Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-06-04

Bytom: Dostawa 2 kompletów nowych jednonitkowych przenośników zgrzebłowych typu PZR 10 Z, z napędem hydraulicznym.

Numer ogłoszenia: 119012 - 2008; data zamieszczenia: 04.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna, ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 282-25-25, fax 032 2822681.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 kompletów nowych jednonitkowych przenośników zgrzebłowych typu PZR 10 Z, z napędem hydraulicznym..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 kompletów nowych jednonitkowych przenośników zgrzebłowych typu PZR 10 Z, z napędem hydraulicznym.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 29.00.00.00 - Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty

Kod CPV wg słownika 2008: 16.00.00.00 - Maszyny rolnicze
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 4.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy prawo zamówień publicznych, tj:.
  posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności
  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.
  2.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  2.3. Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
  2.4. W przypadku składania oferty wspólnej wymienione w pkt. 2.1, i 2.2. warunki musi spełniać każdy z przedsiębiorców.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz oferty ( zał. nr 1) , który zawiera podstawowe dane odczytywane na otwarciu oraz oświadczenia wykonawcy.
  2.Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:
  1)aktualny, ważny sześć miesięcy odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia,
  2)oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  3)pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie.
  1.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych / zał. nr 2/,
  4.Oświadczenie o warunkach gwarancji (zał. nr 3)
  5.Oświadczenie o warunkach serwisu (zał. nr 4))
  6.Potwierdzenie producenta o możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia
  ( np. w formie oświadczenia)
  7.Deklaracja zgodności określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami w języku polskim
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
  pkt.2 ppkt. 1 składa dokumenty potwierdzające, że:
  a)nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy,
  Wymieniony w pkt. a) dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
  Jeżeli w kraju właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania Wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym dla siedziby Wykonawcy


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1. Cena - 40

 • 2. Ocena techniczna i jakość - 40

 • 3. Gwarancja i serwis - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok. nr 307.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 307.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BYTOMIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bytomiu » więcej : Maszyny rolnicze »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU