eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa 2 kompletów nowych jednonitkowych przenośników zgrzebłowych typu PZR 10 Z, z napędem hydraulicznym.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-06-04

Bytom: Dostawa 2 kompletów nowych jednonitkowych przenośników zgrzebłowych typu PZR 10 Z, z napędem hydraulicznym.
Numer ogłoszenia: 119012 - 2008; data zamieszczenia: 04.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna, ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 282-25-25, fax 032 2822681.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csrg.bytom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 kompletów nowych jednonitkowych przenośników zgrzebłowych typu PZR 10 Z, z napędem hydraulicznym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 kompletów nowych jednonitkowych przenośników zgrzebłowych typu PZR 10 Z, z napędem hydraulicznym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 29.00.00.00 - Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty Kod CPV wg słownika 2008: 16.00.00.00 - Maszyny rolnicze .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy prawo zamówień publicznych, tj:. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego. 2.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2.3. Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. 2.4. W przypadku składania oferty wspólnej wymienione w pkt. 2.1, i 2.2. warunki musi spełniać każdy z przedsiębiorców.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz oferty ( zał. nr 1) , który zawiera podstawowe dane odczytywane na otwarciu oraz oświadczenia wykonawcy. 2.Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę: 1)aktualny, ważny sześć miesięcy odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, 2)oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 3)pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie. 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych / zał. nr 2/, 4.Oświadczenie o warunkach gwarancji (zał. nr 3) 5.Oświadczenie o warunkach serwisu (zał. nr 4)) 6.Potwierdzenie producenta o możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia ( np. w formie oświadczenia) 7.Deklaracja zgodności określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami w języku polskim Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2 ppkt. 1 składa dokumenty potwierdzające, że: a)nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, Wymieniony w pkt. a) dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty. Jeżeli w kraju właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania Wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym dla siedziby Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Ocena techniczna i jakość - 40
  • 3. Gwarancja i serwis - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csrg.bytom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok. nr 307.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 307.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.