót - sporządzenie protokołów z okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) i obowiązującymi przepisami wewnętrznymi dla wojskowych bocznic kolejowych wprowadzonych pismem Dyrektora Departamentu Infrastruktury DI MON Nr 3916-BIS z dnia 01.12.2004 r. jak również Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id -1 wprowadzonych zarządzeniem Nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2005 r. - Ww roboty jak również wykonanie dokumentacji z przeprowadzonej rocznej kontroli muszą być wykonane zgodnie z załączoną Specyfikacją wykonania odbioru usługi.- stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac przedstawia: specyfikacja wykonania i odbioru usługi dotyczącej przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych - wojskowych bocznic kolejowych z rejonu działania RZI Lublin : nr 205 - Kraśnik, 211 - Dęblin Lotnisko, 212 - Kraśnik, 214 - Dęblin Twierdza, 215 - Jawidz, 220 - Bezwola, 223 - Stężyca, 240 - Stawy, 243 - Lublin, 248 - Chełm, 314 - Żurawica, Las- Nowa Dęba - stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.