eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębicz gmina Środa Wielkopolska

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-28

Środa Wielkopolska: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębicz gmina Środa Wielkopolska
Numer ogłoszenia: 117469 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Środzie Wlkp. , ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, tel. 061 2867700, faks 061 2867702.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sroda.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębicz gmina Środa Wielkopolska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Dębicz gm. Środa zgodnie z projektami tj.: 1.Projektem pierwotnym (w całości) 2.Projektem zamiennym (w części) - dokonanie zmian pozwalających na wykonanie dalszych etapów realizacji inwestycji tj.: nabudowanie dodatkowej studni betonowej na kolektorze A i zmiana lokalizacji przepompowni wraz z wydłużeniem kolektora ciśnieniowego i grawitacyjnego do niej oraz wykonanie obiektów przepompowni 1 i 2 zgodnie z projektem zamiennym. Zakres robót do wykonania zgodnie z pierwotnym projektem: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - z rur PVC-U kl.S lite o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34 SN8 o średnicy 200 mm, - na rurociągu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 1000 mm - 27 studzienek PVC O 425 mm. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - rurociąg (T-1) PE O 90 SDR17 - rurociąg (T-2) PE O110 SDR17 - 5 studni kontrolnych betonowych o średnicy 1000 mm (w czterech studniach kontrolnych zamontować trójniki wraz z zaślepkami w jednej studni kontrolnej (SK2) oprócz trójnika zamontować zawór odpowietrzająca - napowietrzający wraz z zasuwą) - 1 studnię odwodnieniową betonową o średnicy 1200 mm - przejście pod rz. Moskawą. Przepompownie ścieków - dwie przepompownie ścieków ze zbiorników wykonanych z polimerobetonu lub betonu C35/45 o średnicy D = 1200 mm - pompownie wyposażone po dwie pompy zatapialne oraz armaturę określoną w projektach - rozdzielnie sterowania pomp wyposażoną w moduł telemetryczny GSM/GPRS oraz zasilanie pompowni od złącza kablowego - utwardzenie terenu przepompowni kostka brukową 8 cm na podbudowie łącznej powierzchni 28 m, wraz z obrzeżem betonowym 8x30 cm. Przyłącza kanalizacyjne - przykanaliki - z rur PVC-U kl.S lite o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34 SN8 o średnicy 200 mm , - z rur PVC-U kl.S lite o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34 SN8 o średnicy 160 mm, - 34 studzienek PVC O 315mm. UWAGA Zamawiający informuje, że w Projekcie Budowlano - Wykonawczym Kanalizacji Sanitarnej na str.16 dokonuje się zmiany zapisu. Po stronie Zamawiającego jest: - zabezpieczenie w energię obiektów przepompowni tj. wykonanie złącza kablowego wraz ze skrzynką pomiarową. Po stronie Wykonawcy jest: - Wykonanie zasilania przepompowni w energię elektryczną od skrzynki pomiarowej do skrzynki sterowniczej oraz poszczególnych elementów oczyszczalni. - Wykonanie wszelkich prac związanych z posadowieniem obiektu doprowadzeniem kanałów i rurociągów, - Utwardzenie terenu oraz jego ogrodzenie i oświetlenie. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przygotowując ofertę wykonawca powinien zapoznać się z projektem budowlano-wykonawczym i terenem budowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej o długości minimum 800m wraz z przepompownią. Wykaz ważniejszych realizacji należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł. wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a)z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b)z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów i urządzeń), c)z powodu zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, d)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, e)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. f)z powodu zmiany obowiązującej stawki VAT. W przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.srodawlkp.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 pokój nr 219.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 pokój nr 214 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 321, Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.